ข่าว

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศยุบ "ศูนย์โควิด" พื้นที่ กทม. และปริมณฑล มีผลทันที

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศยุบ "ศูนย์โควิด" แล้ว พื้นที่ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล หลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของ โควิด คลี่คลาย มีผลทันที

"ราชกิจจานุเบกษา" ออกประกาศ คำสั่งนายกรัฐมนตรี 4/2565 เรื่อง ยกเลิกศูนย์บูรณาการแก้ไขสถานการณ์โควิด-19 (ศูนย์โควิด) ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยระบุว่า ตามที่ได้มีคำสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ 6/2564 เรื่อง จัดตั้งศูนย์บูรณาการแก้ไขสถานการณ์โควิด-19 ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ลงวันที่ 5 พฤษภาคม 2564 

โดยให้มีศูนย์บูรณาการแก้ไขสถานการณ์โควิด-19 (ศูนย์โควิด) ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล เป็นหน่วยเฉพาะกิจภายใต้ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด - 19 (ศบค.)ทำหน้าที่บูรณาการ ขับเคลื่อน เร่งรัดและติดตามการปฏิบัติงานของหน่วยงานรับผิดชอบต่าง ๆ ตลอดจนประสานงานกับหน่วยงานของรัฐและเอกชน เพื่อแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ให้เป็นไปอย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ และคลี่คลายโดยเร็ว ตามนโยบาย แนวทาง หลักเกณฑ์ และมาตรการที่รัฐบาล หรือ ศบค. กำหนด นั้น

 

 

บัดนี้ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล (จังหวัดนครปฐม จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี จังหวัดสมุทรปราการ และจังหวัดสมุทรสาคร) ได้คลี่คลายลงแล้ว โดยพนักงานเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สามารถเข้าควบคุมและบริหารจัดการสถานการณ์ได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ ปริมาณยาและเวชภัณฑ์ บุคลากรทางการแพทย์ รวมถึงจำนวนเตียงรองรับผู้ป่วยหนัก และผู้ป่วยวิกฤตอยู่ในระดับเพียงพอ ประชาชนในพื้นที่ได้รับวัคซีน ซึ่งรวมถึงวัคซีนเข็มกระตุ้น (Booster Dose) ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายตามที่กำหนด

การดำเนินภารกิจตามที่ได้รับมอบหมายของศูนย์บูรณาการแก้ไขสถานการณ์โควิด-19 ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล จึงสำเร็จลุล่วงด้วยดี และได้ร้ายงานให้นายกรัฐมนตรีทราบด้วยแล้ว จึงสมควรยุติการดำเนินงานและส่งมอบภารกิจให้แก่ศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศปก.ศบค.) เพื่อให้โครงสร้างการดำเนินการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินของ ศบค. สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน

 

อาศัยอำนาจตามความ ในข้อ 4 (3) ของคำสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ 5/2563 เรื่อง การจัดตั้งหน่วยงานพิเศษ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชกำหนด การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548

 

ลงวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ.2563 ประกอบมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ครั้งที่ 9/2565 เมื่อวันที่17 มิถุนายน 2565 นายกรัฐมนตรี ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 


นายกรัฐมนตรีในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด - 19 จึงให้ยกเลิกคำสั่งนายกรัฐมนตรีที่ 6/2564 เรื่อง จัดตั้งศูนย์บูรณาการแก้ไขสถานการณ์โควิด-19 (ศูนย์โควิด) ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ลงวันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

 

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สั่ง ณ วันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2565
ลงนาม พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี/ผู้อำนวยการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19

ประกาศราชกิจจานุเบกษา

 

 

อ่านรายละเอียด ราชกิจจานุเบกษา

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ