ข่าว

ด่วน ราชกิจจานุเบกษา ประกาศแล้ว สวมแมสก์ ถอดแมสก์ ทำได้โดยสมัครใจ มีผลทันที

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ด่วน "ราชกิจจานุเบกษา" ประกาศแล้ว "ถอดแมสก์" ผ่อนคลายมาตรการ สวมหน้ากากอนามัย โดยความสมัครใจ-ผับบาร์ สถานบันเทิง ดริ๊งได้ มีผลทันที

(23 มิ.ย. 2565) ราชกิจจานุเบกษา ออกข้อกำหนดตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนด การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ฉบับที่ 46 ตามที่สถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 คลี่คลายลง และมีแนวโน้มที่ดีขึ้น ส่งผลให้ผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิต ลดลงเป็นลำดับ จนสามารถผ่อนคลายมาตรการต่าง ๆ ให้ประชาชน และผู้ประกอบการได้ใช้ชีวิตใกล้เคียงปกติ โดยเฉพาะการเดินทาง การใช้ชีวิตประจำวัน รวมทั้งการ "ถอดแมสก์" นายกรัฐมนตรีจึงได้ออกข้อกำหนด สาระสำคัญดังต่อไปนี้

 

 

 

ปรับปรุงเขตพื้นที่จังหวัดตามพื้นที่สถานการณ์ และยกเลิกการกำหนดพื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยว
ขยายเวลาการบังคับใช้มาตรการควบคุมและป้องกันโรค

 

โดยข้อ 3 ระบุว่า การผ่อนคลายข้อปฏิบัติในการสวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าทั่วราชอาณาจักร เพื่อให้ประชาชนสามารถดำเนินชีวิตได้ใกล้เคียงกับสภาวะปกติยิ่งขึ้น จึงสมควรผ่อนคลายข้อจำกัด ในเรื่องการสวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า โดยยกเลิกความในข้อ 1 แห่งข้อกำหนดออกตาม ความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 24) ลงวันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2564

 

ติดตามกระแสโซเชี่ยลเพิ่มเติม: Facebook Komchadluek

การสวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า หรือ ถอดแมสก์ ให้เป็นการปฏิบัติโดยความสมัครใจ โดยขอให้ประชาชนพิจารณาประโยชน์ตามข้อมูลที่ฝ่ายสาธารณสุขรายงานว่า สวมหน้ากากอย่างถูกวิธี เป็นประโยชน์ด้านสุขอนามัยในการป้องกันการแพร่เชื้อ และการรับเชื้อ ทั้งเชื้อโรคโควิด และโรคติดเชื้อทางระบบทางเดินหายใจอื่น ๆ รวมทั้งยังสามารถลดความเสี่ยงอื่นที่อาจมีผลกระทบต่อสุขภาพ

 

กระทรวงสาธารณสุข (กรมอนามัย) จึงมีข้อแนะนำให้ประชาชนทั่วไป ดังนี้

 

  • สวมหน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ร่วมกับบุคคลอื่น ในสถานที่หรือในพื้นที่แออัด มีการรวมกลุ่มคนจำนวนมาก ไม่สามารถเว้นระยะห่างได้ หรืออากาศระบายถ่ายเทไม่ดี เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่เชื้อหรือรับเชื้อ
  • กรณีเป็นผู้เข้าข่ายเสี่ยงที่เมื่อติดเชื้อโควิด - 19 จะมีอาการรุนแรงหรือความเสี่ยงสูงต่อการเสียชีวิต (กลุ่ม 608) หรือผู้ที่มีโรคประจำตัวเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ ควรสวมหน้ากากอนามัยอย่างถูกวิธีตลอดเวลาเมื่อต้องอยู่ร่วมกับบุคคลอื่น เพื่อลดความเสี่ยงในการรับเชื้อ 
  • กรณีเป็นผู้ติดเชื้อโควิด-19 หรือผู้สัมผัสเสี่ยงสูงจากเชื้อโควิด-19 จำเป็นต้องสวมหน้ากากอนามัย อย่างถูกวิธีตลอดเวลา เมื่ออยู่ร่วมกับบุคคลอื่น เพื่อลดความเสี่ยงและป้องกันการแพร่โรค


ทั้งนี้ การผ่อนคลายมาตรการ สำหรับการเคลื่อนย้าย และการเดินทางของแรงงานต่างด้าว แนวปฏิบัติสำหรับการถ่ายทำรายการโทรทัศน์ ภาพยนตร์ และวีดิทัศน์การผ่อนคลายมาตรการควบคุมแบบบูรณาการในพื้นที่เฝ้าระวังมาตรการเฝ้าระวังเพื่อการควบคุมและป้องกันการระบาดของโรคในพื้นที่เฝ้าระวัง
 

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ประกาศ ณ วันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2565 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

ประกาศ ราชกิจจานุเบกษา

ประกาศ ราชกิจจานุเบกษา

ประกาศ ราชกิจจานุเบกษา

ประกาศ ราชกิจจานุเบกษา

 

อ่านประกาศ ราชกิจจานุเบกษา ฉบับเต็ม
 

ติดตามข่าวอื่นๆ เพิ่มเติม: Komchadluek.net

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ