ข่าว

"Stronger Together" 3 เดือน "ตำรวจ" สางปัญหาให้ปชช.แล้วกว่า 5,000 เรื่อง

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

"ผู้ช่วย ผบ.ตร." ติดตามโครงการ "Strong Togeter" รวมไทยสร้างชาติและขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ทั่วประเทศพร้อมสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน เผยในรอบ 3 เดือนแก้ไขปัญหาให้ประชาชนเสร็จสิ้นแล้วกว่า 5,000 เรื่อง

22 มิ.ย.2565  พล.ต.ท.ประจวบ วงศ์สุข ผู้ช่วย ผบ.ตร. เปิดเผยว่า ตามยุทธศาสตร์ชาติ และนโยบาย "รวมไทยสร้างชาติขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน (Stronger Together)"  ของรัฐบาล ที่มุ่งการบูรณาการความร่วมมือของส่วนราชการ ภาคเอกชน และประชาชนทุกภาคส่วน

 

 

 พล.ต.ท.ประจวบ วงศ์สุข ผู้ช่วย ผบ.ตร.

 

 

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ภายใต้การนำของ พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร. และ พล.ต.อ.รอย อิงคไพโรจน์ รอง ผบ.ตร. รับผิดชอบงานป้องกันปราบปรามอาชญากรรม ได้นำนโยบายรัฐบาลมาสู่การปฏิบัติ  โดยดำเนินโครงการ “สร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันอาชญากรรมระดับตำบล เพื่อสนับสนุนการป้องกันอาชญากรรม ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยมอบหมายให้ พล.ต.ท.ประจวบ วงศ์สุข และ พล.ต.ท.ต่อศักดิ์ สุขวิมล ผู้ช่วย ผบ.ตร. ร่วมกันขับเคลื่อนโครงการ 

 

 

 

 

ผู้ช่วย ผบ.ตร. เร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

 

 

พล.ต.ท.ประจวบ  เปิดเผยว่าการประชุมเพื่อขับเคลื่อนและติดตามผลการปฏิบัติกับหน่วย บช.น., ภ.1 - 9 และ สถานีตำรวจ 1,483 สถานีทั่วประเทศ และสรุปผลการปฏิบัติตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม - 31 พฤษภาคม 2565 ซึ่งได้รับรายงานปัญหาที่ประชาชนเดือนร้อน จำนวน 5,578 เรื่อง   และได้ติดตามขับเคลื่อนและเร่งรัดให้หน่วยดำเนินการแก้ไขปัญหาเสร็จสิ้นแล้ว 5,332 เรื่อง ได้แก่ 

1.ปัญหาด้านสังคม เช่น ยาเสพติด การแข่งรถในทาง การลักลอบเข้าเมือง กลุ่มผู้มีอิทธิพล แหล่งอบายมุขและสถานบริการ หนี้นอกระบบ อาชญากรรมที่เกี่ยวกับทรัพย์และเทคโนโลยี ฯลฯ จำนวน 3,986 เรื่อง 

2.ปัญหาด้านเศรษฐกิจ เช่น ราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ำ ค่าครองชีพสูง การว่างงาน ความยากจนปัญหาหนี้สิน การขาดแคลนที่ทำกิน ฯลฯ จำนวน 241 เรื่อง 

3.ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม เช่น การขาดแคลนแหล่งน้ำ มลภาวะทางอากาศ ฝุ่นควันโรงงานอุตสาหกรรม แหล่งเสื่อมโทรมในชุมชน ภัยแล้งและอุทกภัย ฯลฯ จำนวน 745 เรื่อง 

4.ปัญหาด้านความขัดแย้ง เช่น ความเห็นต่างทางการเมือง ศาสนาและเชื้อชาติ ข้อพิพาทเรื่องที่ดินทำกินทับซ้อน การสร้างความเดือดร้อนรำคาญในรูปแบบต่าง ๆ ฯลฯ จำนวน 360 เรื่อง

และมีปัญหาที่อยู่ระหว่างหน่วยดำเนินการแก้ไข โดยได้สั่งการเร่งรัดและคาดว่าจะสามารถแก้ไขได้ จำนวน 246 เรื่อง ได้แก่ ปัญหาด้านสังคม 155 เรื่อง ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม 51 เรื่อง ปัญหาด้านเศรษฐกิจ 33 เรื่อง ปัญหาด้านความขัดแย้ง 7 เรื่อง ตามลำดับ

 

 

ผู้ช่วย ผบ.ตร. เร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

 

 

โดยสามารถจำแนกผลการดำเนินการของหน่วยที่สามารถแก้ไขปัญหาได้ ดังนี้ บช.น. จำนวน 446 เรื่อง (100%), ภ.1 จำนวน 574 เรื่อง (92.1%), ภ.2 จำนวน 437 เรื่อง (91%), ภ.3 จำนวน 663 เรื่อง (92.2%), ภ.4 จำนวน 1,091 เรื่อง (99.5%), ภ.5 จำนวน 579 เรื่อง (97.3%), ภ.6 จำนวน 582 เรื่อง (99.3%), ภ.7 จำนวน 262 เรื่อง(94.9%), ภ.8 จำนวน 337 เรื่อง (92.8%) และ ภ.9 จำนวน 361 เรื่อง (91.9%)

 

 

ผู้ช่วย ผบ.ตร. เร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

 

 


 

 

ผู้ช่วย ผบ.ตร. เร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

 

 

พล.ต.ท.ประจวบ ได้กำชับ ตำรวจชุดชุมชนสัมพันธ์และตำรวจผู้ประสานงานเครือข่ายของทุกสถานีตำรวจทั่วประเทศ ให้เร่งประสานงานกับเครือข่ายภาคประชาชนที่ได้รับการคัดเลือกให้สะท้อนสภาพปัญหาและความต้องการของชุมชนในพื้นที่ เพื่อประสานหน่วยงานผู้รับผิดชอบ เข้าช่วยเหลือและทำการแก้ไข พร้อมทั้งเร่งรัดการแก้ไขปัญหาของคณะกรรมการในแต่ละระดับ ตั้งแต่ระดับท้องถิ่น อำเภอ และจังหวัด สำหรับสถานีตำรวจที่ยังมีผลการปฏิบัติน้อย ให้ผู้บังคับบัญชาลงไปตรวจสอบ หากเป็นพื้นที่เมือง ชุมชน มีปัญหา หรือความต้องการมาก เครือข่ายภาคประชาชนจะทำหน้าที่แทนตำรวจในการเสนอปัญหาให้ทราบ และเป็นหน้าที่ของตำรวจแก้ไข หรือประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ประชาชนก็จะคลายความเดือดร้อน

 

พล.ต.ท.ประจวบ กล่าวว่า สำนักงานตำรวจแห่งชาติ มีความมุ่งหวังว่าโครงการดังกล่าว จะประสบผลสำเร็จ เสริมสร้างความรักความสามัคคีของคนในชาติ แก้ไขปัญหาความต้องการ และความเดือดร้อนของประชาชน เพื่อให้ชุมชนสังคมมีความสงบเรียบร้อย ประชาชนมีอาชีพ มีรายได้ ส่งเสริมวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว ดังนั้นสถานีตำรวจและข้าราชการตำรวจทุกนาย จักต้องดำเนินโครงการ อย่างต่อเนื่องจริงจังให้เห็นผลเป็นรูปธรรม เพื่อให้ประชาชนและสังคม มีความเชื่อถือ เชื่อมั่น ศรัทธา ต่อสำนักงานตำรวจแห่งชาติสืบไป

 

 

ติดตามข่าวอื่นได้ที่   คมชัดลึก 

 

 

logoline