ข่าว

ด่วน "ครม." วันนี้ เคาะมาตรการลดค่าครองชีพรอบใหม่-แก้ปัญหาน้ำมันแพง

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ประชุม "ครม." วันนี้ คาดมีทั้งการต่ออายุ "มาตรการลดค่าครองชีพ"เดิมและมาตรการรอบใหม่- การช่วยเหลือบรรเทาผลกระทบจากราคาน้ำมันแพง ดึงกำไรโรงกลั่นเข้ากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง -การลดภาษีท่องเที่ยวและจัดนิทรรศการในเมืองหลัก-เมืองรอง

วันที่ 21 มิ.ย. 65 การประชุม "คณะรัฐมนตรี" วันนี้ มีวาระสำคัญเตรียมเสนอให้กับที่ประชุมพิจารณา มีทั้งการต่ออายุ "มาตรการลดค่าครองชีพ"เดิมและมาตรการรอบใหม่และแนวทางการช่วยเหลือบรรเทาผลกระทบผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจาก "ราคาน้ำมันแพง" อาทิ การดึงกำไรโรงกลั่นเข้ากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง และยังมีเรื่องการลดภาษีท่องเที่ยว การจัดนิทรรศการในเมืองหลัก-เมืองรอง


สำหรับมาตรการลดค่าครองชีพรอบใหม่ที่จะเสนอให้ "ครม." พิจารณานั้น  มีทั้งการต่อมาตรการเดิมที่จะสิ้นสุดอายุในเดือนมิถุนายน - กรกฎาคม 2565 และมีมาตรการใหม่เสนอเข้ามาด้วย

 

สำหรับ "การต่ออายุมาตรการเดิม"  อาทิ การตรึงราคาค่าก๊าซ NGV สำหรับแท็กซี่ , การให้ส่วนลดซื้อก๊าซหุงต้มเดือนละ 100 บาท สำหรับผู้ค้าหาบเร่ แผงลอยที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ,การให้ความช่วยเหลือค่าน้ำมันให้กับผู้ขับขี่มอเตอร์ไซค์รับจ้างที่ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมการขนส่งทางบก ,การให้ส่วนลดค่า FT ครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้าต่ำกว่า 300 หน่วย
 

ส่วน "มาตรการใหม่"  

 

-แก้ปัญหาความเดือดร้อนจากราคาน้ำมันแพงคือ ขอความร่วมมือโรงกลั่นน้ำมันในการขอให้นำส่งกำไรส่วนต่างที่เกิดจากการกลั่นน้ำมันเป็นเวลา 3 เดือน ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2565 คาดว่าจะเก็บเงินเข้ากองทุนได้ประมาณเดือนละ 6,000 - 7,000 ล้านบาท

 

-ขอความร่วมมือผู้ค้าน้ำมันคงค่าการตลาดอยู่ที่ 1.4 บาทต่อลิตร

 

-ขอความร่วมมือโรงแยกก๊าซที่มีต้นทุน LPG ที่จำหน่ายเป็นวัตถุดิบในภาคปิโตรเคมีซึ่งมีกำไรส่วนเกิน ซึ่งจะดึงเงินกำไรส่วนเกินออกมา 50% เข้ากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงคาดว่าจะได้เงินเข้ากองทุนอีกเดือนละ 1,500 ล้านบาท

 

-สนับสนุนการท่องเที่ยว เอกชนนำค่าใช้จ่ายท่องเที่ยว อบรม สัมมนา จัดงานในเมืองหลักหักภาษีได้ 1.5 เท่า ส่วนเมืองรองหักภาษีได้ 2 เท่า ตั้งแต่ 15 กรกฎาคม ถึง 31 ธันวาคม 2565
 

 ส่วนวาระอื่นๆที่เข้าสู่การพิจารณา "ครม."

 

-สศช. เสนอการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 

-กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เสนอมาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย

 

-คมนาคม เสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นครั้งที่ 2 วงเงิน 2,039.21 ล้านบาท เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติ(จำนวน 23 จังหวัด) ของกรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบท


 
-กระทรวงการคลัง เสนอร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง พ.ศ.... 

 

-กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เสนออุทยานธรณีขอนแก่นเป็นสมาชิกอุทยานธรณีโลกของยูเนสโก (UNESCO Global Geoparks)

 

-กระทรวงยุติธรรม เสนอร่างพระราชบัญญัติยกเลิกพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ.2534 พ.ศ.... 

 

-กสทช. เสนอร่างพระราชกฤษฎีกาค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายอันเกี่ยวกับการเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ต่างท้องที่ของประธานกรรมการและกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ พ.ศ...

 

-ผลดำเนินการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการมาตราส่วน 1: 4000 (One Map) ของ พื้นที่กลุ่มที่ 2 จำนวน 11 จังหวัด

 

-การแก้ไขปัญหาสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19

 

-ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ในคราวที่ประชุมครั้งที่ 10/2565 และครั้งที่ 11/2565 และผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ภายใต้พระราชกำหนดฯ เพิ่มเติม พ.ศ. 2565 ในคราวประชุมครั้งที่ 12 /2565 ครั้งที่ 13 /2565 ครั้งที่ 14/2565

 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เสนอวันน้ำบาดาลแห่งชาติ

 

สำนักงานปลัดเสนอร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการปฏิบัติงานนอกที่ตั้งของส่วนราชการ พ.ศ....
 

logoline