ข่าว

เปิด16 โรงเรียนเพื่อผู้พิการ "รมว.ศธ." ลั่นทุกคนเข้าถึงการศึกษา

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

เปิด16 โรงเรียน เพื่อผู้พิการ "รมว.ศธ." ลั่นทุกคนเข้าถึงการศึกษา เร่งยกระดับจัดการศึกษาผู้พิการทางสายตาในศตวรรษที่ 21 หวังลดความเหลื่อมล้ำ

นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ( รมว.ศธ.) เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนา เรื่อง แนวทางการจัดการศึกษา สำหรับบุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็น ในศตวรรษที่ 21 ที่่โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ เมื่อวันที่ 10 มิ.ย.2565

 

โดยมีนายขรรค์ ประจวบเหมาะ ประธานกรรมการมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ กล่าวต้อนรับและ นางอรทัย ฐานะจาโร ประธานฝ่ายการศึกษา โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ รายงานการดำเนินงาน

 

โดยนางสาวตรีนุช กล่าวว่า รัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับการศึกษาของคนพิการทุกประเภท โดยได้กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ ว่าผู้พิการต้องได้รับสิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคทางด้านการศึกษา ซึ่งจากข้อมูลของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.)ล่าสุด พบว่า ประเทศไทยมีคนพิการทุกประเภท กว่า 2.1 ล้านคน ในจำนวนนี้มีผู้พิการทางการเห็น 186,701 คน

รมว.ศธ. กล่าวต่อไปว่า กระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.) มีนโยบายลดความเหลื่อมล้ำและให้ทุกคนได้รับการศึกษาสูงสุดเต็มตามศักยภาพ เพื่อให้สามารถดำรงชีวิตและประกอบอาชีพ พึ่งตนเองได้ซึ่งในส่วนของผู้พิการทางการเห็น หรือตาบอดนั้น เป็นกลุ่มที่จำเป็นต้องได้รับการดูแลช่วยเหลือโดยเร่งด่วนเป็นพิเศษ เนื่องจาก มีผู้ได้รับการศึกษาเพียงไม่กี่พันคน เพราะมีข้อจำกัดของสถานที่เรียนในระบบ ซึ่งมีเพียง 16 แห่ง และในจำนวนนี้มีสถานศึกษาของรัฐ เพียง 2 แห่ง คือ ที่จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดสุราษฎร์ธานี

 

“ดิฉันได้มอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เป็นหน่วยงานหลัก ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมกการการอาชีวศึกษา (สอศ.) และที่สำคัญคือ ให้ภาคเอกชน มาร่วมกันวางแผนจัดการศึกษาเพื่อให้คนพิการทุกประเภทได้เรียน โดยตอนนี้ได้จัดให้มีโครงการปักหมุดคนพิการทั่วประเทศ รวมถึงวางแผนการจัดการศึกษาที่ครอบคลุมคนพิการทุกประเภท ในทุก ๆ มิติ เช่น การเพิ่มโอกาสในการเข้าเรียน

 

โดยการเพิ่มสถานศึกษาให้มากขึ้น,การผลิตและพัฒนาครู ความพิการเฉพาะด้าน,การพัฒนาสื่อ เทคโนโลยี ที่เหมาะสมกับคนพิการ เป็นต้น ซึ่งจำเป็นต้องอาศัยความรู้และประสบการณ์ของภาคเอกชนที่ได้ดำเนินการมาอย่างจริงจังและต่อเนื่อง “ นางสาวตรีนุช กล่าวและว่า ขอขอบคุณ Acres Foundation และ Perkins International ที่ได้สนับสนุนการดำเนินงานครั้งนี้และเข้ามาช่วยเข้ามาช่วยวิเคราะห์รูปแบบการเรียน และแนะนำแนวทางการพัฒนาโรงเรียนสำหรับผู้บกพร่องทางการเห็นของไทย ซึ่งในวันนี้ก็จะมีการประเมินผลตามที่ให้คำแนะนำไว้ และจะมีการยกระดับความร่วมมือกับ ศธ.ต่อไป

ด้าน ดร.สุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจะดูแลประสานงานร่วมกันในการส่งต่อและรับนักเรียนพิการทางการเห็นเข้าเรียนในระดับอาชีวศึกษาทั้งการศึกษาในระบบ นอกระบบ และระบบทวิภาคี และส่งเสริม สนับสนุนร่วมมือในด้านวิชาการ ด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านสุขภาวะอนามัยและชีวิตความเป็นอยู่ของนักเรียนพิการทางการเห็นให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนร่วมมือกันในการสนับสนุนสื่อ อุปกรณ์ ครูและบุคลากรในการจัดการเรียนการสอน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และกิจกรรมอื่น ๆ

 

ทั้งนี้ หลังการสัมมนาได้มีพีธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดการศึกษาแก่บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็นระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) กับ ผู้อำนวยการโรงเรียนสอนคนตาบอด 16 โรงเรียน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาด้านอาชีพและเพิ่มศักยภาพในการประกอบอาชีพให้แก่นักเรียนพิการทางการเห็น พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนในการยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาสำหรับนักเรียนพิการทางการเห็น และสร้างเครือข่ายการทำงานร่วมกันด้านการศึกษาและพัฒนานักเรียนพิการทางการเห็นโดยองค์รวมที่เข้มแข็งและยั่งยืน

 

  • เปิด16 โรงเรียนเพื่อผู้พิการ

สำหรับโรงเรียนที่จัดการศึกษาสำหรับนักเรียนพิการทางการเห็น ที่ทำความร่วมมือกันในครั้งนี้ รวมทั้งสิ้น 16 แห่ง ประกอบด้วย

 

1.โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ จังหวัดกรุงเทพฯ

2. โรงเรียนบ้านเด็กรามอินทรา จังหวัดกรุงเทพฯ 

3. โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 

4.โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดแม่สาย จังหวัดเชียงราย 

 5.โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 

6. โรงเรียนธรรมิกวิทยา จังหวัดเพชรบุรี 

7. โรงเรียนการศึกษาเด็กตาบอดพิการซ้ำซ้อนชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 

8. โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 

 9. โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดและคนตาบอดพิการซ้ำซ้อนลพบุรี จังหวัดลพบุรี 

10. โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดธรรมสากลหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 

11. โรงเรียนคนตาบอดพระมหาไถ่พัทยาในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดชลบุรี

 12. โรงเรียนสอนคนตาบอดสันติจินตนา จังหวัดแพร่ 

13.โรงเรียนพัฒนาการศึกษาคนตาบอดและคนพิการลำปาง จังหวัดลำปาง 

14. โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ 

15. โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี และ

16. โรงเรียนสอนคนตาบอดมกุฎคีรีวัน (เขาใหญ่) จังหวัดนครราชสีมา ทั้งนี้ ความร่วมมือดังกล่าว มีระยะเวลา 5 ปี

logoline