ข่าว

เช็ค 6 จว. "แท็กซี่" วิ่งนอกเขต ไม่ต้องกด มิเตอร์ ราชกิจจานุเบกษา ประกาศแล้ว

เช็ค 6 จว. "แท็กซี่" วิ่งนอกเขต ไม่ต้องกด มิเตอร์ ราชกิจจานุเบกษา ประกาศแล้ว
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

"ราชกิจจานุเบกษา" ประกาศแล้ว "แท็กซี่" ที่จดทะเบียนในกรุงเทพฯ วิ่งนอกเขต 6 จังหวัด ไม่ต้องกด มิเตอร์ มีที่ไหนบ้าง เช็คเลย

เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2565 ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดท้องที่ที่รถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกิน 7 คน หรือ แท็กซี่ ที่จดทะเบียนในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถใช้วิธีตกลงราคา นอกจากการใช้มาตรค่าโดยสาร พ.ศ. 2565

โดยประกาศดังกล่าว ระบุว่า ที่สภาพข้อเท็จจริงในปัจจุบัน รถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกิน 7 คน หรือ แท็กซี่ ที่จดทะเบียนในเขตกรุงเทพมหานคร ที่รับจ้างส่งผู้โดยสารไปยังจังหวัดต่าง ๆ ประชาชนผู้ใช้บริการและผู้รับจ้าง นิยมใช้วิธีการตกลงราคาหรือเช่าเหมาแทนการคิดค่าโดยสาร จากมาตรค่าโดยสาร หรือ มิเตอร์ ซึ่งการดำเนินการด้วยวิธีการดังกล่าว ไม่สอดคล้องกับกฎระเบียบที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันสมควรปรับวิธีการเรียกเก็บค่าจ้างบรรทุกคนโดยสาร ให้มีความยืดหยุ่น และมีความเหมาะสมยิ่งขึ้น เกิดความคล่องตัวในการรับจ้างที่มีระยะทางไกล และเป็นไปตามความตกลงของผู้ใช้บริการและผู้ขับรถยนต์รับจ้าง

 

อาศัยอำนาจตามความในข้อ 13 วรรคสอง แห่งกฎกระทรวง ว่าด้วยรถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกิน 7 คน พ.ศ. 2560 ออกตามความในพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 อธิบดีกรมการขนส่งทางบก จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
 

1.กำหนดท้องที่การรับจ้างของรถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกิน 7 คน หรือ รถแท็กซี่ ที่จดทะเบียนในเขตกรุงเทพมหานคร ที่ทำการรับจ้างนอกเขตกรุงเทพมหานคร จังหวัดนนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา สมุทรสาคร และจังหวัดนครปฐม

 

รวมถึงกรณีการรับจ้างในเขตจังหวัดใดจังหวัดหนึ่งต่อเนื่องไปสิ้นสุดการรับจ้างนอกเขตจังหวัดดังกล่าว สามารถใช้วิธีตกลงราคาเรียกเก็บค่าจ้างบรรทุกคนโดยสาร นอกจากการใช้มาตรค่าโดยสารได้ด้วย

 

2. ประกาศนี้ให้มีผลใช้บังคับ ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป


ประกาศ ณ วันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2565
ลงนามโดย จิรุตม์ วิศาลจิตร
อธิบดีกรมการขนส่งทางบก

ประกาศ ราชกิจจานุเบกษา

 

ที่มา ราชกิจจานุเบกษา 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด