ข่าว

เช็กเลย! ปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำ 16สาขาอาชีพ เริ่มบังคับใช้ 3เดือนจากนี้

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศคณะกรรมการค่าจ้างเรื่อง อัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ 16 สาขาอาชีพ สายช่าง-สายอาชีพ บังคับใช้ 3 เดือนหลังจากนี้

เมื่อวันที่ 10 มิ.ย. 65 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศคณะกรรมการค่าจ้างเรื่อง อัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ (ฉบับที่ 11)  ด้วยคณะกรรมการค่าจ้างชุดที่ 21 ได้มีการประชุมศึกษา และพิจารณาข้อเท็จจริง เกี่ยวกับอัตราค่าจ้างที่ลูกจ้างได้รับตามมาตรฐานฝีมือ และมีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2565 ให้กำหนดอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ รวม 16 สาขา โดยใช้มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติตามกฎหมาย ว่าด้วยการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นเกณฑ์วัดค่าทักษะฝีมือ ความรู้ ความสามารถ

จดหมายพระราชกิจนุเบกษา


อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 79 (4) และมาตรา 88 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2551 คณะกรรมการค่าจ้าง จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ประกาศนี้ ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนด 90 วัน นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป

ข้อ 2 ในประกาศนี้

"มาตรฐานฝีมือ" หมายความว่า มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน

ข้อ 3 อัตราค่าจ้าง ตามมาตรฐานฝีมือในแต่ละสาขาอาชีพ และในแต่ละระดับ ให้เป็นดังนี้

1. สาขาอาชีพ ช่างก่อสร้าง สาขาช่างติดตั้งยิปซัม ระดับ 1 เป็นเงินไม่น้อยกว่า วันละ 450 บาท และระดับ 2 เป็นเงินไม่น้อยกว่า วันละ 595 บาท

2. สาขาอาชีพ ช่างก่อสร้าง สาขาช่างเขียนแบบก่อสร้างด้วยคอมพิวเตอร์ ระดับ 1 เป็นเงินไม่น้อยกว่า วันละ 645 บาท

3. สาขาอาชีพ ช่างก่อสร้าง สาขาช่างปูกระเบื้องผนังและพื้น ระดับ 1 เป็นเงินไม่น้อยกว่า วันละ 450 บาท ระดับ 2 เป็นเงินไม่น้อยกว่า วันละ 550 บาท และระดับ 3 เป็นเงิน ไม่น้อยกว่า วันละ 650 บาท 

4. สาขาอาชีพ ช่างก่อสร้าง สาขาช่างสีอาคาร  ระดับ 1 เป็นเงินไม่น้อยกว่า วันละ 465 บาท และระดับ 2 เป็นเงินไม่น้อยกว่า วันละ 600 บาท 

5. สาขาอาชีพ ช่างก่อสร้าง สาขาช่างก่อและติดตั้งคอนกรีตมวลเบา ระดับ 1 เป็นเงินไม่น้อยกว่า วันละ 475 บาท และระดับ2 เป็นเงินไม่น้อยกว่า วันละ 575 บาท

6. สาขาอาชีพ ช่างอุตสาหกรรมศิลป์ สาขาช่างเครื่องประดับรูปพรรณ ระดับ 1 เป็นเงินไม่น้อยกว่า วันละ 450 บาท ระดับ 2 เป็นเงินไม่น้อยกว่า วันละ 550 และระดับ 3 เป็นเงินไม่น้อยกว่า วันละ 650 บาท

7. สาขาอาชีพ ช่างอุตสาหกรรมศิลป์ สาขาช่างประกอบติดตั้งเฟอร์นิเจอร์ ระดับ 1 เป็นเงินไม่น้อยกว่า วันละ 430 บาท และระดับ 2 เป็นเงินไม่น้อยกว่า วันละ 550 บาท

8. สาขาอาชีพ ช่างอุตสาหกรรมศิลป์ สาขาช่างฝีมือเครื่องประดับแนวอนุรักษ์เทคนิคโบราณ ระดับ 1 เป็นเงินไม่น้อยกว่า วันละ 525 บาท

9. สาขาอาชีพ ช่างอุตสาหกรรมศิลป์ สาขาช่างเครื่องถม ระดับ 1 เป็นเงินไม่น้อยกว่า วันละ 625 บาท

10. สาขาอาชีพ ภาคบริการ สาขานักส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม ไทยสัปปายะ (หัตถบำบัด) ระดับ1 เป็นเงินไม่น้อยกว่า วันละ 460 บาท และระดับ 2 เป็นเงินไม่น้อยกว่า วันละ 575 บาท

11. สาขาอาชีพ ภาคบริการ สาขาผู้ประกอบขนมอบ ระดับ 1 เป็นเงินไม่น้อยกว่า วันละ 400 บาท และระดับ 2 เป็นเงินไม่น้อยกว่า วันละ 505 บาท

12. สาขาอาชีพ ภาคบริการ สาขาพนักงานต้อนรับส่วนหน้า ระดับ 1 เป็นเงินไม่น้อยกว่า วันละ 440 บาท และระดับ 2 เป็นเงินไม่น้อยกว่า วันละ 565 บาท

13. สาขาอาชีพ ภาคบริการ สาขาพนักงานแผนกบริการอาหารและเครื่องดื่มในธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร ระดับ1 เป็นเงินไม่น้อยกว่า วันละ 440 บาท

14. สาขาอาชีพ ภาคบริการ สาขาช่างแต่งผมสตรี ระดับ 1 เป็นเงินไม่น้อยกว่า วันละ 440 บาท ระดับ 2 เป็นเงินไม่น้อยกว่า วันละ 510 บาท และระดับ3 เป็นเงินไม่น้อยกว่า วันละ 650 บาท

15. สาขาอาชีพ ภาคบริการ สาขาช่างแต่งผมบุรุษ ระดับ 1 เป็นเงินไม่น้อยกว่า วันละ 430 บาท ระดับ 2 เป็นเงินไม่น้อยกว่า วันละ 500 บาท และระดับ 3 เป็นเงินไม่น้อยกว่า วันละ 630 บาท

16. สาขาอาชีพ ภาคบริการ สาขาการดูแลผู้สูงอายุ ระดับ 1 เป็นเงินไม่น้อยกว่า วันละ 500 บาท

 

ข้อ 4 เพื่อประโยชน์ตามข้อ 3 (1) ถึง (16) คำว่า “วัน” หมายถึง เวลาทำงานปกติของลูกจ้าง

ข้อ 5 นายจ้างที่ให้ลูกจ้างทำงานในตำแหน่งงาน หรือลักษณะงานที่ต้องใช้ทักษะฝีมือ ความรู้ ความสามารถตามมาตรฐานฝีมือในสาขาอาชีพและระดับใด ไม่ว่าจะครอบคลุมมาตรฐานฝีมือนั้นทั้งหมด หรือส่วนหนึ่งส่วนใดก็ตาม ให้นายจ้างจ่ายค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างไม่น้อยกว่าอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือในสาขาอาชีพ และระดับนั้น

ข้อ 6 ภายใต้บังคับข้อ 5 ลูกจ้างที่ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือในสาขาอาชีพ และระดับใดไม่ว่าก่อน หรือหลังประกาศนี้มีผลใช้บังคับ หากประสงค์จะใช้สิทธิให้ยื่นหนังสือรับรองว่าเป็น ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือในสาขาอาชีพและระดับนั้นแก่นายจ้างโดยเร็ว

เมื่อนายจ้างได้รับหนังสือรับรองตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้จ่ายค่าจ้างตามอัตราในประกาศนี้ให้แก่ลูกจ้างนับแต่วันที่ได้หนังสือรับรองเป็นต้นไป
 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด