ข่าว

ศาลปค.สูงสุด สั่ง "อบจ.สงขลา" จ่าย 52 ล้าน ปมค่ารถเอนกประสงค์ซ่อมทางฯ

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ศาลปกครองสูงสุด สั่ง "อบจ.สงขลา" จ่ายค่ารถซ่อมบำรุงทางฯ จำนวน 52 ล้านให้บริษัทเอกชน เหตุสัญญาไม่ตกเป็นโมฆะ ชี้คำอุทธรณ์กล่าวหาฮั้วประมูลล็อกสเปคฟังไม่ขึ้น

9 มิ.ย. 2565  ศาลปกครองสงขลา อ่านคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด กรณีข้อพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง กรณีบริษัท พลวิศว์ เทคพลัส จำกัด ฟ้องคดี องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) สงขลา ไม่เบิกจ่ายเงินให้บริษัทฯ เป็นค่ารถซ่อมบำรุงทางเอนกประสงค์ 2 คัน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 50,850,000 บาท ทั้งที่ทำสัญญาซื้อขายไปแล้วตั้งแต่วันที่ 31 พ.ค. 2556

 

โดย "ศาลปกครองพิพากษาแก้คำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นเป็นให้ อบจ.สงขลา ชำระเงินจำนวน 52,062,041 ให้แก่บริษัท พลวิศว์ เทคพลัส จำกัด พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของเงินต้นจำนวน 50,850,000 บาท นับถัดจากวันฟ้องจนถึงวันที่ 10 เม.ย.2564 และดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 5 ต่อปี ของเงินต้นจำนวน 50,850,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 11 เม.ย.2564 จนกว่าจะชำระเสร็จ โดยเป็นการแก้ไขให้สอดคล้องกับพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พ.ศ.2565 ที่มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 11 เม.ย.2564" 

 

 

 

เนื่องจากศาลปกครองสูงสุด เห็นว่า ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า บริษัท พลวิศว์ เทคพลัส จำกัด ได้ส่งมอบรถซ่อมบำรุงทางเอนกประสงค์ 2 คัน ตามสัญญาให้แก่ อบจ.สงขลา และมีการตรวจรับและออกหลักฐานการรับมอบไว้ให้แก่บริษัทดังกล่าวแล้ว อบจ.สงขลา จึงมีหน้าที่ต้องจ่ายเงินให้แก่บริษัทดังกล่าวตามสัญญาซื้อขาย

 

แต่เมื่อ อบจ.สงขลา ไม่ได้ชำระหนี้ให้แก่บริษัทดังกล่าวตามสัญญา จึงตกเป็นผู้ผิดนัด ตามมาตรา 204 วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บริษัทดังกล่าวจึงมีสิทธิเรียกดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของเงินต้นจำนวน 50,850,000 บาท นับตั้งแต่วันที่ 22 ก.พ.2557 จนถึงวันฟ้องคดี 

 

ทั้งนี้กรณี อบจ.สงขลา อุทธรณ์ว่า สัญญาเป็นโมฆะ เนื่องจากบริษัททั้ง 2 แห่งที่เข้าร่วมประมูลมีการตกลงร่วมกันในการเสนอราคา เพื่อหลีกเลี่ยงการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมนั้น ไม่ปรากฏว่าทั้ง 2 บริษัทมีความสัมพันธ์ในเชิงทุน และในการเสนอราคาไม่มีนัยยะสำคัญที่แสดงให้เห็นว่าเป็นการเสนอราคาที่สมยอมกัน คำอุทธรณ์ดังกล่าวจึงฟังไม่ขึ้น

 

 

 

 

 

ส่วนกรณีที่ อบจ.สงขลา อุทธรณ์ว่าการจัดซื้อรถซ่อมบำรุงทางเอนกประสงค์มีการกำหนดคุณลักษณะเข้าข่ายล็อกสเปคเอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการบางรายนั้น เป็นเรื่องภายในของ อบจ.สงขลา ที่มีการดำเนินคดีอาญากับผู้ที่เกี่ยวข้องกับการประมูลซื้อรถซ่อมบำรุงทางฯ ดังกล่าวแล้ว เมื่อผลของคดีอาญายังไม่ถึงที่สุดไม่อาจรับฟังได้ว่าสัญญาดังกล่าวเป็นโมฆะตามที่กล่าวอ้าง อุทธรณ์ดังกล่าวจึงฟังไม่ขึ้นเช่นเดียวกันทั้งนี้  กรณีดังกล่าวเป็นผลให้ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด นายนิพนธ์ บุญญามณี และ คดีอยู่ระหว่างอัยการสูงสุดพิจารณาส่งฟ้องศาลฎีกาแผนกคดีอาญาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองหรือไม่ 

logoline