ข่าว

"ราชกิจจานุเบกษา" ประกาศลด ภาษีสรรพสามิต รถยนต์ไฟฟ้า EV เหลือ 2%

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ดีต่อใจ "ราชกิจจานุเบกษา" ประกาศลดอัตรา ภาษีสรรพสามิต รถยนต์ไฟฟ้า EV จาก 8% ลดลงเหลือ 2% มีผลบังคับใช้แล้วทันที

เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2565 ราชกิจจานุเบกษา ออกประกาศกฎกระทรวง เรื่องกำหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 23) พ.ศ. 2565 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 5 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 กฎกระทรวงนี้ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ 2 ให้ยกเลิกความในประเภทที่ 06.01 รถยนต์นั่ง และประเภทที่ 06.02 รถยนต์ที่มีที่นั่งไม่เกิน 10 คน ตอนที่ 6 สินค้ารถยนต์ ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงกำหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

 

อย่างไรก็ตาม รายละเอียดสำคัญในประกาศราชกิจจานุเบกษาฉบับนี้ ระบุถึง อัตราภาษีรถยนต์ไฟฟ้า EV ที่ลดลงจาก 8% เหลือ 2% และมีผลบังคับใช้ทันที ตั้งแต่วันนี้ จนถึง 31 ธันวาคม 2568 
 

อย่างไรก็ตาม ตามประกาศเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ กฎกระทรวง กําหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 23) พ.ศ. 2565 โดยการปรับปรุงโครงสร้างการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต สำหรับรถยนต์นั่ง รถยนต์โดยสารที่มีที่นั่งไม่เกิน 10 คน รถยนต์กระบะ และรถจักรยานยนต์ เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมยานยนต์ของประเทศ ส่งเสริมมาตรฐานด้านความปลอดภัย ตลอดจนสนับสนุนให้มีการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เพื่อช่วยลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม


ลงชื่อ อาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

ประกาศ ราชกิจจานุเบกษา

 

 

อ่านรายละเอียดฉบับเต็ม ราชกิจจานุเบกษา

logoline
logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด