ข่าว

รมต.เกษตรฯนำ "ชาวนาดีเด่นแห่งชาติ" พบนายกฯ รับฟังนโยบายด้านข้าว

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

รมต.เกษตรฯนำ "ชาวนา" ผู้นำองค์กรชาวนาดีเด่นแห่งชาติ ปี 65 และผู้บริหารกระทรวงเกษตรฯ เข้าพบนายกฯ รับฟังนโยบายด้านข้าว

8 มิ.ย.65 ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยนายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นำ "ชาวนา" ผู้นำองค์กรชาวนาดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2565 และผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นำโดย ดร.ทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรฯเข้าเยี่ยมคำนับและรับฟัง "นโยบายด้านข้าว" จากนายกรัฐมนตรี เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและรับทราบนโยบายด้านข้าวซึ่งจะนำไปสู่การปฏิบัติที่ถูกต้องเหมาะสม เนื่องในโอกาสวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจำปี 2565 ณ ห้องสีม่วง ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล 

 

ทั้งนี้ จากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2552 เห็นชอบให้วันที่ 5 มิถุนายนของทุกปีเป็น "วันข้าวและชาวนาแห่งชาติ" เพื่อเป็นการรำลึกถึงความสำคัญของข้าวในฐานะที่เป็นพืชอาหารหลักและมีความสำคัญต่อวิถีชีวิตของคนไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันรวมทั้งเชิดชูเกียรติและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ "ชาวนาไทย" ในฐานะผู้ผลิตอาหารหลักให้กับประชาชน ซึ่งเปรียบเหมือนกระดูกสันหลังของชาติ 

      รมต.เกษตรฯ นำชาวนาพบนายกฯ

 

ในการนี้ นายกรัฐมนตรีได้แสดงความยินดีกับเกษตรกรและกลุ่มเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2565 โดยขอให้นำความรู้และประสบการณ์ไปต่อยอดพัฒนาสร้างมูลค่าผลผลิตข้าวให้มีราคาเพิ่มสูงขึ้น เป็นการเพิ่มพูนรายได้ให้กับครอบครัวมากยิ่งขึ้น

   ผู้นำองค์กรชาวนาดีเด่นฯ พบนายกฯ

 

อีกทั้งยังสามารถช่วยขับเคลื่อนภาคการเกษตรให้มีความมั่นคงตลอดไป ซึ่งรัฐบาลได้เข้าใจปัญหา เข้าใจถึงความเดือดร้อนของ "ชาวนา" โดยที่ผ่านมารัฐบาลไม่ได้นิ่งนอนใจ พยายามแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกษตรกรมีรายได้ มีคุณภาพชีวิตที่ดี 

 

สำหรับการจัดทำZoning และแผนที่การเกษตร(Agri map)ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัดทำข้อมูลพื้นที่เพาะปลูกข้าวอยู่ขณะนี้ จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการบริหารพื้นที่เพาะปลูกข้าวให้เหมาะสมกับสภาพดินและแหล่งน้ำ และปริมาณความต้องการสำหรับบริโภค และการใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตอาหารสัตว์และสินค้าแปรรูปที่มีมูลค่าอื่น ๆ ในส่วนของเรื่องพันธุ์ข้าว นายกรัฐมนตรีขอให้มีการพัฒนาพันธุ์ข้าวใหม่ ๆ ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด รวมทั้งการรับรองพันธุ์ข้าว

โดยพิจารณากำหนดพื้นที่สำหรับทดลองเพาะปลูกพันธุ์ข้าวใหม่สำหรับบริโภคและใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมผลิตอาหารสัตว์ รวมทั้งส่งเสริมให้ "เกษตรกร" ผู้ปลูกข้าวสามารถพัฒนาสายพันธุ์ข้าวใหม่และเพิ่มองค์ความรู้ในเรื่องการแปรรูปผลิตภัณฑ์ข้าว เพื่อใช้ประโยชน์จากข้าวให้มากที่สุด ตอบสนองความต้องการของตลาด

 

อีกทั้งขอให้ส่งเสริมระบบเกษตรแปลงใหญ่ เพื่อลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มผลผลิตต่อหน่วยส่งเสริมการสร้าง Smart Farmer และเกษตรกรรุ่นใหม่ โดยใช้เทคโนโลยีมาต่อยอดองค์ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นต่อไป 

 

นอกจาก นายกรัฐมนตรียังได้รับฟังข้อคิดเห็นจากเกษตรกรผู้ได้รับรางวัลในปีนี้ ซึ่งสะท้อนออกมาว่า นโยบายการรวมกลุ่มเกษตรกรนั้นเป็นสิ่งที่ดีมาก และมีหลายกลุ่มสามารถจดทะเบียนเป็นกลุ่มนาแปลงใหญ่ เพิ่มศักยภาพในการผลิตและจำหน่ายขณะเดียวกันก็ลดต้นทุนการเพาะปลูกได้ด้วย

 

อย่างไรก็ตามยังมีอุปสรรคในเรื่องการส่งออกอยู่บ้างซึ่งทางกระทรวงเกษตรฯ รับไปดูแลแล้ว โดยในอนาคตจะเห็นเกษตรกรที่รวมกลุ่มฯ สามารถส่งออกข้าวไปยังผู้ซื้อต่างประเทศได้โดยตรง ไม่ต้องผ่านคนกลาง มีรายได้เพิ่ม
อย่างยั่งยืน

logoline