ข่าว

"นายกรัฐมนตรี" ตั้งคณะกรรมการ อุดช่องว่าง เสรี "กัญชา"

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

"นายกรัฐมนตรี" ยังคงใช้วิธีตั้งคณะกรรมการ 30 คน ดูแลช่วงเปลี่ยนผ่าน เสรี "กัญชา" ซึ่งจะมีผลวันพรุ่งนี้ ระหว่างที่กฎหมายยังคาอยู่ในสภา

นายกรัฐมนตรีได้ลงนามในคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ 120/2565 เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการบูรณาการนโยบายพืชกัญชาและกัญชง จำนวน 30 ราย โดยมี รองนายกรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายเป็นประธาน มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นรองประธานคนที่ 1 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นรองประธานคนที่ 2 และมีเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เป็นกรรมการและเลขาธิการ 

 

\"นายกรัฐมนตรี\" ตั้งคณะกรรมการ อุดช่องว่าง เสรี \"กัญชา\"

 

\"นายกรัฐมนตรี\" ตั้งคณะกรรมการ อุดช่องว่าง เสรี \"กัญชา\"

 

คณะกรรมการชุดนี้โดยมีหน้าที่และอำนาจ รวม 10 ด้าน ได้แก่

1. เสนอแนะนโยบายและมาตรการส่งเสริมการศึกษา วิจัยและพัฒนาการใช้พืชกัญชา และกัญชง ทั้งในด้านการแพทย์ ด้านอุตสาหกรรม และประโยชน์อื่น ๆ ต่อคณะรัฐมนตรี

2. กําหนดมาตรการ แนวทางปฏิบัติ และกํากับดูแลการดําเนินงานร่วมกันของหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ เอกชน และภาคประชาสังคม เพื่อบูรณาการขับเคลื่อนนโยบายพืชกัญชาและกัญชง เพื่อการส่งเสริมเศรษฐกิจและนวัตกรรมอย่างมีประสิทธิภาพ

3. ติดตามและประเมินสถานการณ์ ศึกษาผลกระทบที่เกิดขึ้นเพื่อการทบทวน เสนอแนะ และจัดทํามาตรการคุ้มครองบุคคลซึ่งอาจได้รับอันตรายจากการใช้หรือบริโภคกัญชาและกัญชง และการป้องกัน การใช้ในทางที่ผิด รวมทั้งการโฆษณาในทางการค้าเกี่ยวกับกัญชาและกัญชง

4. เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจของประชาชนเกี่ยวกับ การปลูกและใช้พืชกัญชาและกัญชงในทางที่ถูกต้องเหมาะสม รวมทั้งสร้างความตระหนักรู้ถึงผลร้ายของการนํา พืชกัญชาและกัญชงไปใช้ในทางที่ผิด

5. ชี้แจง ประสานงาน เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องกับนานาประเทศ องค์กร หรือ หน่วยงานระหว่างประเทศ เกี่ยวกับการดําเนินนโยบายพืชกัญชาและกัญชง

6. ประสานงานและติดตามความคืบหน้าของร่างกฎหมายว่าด้วยกัญชา กัญชงที่อยู่ระหว่าง การพิจารณาของรัฐสภาในขั้นตอนต่าง ๆ

7. ประมวลปัญหาและข้อร้องเรียนจากประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการดําเนินนโยบาย พืชกัญชาและกัญชง โดยประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดําเนินการแก้ไขปัญหาต่อไป

8. เชิญหน่วยงานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องมาชี้แจง ให้ข้อมูล ข้อเท็จจริงและความเห็น รวมทั้ง ส่งเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาดําเนินงานของคณะกรรมการ

9. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อช่วยปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการได้ตามความจําเป็นและเหมาะสม

10. รายงานผลการดําเนินงานให้นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีทราบเป็นระยะ

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ