ข่าว

ททท. SMART TAT คอนเทนต์เพื่อการท่องเที่ยว เสริมทักษะแก่บุคลากร

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) โดยด้านดิจิทัล วิจัยและพัฒนา จัดกิจกรรมอบรมเพิ่มทักษะการจัดทำคอนเทนต์เพื่อการท่องเที่ยว TAT Content Creator ระหว่างวันที่ 26-29 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา เพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารการตลาดแก่บุคคล ททท.

เพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันและเป็นผู้นำอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและขับเคลื่อนองค์กรด้วยนวัตกรรมและการใช้ข้อมูล ซึ่งเป็นหนึ่งในวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์สำคัญ (Strategic Objective) หัวข้อ SO3 Thrive for Excellence : ยกระดับองค์กรสู่องค์กรสมรรถนะสูง ภายใต้แผนวิสาหกิจองค์กร พ.ศ. 2566-2570

 

ททท. SMART TAT คอนเทนต์เพื่อการท่องเที่ยว  เสริมทักษะแก่บุคลากร

 

นายนิธี สีแพร รองผู้ว่าการด้านดิจิทัล วิจัยและพัฒนา ททท. เปิดเผยว่า “จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ส่งผลให้พฤติกรรมนักท่องเที่ยวเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม เป็นรูปแบบการท่องเที่ยววิถีปกติใหม่ หรือ New Normal ซึ่งให้ความสำคัญกับการวางแผนก่อนเดินทางมากขึ้น โดยอาศัยการค้นหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางท่องเที่ยวจากแพลตฟอร์มออนไลน์ต่าง ๆ เพื่อรวบรวมข้อมูลประกอบการตัดสินใจ ดังนั้น การอำนวยความสะดวกด้านการสื่อสารข้อมูลที่มีความถูกต้องและอัปเดทอยู่เสมอจึงเป็นสิ่งสำคัญ รวมถึงหนึ่งในเป้าหมายที่สำคัญของการขับเคลื่อนองค์กรตามแผนวิสาหกิจองค์กร พ.ศ. 2566-2570 ได้แก่ หัวข้อ SO3 Thrive for Excellence ยกระดับองค์กรสู่องค์กรสมรรถนะสูง ให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากรของ ททท. ในด้านการตลาดและดิจิทัล (Digital Literacy) เพื่อให้มีทักษะและมีความคิดแบบ Outward Mindset และ Result-oriented นำไปสู่ความรู้และความสามารถในการประยุกต์ใช้เครื่องมือทางการตลาดที่ครบวงจรสำหรับนักท่องเที่ยวแต่ละกลุ่ม (Integrated Marketing Communication) ในระยะยาว”

 

ททท. SMART TAT คอนเทนต์เพื่อการท่องเที่ยว  เสริมทักษะแก่บุคลากร

ในการนี้ ททท. โดย ด้านดิจิทัล วิจัยและพัฒนา จึงเล็งเห็นความสำคัญของการปรับตัวกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงดังกล่าว จึงได้จัดกิจกรรมอบรมเพิ่มทักษะการจัดทำคอนเทนต์เพื่อการท่องเที่ยว (TAT Content Creator) แก่พนักงาน ททท. ทั้งระบบออนไซต์และระบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 26-29 พฤษภาคม 2565 เพื่อขับเคลื่อนองค์กรด้วยนวัตกรรมและการใช้ข้อมูล รวมถึงพัฒนาการให้ข้อมูลข่าวสารและการจัดทำคอนเทนต์ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวในช่องทางออนไลน์ขององค์กร มีความกระชับ ฉับไว ทันต่อสถานการณ์ และตรงกับความต้องการของกลุ่มนักท่องเที่ยวอย่างแท้จริง กิจกรรมดังกล่าว แบ่งการจัดอบรมเป็น 3 ระดับ ได้แก่ 1. ระดับบริหาร (หัวหน้าทีม) ผู้มีหน้าที่บริหารสื่อโซเชียลมีเดียในภาพรวม 2. ระดับผู้ดูแลสื่อโซเชียลมีเดียขององค์กร (แอดมิน) และ 3. ระดับปฎิบัติการ (Content Writer) มุ่งเน้นการสื่อสารทางสื่อออนไลน์เป็นสำคัญด้วยแนวทาง Content Marketing และนำเสนอในรูปแบบ Storytelling เพื่อย่อยข้อมูลให้นักท่องเที่ยวสามารถจดจำและเข้าใจเนื้อหาผ่านการ เล่าเรื่อง และความสำคัญกับการสื่อสาร Key Message ที่ตรงกลุ่มเป้าหมาย เข้าถึงนักท่องเที่ยวอย่างถูกที่ ถูกเวลา ตลอดจนเพิ่มทักษะ Blogger ในการอัปเดตข้อมูลข่าวสารอย่างทันต่อเหตุการณ์ และการจัดทำ vlog เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางสื่อต่าง ๆ ที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ง่ายและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น

 

ททท. SMART TAT คอนเทนต์เพื่อการท่องเที่ยว  เสริมทักษะแก่บุคลากร

ททท. SMART TAT คอนเทนต์เพื่อการท่องเที่ยว  เสริมทักษะแก่บุคลากร

ททท. SMART TAT คอนเทนต์เพื่อการท่องเที่ยว  เสริมทักษะแก่บุคลากร

ททท. SMART TAT คอนเทนต์เพื่อการท่องเที่ยว  เสริมทักษะแก่บุคลากร

ททท. SMART TAT คอนเทนต์เพื่อการท่องเที่ยว  เสริมทักษะแก่บุคลากร

 

ทั้งนี้ ททท. คาดหวังเป็นอย่างยิ่งกว่า การจัดกิจกรรมนี้ จะเป็นหนึ่งในแรงขับเคลื่อนองค์กรด้วยนวัตกรรมและข้อมูล ทั้งยังเป็นโอกาสในการเพิ่มพูนทักษะให้พนักงานสามารถสร้างสรรค์เนื้อหาท่องเที่ยวด้วยเทคนิคที่ทันสมัย น่าสนใจ และเข้าใจง่าย เพื่อสื่อสารประชาสัมพันธ์ข้อมูล นโยบายหรือกิจกรรมองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด และเป็นกำลังสำคัญในการร่วมฟื้นฟูการท่องเที่ยวไทยให้กลับมาอย่างเข้มแข็งและยั่งยืนต่อไป 

 

logoline