ข่าว

"ครม." วันนี้ คลังชงโครงการบ้านล้านหลังเฟส 3 ขยายเพดานราคาถึง 1.5 ล้าน

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

จับตาวาระประชุม "คณะรัฐมนตรี" วันนี้ กระทรวงการคลังชงโครงการบ้านล้านหลังเฟส 3 ขยายเพดานราคา จากเดิมไม่เกิน 1.2 ล้านบาทเป็น 1.5 ล้านบาท ขยายฐานคนชั้นกลาง

7 มิ.ย. 65 การประชุม "ครม." มีวาระที่น่าสนใจหลายเรื่องโดยกระทรวงการคลังจะเสนอโครงการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยแห่งรัฐหรือ "โครงการบ้านล้านหลัง" เฟส 3 โดยปรับเพิ่มราคาบ้านจากเดิมไม่เกิน 1.2 ล้านบาทเป็นไม่เกิน 1.5 ล้านบาท เพื่อขยายฐานลูกค้าไปยังกลุ่มผู้มีรายได้ระดับปานกลางมากขึ้นโดยเป็นการดำเนินภายใต้วงเงินในกรอบเดิม 20,000 ล้านบาทใน "โครงการบ้านล้านหลัง" เฟส2 ที่ยังไม่เต็มวงเงินมาดำเนินการต่อเนื่อง เป็นการเสนอทบทวนมติคณะรัฐมนตรีโครงการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยแห่งรัฐ (โครงการบ้านล้านหลัง) ระยะที่ 2 

 

ส่วนวาระอื่น ๆ ที่เข้าสู่การพิจารณาของ "คณะรัฐมนตรี"

 

-กระทรวงคมนาคม เสนอการขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2502 เรื่องการเดินรถขนส่งต่างจังหวัดเพื่อให้บริษัท ขนส่ง จำกัด มีภารกิจด้านการขนส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์

 

-กระทรวงการต่างประเทศ เสนอพิจารณาเพิ่มราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบียในรายชื่อประเทศที่ผู้ถือหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางซึ่งเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวเพื่อการท่องเที่ยวได้รับการยกเว้นการตรวจลงตราและอยู่ในราชอาณาจักรไม่เกิน 30 วัน (ผ.30) 

 


 

-กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เสนอการต่ออายุบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านโทรคมนาคม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และเทคโนโลยีดิจิทัล ระหว่างกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งราชอาณาจักรไทย และกระทรวงคมนาคมและโทรคมนาคมแห่งสาธารณรัฐฟินแลนด์

 

-กระทรวงอุตสาหกรรม ชงร่างกฎกระทรวงกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมต้องเป็นไปตามมาตราฐาน พ.ศ. .... รวม 2 ฉบับ

 

-กระทรวงอุตสาหกรรม รายงานความคืบหน้าแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร ระยะที่ 1 (พ.ศ.2562 – 2570)

 

-ผลพิจารณาดำเนินการตามรายงานศึกษาเรื่องการจัดสวัสดิการและเตรียมความพร้อมของเด็กและเยาวชน ศึกษากรณีเด็กและเยาวชนในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนของคณะกรรมาธิการพัฒนาสังคมและกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส วุฒิสภา
 

-ผลการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษาเรื่อง การออมต้นไม้ยืนต้นเป็นบำนาญชีวิตรองรับสังคมสูงวัย (การออมทองคำเขียว) ของคณะกรรมการธิการพัฒนาสังคมและกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และ ผู้ด้อยโอกาส วุฒิสภา

affaliate-3
logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด