ข่าว

"สหกิจศึกษา"แบบเข้มข้นเน้น multi skill หวังปั้นบัณฑิตเรียนจบมีงานทำ

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ปรับยุทธศาสตร์การพัฒนา มทรส.ให้มีประสิทธิผลในการสร้างบัณฑิตคุณภาพด้านวิชาชีพ รองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ เพิ่ม"สหกิจศึกษา"แบบเข้มข้นเน้น multi skill หวังปั้นบัณฑิต เรียนจบมีงานทำ

ตลาดแรงงานหลังโควิดต้องการบัณฑิตที่ผ่านเบ้าหลอม "สหกิจศึกษา" แบบเข้มข้นเน้นจนเกิดทักษะหลากหลาย หรือมี "multi skill" ล่าสุดมีการปรับยุทธศาสตร์ของสถาบันอุดมศึกษาบางแห่งเพื่อรองรับโลกที่เปลี่ยนไปแล้ว

 

โดย นายธีรพล ขุนเมือง อดีตอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ(มทรส.)ในฐานะกรรมการคณะกรรมการยุทธศาสตร์การพัฒนา มทรส.เปิดเผย “คมชัดลึก” ว่าเมื่อ 31 พ.ค.ที่ผ่านมาคณะกรรมการซึ่งมี ศ.(พิเศษ)ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม นายกสภามหาวิทยาลัยฯเป็นที่ปรึกษา และรองศาสตราจารย์ ดร.อำนวย คำตื้อ ประธานพรัอมคณะกรรมการ ได้จัดให้มีการประชุมและลงพื้นที่เพื่อปรับยุทธศาสตร์การพัฒนา มทรส.ให้มีประสิทธิผลในการสร้างบัณฑิตคุณภาพด้านวิชาชีพให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการตลาดแรงงานและรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศโดยมุ่งเน้นให้นักศึกษาที่เข้าสู่ มทรส.เป็นบัณฑิต นักปฏิบัติที่เป็นคนดี มีความรู้ รักสู้งาน สามารถทำงานได้ทันทีหลังจบการศึกษาโดยมีทักษะในหลายๆด้าน(multi skill หรือหลายทักษะ)เพื่อเชื่อมโยงการทำงานทางด้านไอที เทคโนโลยี และเกษตรกรรม

ทั้งนี้เนื่องจาก มทรส.สามชุกจังหวัดสุพรรณบุรี มี พื้นที่เกษตรจำนวนมากจึงมุ่งเน้นให้นักศึกษาแต่ละคณะเรียนรู้ทั้งทฤษฎีและภาคปฏิบัติเพื่อสามารถปรับใช้เทคโนโลยีในงานด้านเกษตรกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มมูลค่าการผลิตและลดต้นทุนการผลิตด้วยพร้อมจับคู่กับสถานประกอบการ(สปก.)เพื่อให้นักศึกษาเรียนรู้ชีวิตในการทำงานจริง ปฏิบัติจริง ในรูปแบบ "สหกิจศึกษา" อย่างเข้มข้น ซึ่งที่ผ่านมามี สปก.ที่ร่วมมือได้รับรางวัลด้านนี้หลายแห่ง ประกอบกับ มทรส.สามชุก มี“ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการ”ซึ่งเป็นศูนย์เรียนรู้ให้นักศึกษาปฏิบัติจริงในด้านเทคโนโลยียานยนต์,ระบบอัตโนมัติและแขนกล,ไฮโดรลิคเครื่องจักรกลและอุตสาหกรรม ตลอดจนการผลิตชิ้นส่วน ซึ่งจะทำให้นักศึกษาได้มีทักษะในหลายด้าน เมื่อจบออกไปแล้วสามารถประกอบอาชีพได้อย่างมั่นคง

\"สหกิจศึกษา\"แบบเข้มข้นเน้น multi skill หวังปั้นบัณฑิตเรียนจบมีงานทำ

รองศาสตราจารย์อำนวย คำตื้อ กล่าวเพิ่มเติมว่า คณะกรรมการฯจะมุ่งเน้นให้เกิดการเชื่อมโยงด้านนวัตกรรมการเกษตรทันสมัย ทั้งในพื้นที่หันตรา จ.พระนครศรีอยุธยาและศูนย์สามชุก จ.สุพรรณบุรี โดยเน้นงานวิจัย สร้างนวัตกรรมในการเกษตรโดยเฉพาะการสร้าง robot system ในการเกษตรรวมทั้ง start up โดยเฉพาะระบบกังหันลม โซล่าเซลล์ การสร้าง app. เครื่องมือวัดน้ำ อุณหภูมิ แสง และความชื้นในแปลงการเกษตร โดยการควบคุมการทำงานจากระยะไกลด้วย จึงเชื่อมั่นว่านักศึกษาที่เข้ามาเรียนมทรส.จะมีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีชั้นสูง จบแล้วมีงานรองรับสามารถประกอบอาชีพได้อย่างยั่งยืน

\"สหกิจศึกษา\"แบบเข้มข้นเน้น multi skill หวังปั้นบัณฑิตเรียนจบมีงานทำ

\"สหกิจศึกษา\"แบบเข้มข้นเน้น multi skill หวังปั้นบัณฑิตเรียนจบมีงานทำ

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ