ข่าว

6 โครงการ "เกษตรชีวภาพ" สร้างมูลค่าเพิ่มสู่ผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูง

6 โครงการ "เกษตรชีวภาพ" สร้างมูลค่าเพิ่มสู่ผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูง
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เผย ผลติดตาม 6 โครงการ รอบ 6 เดือน "แผนแม่บทย่อยเกษตรชีวภาพ" สร้างมูลค่าเพิ่มสู่ผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูง

นายฉันทานนท์ วรรณเขจร เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า จากที่กระทรวงเกษตรฯ ได้ดำเนินการขับเคลื่อน "แผนแม่บทย่อยเกษตรชีวภาพ" ภายใต้แผนแม่บทประเด็นการเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2565 ซึ่งแผนแม่บทย่อย "เกษตรชีวภาพ" มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มจาก "เกษตรชีวภาพ" ไปสู่ผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูง รวมถึงการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพในการผลิตและแปรรูปสินค้าเกษตร ประกอบด้วย  6 โครงการ ได้แก่

      ฉันทานนท์ วรรณเขจร เลขาธิการ สศก.

 

1)โครงการส่งเสริมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสมุนไพร 2)โครงการสร้างมูลค่า "ผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรชีวภาพ" สู่เชิงพาณิชย์ 3) โครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรเศรษฐกิจชีวภาพตามความต้องการของตลาด4)โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตแมลงเศรษฐกิจ 5) โครงการผลิตและขยายสัตว์น้ำพันธุ์ดี กระจายพ่อแม่พันธุ์สัตว์น้ำพันธุ์ดีสู่ภาคการผลิต และ 6) โครงการศึกษาวิเคราะห์เชิงเศรษฐกิจของการนำผลพลอยได้และวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมาใช้ในอุตสาหกรรมต่อเนื่องและพลังงานทางเลือก

 

โดยทั้ง 6 โครงการ เป็นการบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ คือ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมวิชาการเกษตร สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กรมประมง สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

 

ซึ่งจากการติดตามผลการดำเนินงานของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ในรอบ 6 เดือน(ตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565)  ภาพรวมทั้ง 6 โครงการ ดำเนินการแล้วร้อยละ 42 ของเป้าหมาย โดยมีการปรับแผนการดำเนินงาน เช่น ใช้วิธีการจัดอบรมด้วยสื่อออนไลน์ให้แก่เกษตรกรมากขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด - 19 

      การผลิตแมลงเศรษฐกิจ

 

ด้านดร.ทัศนีย์ เมืองแก้ว รองเลขาธิการ สศก. กล่าวในรายละเอียดของผลการดำเนินโครงการ ว่าสำหรับโครงการที่สามารถดำเนินการไปได้อย่างรวดเร็ว ได้แก่ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต "แมลงเศรษฐกิจ" ซึ่งสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้และศึกษาดูงานให้เกษตรกรในการผลิตแมลงเศรษฐกิจได้ 560 ราย คิดเป็นร้อยละ 93 ของเป้าหมาย 600 ราย มีการจัดทำจุดเรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพและมูลค่าการผลิตแมลงเศรษฐกิจ 4 ศูนย์ คิดเป็นร้อยละ 80 ของเป้าหมาย 5 ศูนย์  

     การผลิตแมลงเศรษฐกิจ

 

โครงการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสมุนไพร ซึ่งดำเนินการพัฒนาความรู้และศักยภาพเกษตรกรบริหารจัดการการผลิตพืชสมุนไพร รวม 960 ราย คิดเป็นร้อยละ 86 ของเป้าหมาย 1,110 ราย 

 

และโครงการส่งเสริมการผลิต "สินค้าเกษตรเศรษฐกิจชีวภาพ" ตามความต้องการของตลาด ดำเนินการจัดทำฐานข้อมูลสมุนไพรและแผนการผลิตตามความต้องการตลาด 28 จังหวัด คิดเป็นร้อยละ 88 ของเป้าหมาย 32 จังหวัด ก่อสร้างโรงอบพลังงานแสงอาทิตย์ต้นทุนต่ำในเขตปฏิรูปที่ดิน 34 แห่ง คิดเป็นร้อยละ85 ของเป้าหมาย 40 แห่งและการฝึกอบรมหลักสูตรใช้ประโยชน์และการดูแลรักษาโรงอบพลังงานแสงอาทิตย์ต้นทุนต่ำ151 ราย คิดเป็นร้อยละ 101  ของเป้าหมาย 150 ราย  

ขณะที่อีก 3 โครงการจะดำเนินการอย่างต่อเนื่องในไตรมาส 3 และ ไตรมาส 4 เนื่องจากบางกิจกรรมต้องใช้ระยะเวลาในการเพาะขยายพันธุ์ กระจายพันธุ์ให้อยู่ในช่วงเวลาที่เหมาะสม ประกอบด้วย โครงการผลิตและขยายสัตว์น้ำพันธุ์ดี  ขณะนี้ได้ผลิตพันธุ์สัตว์น้ำพันธุ์หลัก และพ่อแม่พันธุ์ขยายแล้วจำนวน 487,600 ตัว คิดเป็นร้อยละ 36 ของเป้าหมาย 1,339,000 ตัว และผลิตและสนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำพันธุ์ดี ให้แก่เกษตรกร 401,400 ตัว คิดเป็นร้อยละ 33 ของเป้าหมาย 1,207,200 ตัว  

 

โครงการสร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์ "สินค้าเกษตรชีวภาพ" สู่เชิงพาณิชย์ ดำเนินการกระจายพันธุ์พืชสมุนไพร 12,303 ต้น/กิโลกรัม/หัว คิดเป็นร้อยละ 40 ของเป้าหมาย30,526 ต้น/กิโลกรัม/หัว และโครงการศึกษาวิเคราะห์เชิงเศรษฐกิจของการนำผลพลอยได้และวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมาใช้ในอุตสาหกรรมต่อเนื่องและพลังงานทางเลือก ดำเนินการโดยสำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร ของ สศก. มีดำเนินการสำรวจและเก็บรวบรวมข้อมูลงานวิจัยในพื้นที่แล้วร้อยละ 57

 

สศก. มีแผนจะลงพื้นที่ในเดือนกรกฎาคม– สิงหาคม 2565 ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พิ้นที่จังหวัดศรีสะเกษและภาคกลาง พื้นที่จังหวัดนครนายก สระบุรี ปทุมธานี เพื่อติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง

logoline
logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด