ข่าว

9 ราชมงคล รวมทัพ ขานรับ อว."เรียนข้ามมหาวิทยาลัย"เริ่มเปิดเทอมใหม่

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

9 ราชมงคล รวมทัพ ขานรับ อว. "เรียนข้ามมหาวิทยาลัย" อาจเป็นได้ทั้งการเรียนออนไซต์ และเรียนออนไลน์ สานต่อการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต ผ่านระบบธนาคารหน่วยกิตดิจิทัล เริ่มเปิดเทอมใหม่

วันที่ 30 พ.ค. 2565 รศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) ในฐานะประธานคณะกรรมการอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (ทปอ.มทร.) เปิดเผยว่า ทางเครือข่ายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ซึ่งหมายรวมถึง มทร. ทั้ง 9 แห่งทั่วประเทศ หรือ “9 ราชมงคล” เรียนเชิญ ศ.ดร.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ปลัด อว.) ในการหารือข้อราชการ และร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรียนข้ามมหาวิทยาลัย กับเครือข่ายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกับอธิการบดี ทั้ง 9 แห่ง ประกอบด้วยดังนี้

 

มทร.ธัญบุรี มทร.กรุงเทพ มทร.ตะวันออก มทร.พระนคร มทร.รัตนโกสินทร์ มทร.ล้านนา มทร.ศรีวิชัย มทร.สุวรรณภูมิ และ มทร.อีสาน เพื่อให้เกิดแนวทางการพัฒนาที่สอดรับกับบริบทในปัจจุบัน และเป็นไปตามแนวทางของกระทรวง อว. ณ ศูนย์นวัตกรรมและความรู้ มทร.ธัญบุรี อาคารบางซื่อจังชั่น กรุงเทพมหานคร(กทม.)

9 ราชมงคล รวมทัพ ขานรับ อว.เรียนข้ามมหาวิทยาลัย

อธิการบดี มทร.ธัญบุรี กล่าวอีกด้วยว่า ในการลงนามความร่วมมือเครือข่ายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 9 แห่ง มีด้วยกัน 2 ฉบับ คือ การลงทะเบียน เรียนข้ามมหาวิทยาลัย ของนักศึกษาในเครือข่ายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล และการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตระบบธนาคารหน่วยกิต เครือข่ายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ด้วยวัตถุประสงค์เพื่อการแลกเปลี่ยนข้อมูล ให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย และดำเนินการส่งเสริมการการเรียนรู้ทั้งในระบบการศึกษา นอกระบบการศึกษา การศึกษาตามอัธยาศัยและประสบการณ์ เปิดโอกาสในการเรียนรู้ และการเทียบโอนความรู้จากหน่วยงานอื่น

9 ราชมงคล รวมทัพ ขานรับ อว.\"เรียนข้ามมหาวิทยาลัย\"เริ่มเปิดเทอมใหม่  

 

ทั้งหน่วยงานการศึกษาและหน่วยงานมาตรฐานวิชาชีพ การสะสมความรู้ในระบบธนาคารหน่วยกิตด้วยเทคโนโลยีระบบธนาคารหน่วยกิตดิจิทัล สอดรับกับการพัฒนาและความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีในยุคปัจจุบัน ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนเข้าถึงระบบการเรียนการสอนที่ง่ายขึ้นกว่าเดิม ปลดล็อคข้อจำกัดเดิม ๆ นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาส่งเสริมให้ระบบได้รับการพัฒนาที่ดียิ่งขึ้น ที่สำคัญยังส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของผู้เรียน หรือ Lifelong Learning อีกทั้งพัฒนาทักษะกำลังคนของประเทศในด้าน Re skill/Up skill/New skill ที่สอดรับตามแนวทางของกระทรวงอุดมศึกษาฯ อีกด้วย

ทั้งนี้ การจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตระบบธนาคารหน่วยกิต เครือข่ายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล เริ่มต้นขึ้นมาแล้วอย่างเป็นทางการเมื่อปีการศึกษา 2562 และพัฒนา ปรับปรุงจนเกิดเป็น ธนาคารหน่วยกิตดิจิทัล

 

ขณะที่การเรียนข้ามมหาวิทยาลัยของนักศึกษาในเครือข่ายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ทั้ง 9 มทร. รวมทั้งหมด 36 วิทยาเขต โดยผู้สนใจสามารถเข้าดูรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์ของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนของแต่ละแห่ง หรือสามารถปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นการเฉพาะรายได้อีกด้วย ซึ่งการเรียนอาจเป็นได้ทั้งในรูปแบบเรียนออนไซต์ และ เรียนออนไลน์ ซึ่งจะเริ่มต้นในภาคการศึกษาที่ 1 ประมาณเดือนกรกฎาคม 2565

9 ราชมงคล  ลงนามความร่วมมือเรียนข้ามมหาวิทยาลัย  

 

ด้าน ศ.ดร.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) กล่าวเสริมว่า สำหรับการลงนามความร่วมมือเครือข่ายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 9 แห่ง ทั้งการลงทะเบียน “เรียนข้ามมหาวิทยาลัย” ของนักศึกษาในเครือข่ายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล และการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตระบบธนาคารหน่วยกิต เครือข่ายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลนั้น ถือเป็นการขับเคลื่อนครั้งสำคัญของกลุ่ม มทร. ทั้ง 9 แห่ง ตามแนวทางของกระทรวง อว. เพื่อให้ผู้เรียนหรือนักศึกษาได้สิ่งที่ดีที่สุด ตามความถนัด ความสนใจและศักยภาพของตนเอง ขณะเดียวกันยังสอดรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในปัจจุบันอีกด้วย.

   

โดยผู้สนใจสามารถเข้าดูรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์ของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนของแต่ละแห่ง หรือสามารถปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นการเฉพาะรายได้อีกด้วย ซึ่งการเรียนอาจเป็นได้ทั้งในรูปแบบออนไซต์และออนไลน์

 

เช่น เว็บไซต์ของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนของ มทร.ธัญบุรี https://www.oreg.rmutt.ac.th/ หรือสอบถามโทร. 02-549-3690 (ห้อง Student Service Center)

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ