ข่าว

เริ่มแล้ว "เรียนข้ามมหาวิทยาลัย" 9 ราชมงคล

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

รับลูกอว. "สมหมาย ผิวสอาด" ประธาน ทปอ.มทร.ลงนามความร่วมมือเครือข่ายราชมงคล ในการลงทะเบียน "เรียนข้ามมหาวิทยาลัย" และการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตผ่านระบบธนาคารหน่วยกิตดิจิทัล

หลังจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)ลงนามบันทึกความเข้าใจการลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบัน หรือ เรียนข้ามมหาวิทยาลัย ระหว่างสถาบันสมาชิกของที่ประชุมคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ (ทคบร.)ทำให้นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันใน 25 มหาวิทยาลัยได้นั้น ล่าสุดมีความเคลื่อนไหวของมหาวิทยาลัยในกลุ่มเครือข่ายราชมงคล

 

โดยรศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) ในฐานะประธานคณะกรรมการอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (ทปอ.มทร.) เปิดเผยว่า ทางเครือข่ายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ซึ่งหมายรวมถึง มทร. ทั้ง 9 แห่งทั่วประเทศ ได้รับเกียรติจากศ.ดร.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ในการหารือข้อราชการ และร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเครือข่ายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 9 แห่ง คือ 

มทร.ธัญบุรี มทร.กรุงเทพ มทร.ตะวันออก มทร.พระนคร มทร.รัตนโกสินทร์ มทร.ล้านนา มทร.ศรีวิชัย มทร.สุวรรณภูมิ และมทร.อีสาน ที่ถือว่าเป็นโอกาสอันดีในการร่วมมือกันพัฒนากลุ่มราชมงคล รับฟังแนวนโยบายต่าง ๆ เพื่อให้เกิดแนวทางการพัฒนาที่สอดรับกับบริบทในปัจจุบัน และเป็นไปตามแนวทางของกระทรวง อว. ณ ศูนย์นวัตกรรมและความรู้ มทร.ธัญบุรี อาคารบางซื่อจังชั่น กทม.ในวันจันทร์ที่ 30 พ.ค.2565 นี้

เริ่มแล้ว "เรียนข้ามมหาวิทยาลัย" 9 ราชมงคล

อธิการบดี มทร.ธัญบุรี กล่าวอีกด้วยว่า ในการลงนามความร่วมมือเครือข่าย 9 ราชมงคล มีด้วยกัน 2 ฉบับ คือ 1.การลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัยของนักศึกษาในเครือข่ายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล และ2.การจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตระบบธนาคารหน่วยกิต เครือข่ายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ด้วยวัตถุประสงค์เพื่อการแลกเปลี่ยนข้อมูล ให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย และดำเนินการส่งเสริมการการเรียนรู้ทั้งในระบบการศึกษา นอกระบบการศึกษา การศึกษาตามอัธยาศัยและประสบการณ์ เปิดโอกาสในการเรียนรู้ และการเทียบโอนความรู้จากหน่วยงานอื่น ทั้งหน่วยงานการศึกษาและหน่วยงานมาตรฐานวิชาชีพ การสะสมความรู้ในระบบธนาคารหน่วยกิตด้วยเทคโนโลยีระบบธนาคารหน่วยกิตดิจิทัล สอดรับกับการพัฒนาและความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีในยุคปัจจุบัน

รศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด

 

“ด้วยความร่วมมือของเครือข่ายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 9 แห่งที่แข็งแกร่ง ความถนัดและความเชี่ยวชาญของแต่ละ มทร. จะช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนเข้าถึงระบบการเรียนการสอนที่ง่ายขึ้นกว่าเดิม ปลดล็อคข้อจำกัดเดิม ๆ นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาส่งเสริมให้ระบบได้รับการพัฒนาที่ดียิ่งขึ้น ที่สำคัญยังส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของผู้เรียน หรือ Lifelong Learning อีกทั้งพัฒนาทักษะกำลังคนของประเทศในด้าน Re skill/Up skill/New skill ที่สอดรับตามแนวทางของกระทรวง อว. อีกด้วย” สมหมาย กล่าวสรุป

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ