ข่าว

ข่าวดี ปลดล็อก "สินเชื่อเกษตรแปลงใหญ่" คณะกรรมการระดับอำเภออนุมัติได้เลย

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

กรมส่งเสริมการเกษตร ปลดล็อก "สินเชื่อเกษตรแปลงใหญ่" ตามมติครม. 11 ม.ค. ปรับขั้นตอนเห็นชอบให้เร็วขึ้น วงเงิน ไม่เกิน 3 ล้าน คณะกรรมการอำเภออนุมัติได้เลย พร้อมจับมือ ธ.ก.ส. ออกคู่มือปฎิบัติให้ตรงกัน ย้ำกู้ได้ถึง 31 ธ.ค. 69

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า สืบเนื่องจากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 11 มกราคม 2565 ได้อนุมัติการขยายกรอบระยะเวลา โครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อพัฒนาการเกษตรแบบแปลงใหญ่ของกระทรวงเกษตรฯ จากเดิมระยะเวลาขอสนับสนุน "สินเชื่อ" สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2564 เป็นวันที่ 31 ธันวาคม 2569

 

โดยสหกรณ์การเกษตร กลุ่มเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน สมาชิกแปลงใหญ่ จ่ายดอกเบี้ยร้อยละ 0.01 ต่อปี และรัฐบาลชดเชยดอกเบี้ยให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)ไม่เกิน 5 ปี นับแต่วันกู้ รวมทั้งการปรับเงื่อนไขการสนับสนุน "วงเงินสินเชื่อ" จากเดิมแปลงละไม่เกิน 10 ล้านบาท ให้เป็นไปตามแผนธุรกิจและศักยภาพของกลุ่ม เพื่อให้มีวงเงินที่เหมาะสมในการพัฒนาแปลงใหญ่ของเกษตรกร  

 

สำหรับโครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อพัฒนาการเกษตรแบบแปลงใหญ่ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนเงินทุนสำหรับเป็นค่าใช้จ่ายและเป็นค่าลงทุนแก่สหกรณ์การเกษตร กลุ่มเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชนในการพัฒนาการเกษตรแบบแปลงใหญ่ เช่น จัดหาปัจจัยการผลิต เป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อรวบรวมผลผลิต จัดหาและหรือพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำในแปลง จัดหาและหรือพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน จัดหาเครื่องมือ เครื่องจักรกล และอุปกรณ์ทางการเกษตร เป็นต้น

ข่าวดี ปลดล็อก "สินเชื่อเกษตรแปลงใหญ่" คณะกรรมการระดับอำเภออนุมัติได้เลย

 

อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวอีกว่า ในฐานะที่ กรมส่งเสริมการเกษตร เป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินโครงการฯ จึงได้มีการปรับขั้นตอนการดำเนินการขอสนับสนุน "สินเชื่อ" ให้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น

 

โดยจากเดิมโครงการและแผนธุรกิจของสหกรณ์การเกษตร กลุ่มเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน ที่เสนอ "ขอสินเชื่อ" ต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ซึ่งมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน เปลี่ยนเป็น คณะทำงานขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับอำเภอ ซึ่งมีเกษตรอำเภอเป็นประธาน ให้ความเห็นชอบโครงการและแผนธุรกิจในวงเงินไม่เกิน 3 ล้านบาท และคณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับจังหวัด ซึ่งมีเกษตรและสหกรณ์จังหวัด เป็นประธาน ให้ความเห็นชอบโครงการและแผนธุรกิจ ในกรณีวงเงินเกิน 3 ล้านบาท ก่อนเสนอให้ธ.ก.ส. พิจารณาอนุมัติ และจ่ายสินเชื่อให้แก่เกษตรกรต่อไป
 

พร้อมกันนี้ยังได้ร่วมกับ ธ.ก.ส. จัดทำคู่มือการดำเนินโครงการฯ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2565 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และเกษตรกรแปลงใหญ่ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

 

ขณะนี้ได้จัดส่งให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องรวมทั้งได้ชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการในการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายแปลงใหญ่และศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ระดับประเทศเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการดำเนินโครงการและนำไปประชาสัมพันธ์เผยแพร่
ให้กับเจ้าหน้าที่ในสังกัดทั้งระดับส่วนกลาง ระดับเขต และระดับพื้นที่ และกลุ่มแปลงใหญ่ที่อยู่ในความรับผิดชอบ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าว

 

ทั้งนี้ สหกรณ์การเกษตร กลุ่มเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน ที่เป็นสมาชิกกลุ่มแปลงใหญ่ สามารถ "ขอสนับสนุนสินเชื่อ" ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – วันที่ 31 ธันวาคม 2569 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อได้ที่สำนักงานเกษตรจังหวัด สำนักงานเกษตรอำเภอ และ ธ.ก.ส. ทุกสาขา

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด