ข่าว

จับตา "ครม." เคาะต่อ พ.ร.ก.ฉุกเฉินคุมโควิด-คมนาคมชงสร้างไฮสปีดเทรนหนองคาย

จับตา "ครม." เคาะต่อ พ.ร.ก.ฉุกเฉินคุมโควิด-คมนาคมชงสร้างไฮสปีดเทรนหนองคาย
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

จับตาประชุม "คณะรัฐมนตรี" วันนี้ สมช.ชงขยายระยะเวลาประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินถึง ก.ค. คุมโควิด ด้านคมนาคม เสนอขอผ่อนผันการใช้พื้นที่ลุ่มน้ำสร้างรถไฟความเร็วสูง กรุงเทพ-หนองคาย ขณะที่คลัง ชงทำที่พักอาศัยผู้สูงอายุ รามาฯ-ธนารักษ์

วันที่ 24 พ.ค. 65 การประชุม "คณะรัฐมนตรี" ที่มีขึ้นที่ทำเนียบรัฐบาล นายกฯจะหารือกับ "ครม." เรื่องแนวทางราคาพลังงานจากผลกระทบที่ประเทศไทยยังคงได้รับจากสถานการณ์ราคาน้ำมันและราคาพลังงานในตลาดโลกที่มีราคาสูง 

 

นอกจากนี้มีวาระที่น่าสนใจดังนี้

 

-สภาความมั่นคงแห่งชาติ เสนอการขยายระยะเวลาการประกาศ"สถานการณ์ฉุกเฉิน" ในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร เพื่อแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด – 19 ออกไปจนถึงวันที่ 31 ก.ค.2565 
 

-กระทรวงการคมนาคม เสนอขอผ่อนผันการใช้พื้นที่ลุ่มน้ำชั้นที่ 1 เอ เพื่อดำเนินการก่อสร้างโครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีนในการพัฒนาระบบ "รถไฟความเร็วสูง" เพื่อเชื่อมโยงภูมิภาคช่วง กทม.-หนองคาย (ระยะที่1 ช่วงกรุงเทพมหานคร-นครราชสีมา) 

 

-กระทรวงพลังงาน เสนอโครงการโรงไฟฟ้าแม่เมาะทดแทนเครื่องที่ 8-9 ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (พน.) วงเงินก่อสร้างประมาณ 3.5 หมื่นล้านบาท 

 

-กระทรวงการคลัง เสนอการดำเนิน "โครงการที่พักอาศัยผู้สูงอายุ รามาฯ-ธนารักษ์" บนที่ดินราชพัสดุ จังหวัดสมุทรปราการ โดยบริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด

 

-กระทรวงอุตสาหกรรมรายงานความก้าวหน้ามาตรการพัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพของไทย พ.ศ. 2561 - 2570 

 

-กระทรวงการคลัง เสนอร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์การลดเงินเพิ่ม (ฉบับที่..)และเสนอร่างกฎกระทรวงกำหนดให้ผู้นำของเข้าเพื่อการผ่านแดนหรือการถ่ายลำได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากรทั้งหมดหรือแต่บางส่วน (ฉบับที่ 4) พ.ศ.
 

 

-สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) สรุปผลการประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์เศรษฐกิจหรือ ศบศ. และเสนอผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวประชุม ครั้งที่ 9/2565

 

- กระทรวงยุติธรรม เสนอขอความเห็นชอบชะลอการบริจาคเงินอุดหนุนให้แก่กองทุนแผนปฏิบัติการว่าด้วยความร่วมมือด้านยาเสพติดระหว่างอาเซียนกับจีน (ACCORD) ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565เป็นต้นไป 

 

-คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ(ก.พ.ร.) เสนอการปรับปรุงระยะเวลาการพิจารณาอนุญาตและการทบทวนกฎหมายตามพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558

 

-ป.ย.ป. เสนอข้อเสนอหลักการกฎหมายว่าด้วยเศรษฐกิจแพลตฟอร์ม

 

นอกจากนี้มีวาระเพื่อทราบเข้าสู่การพิจารณาของ "คณะรัฐมนตรี" ดังนี้

 

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เสนอร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน(องค์การมหาชน)(ฉบับที่..)พ.ศ. .. และร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการคัดเลือกเอกชน การกำหนดค่าตอบแทน และวิธีการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่เอกชนที่สืบหาทรัพย์สิน พ.ศ. ....


 

-กระทรวงการคลังเสนอร่างกฎกระทรวงกำหนดด่านศุลกากร ด่านพรมแดน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (สำนักงานศุลกากรท่าอากาศยานดอนเมืองและด่านศุลกากรหนองคาย) และเสนอร่างกฎกระทรวงกำหนดลักษณะของเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงในโอกาส มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 พ.ศ. ....

 

-สำนักงานอัยการสูงสุด เสนอขออนุมัติเพิ่มวงเงินงบประมาณ รายการค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการคดีศาลแขวงเชียงดาวพร้อมบ้านและสิ่งก่อสร้างประกอบ

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด