ข่าว

"ราชกิจจานุเบกษา" ประกาศแล้ว เกณฑ์ผ่อนชำระ ค่าสินไหมทดแทน "เจอ จ่าย จบ"

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

"ราชกิจจานุเบกษา" ออกประกาศแล้ว หลักเกณฑ์การผ่อนชําระ ค่าสินไหมทดแทน โควิด-19 แบบ "เจอ จ่าย จบ" เช็คเงื่อนไขด่วน

ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ ประกาศคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และระยะเวลาการผ่อนชําระ ค่าสินไหมทดแทน COVID-19 สําหรับบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ.2565 

เพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ยังคงความรุนแรงอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน ส่งผลให้บริษัทประกันภัยที่รับประกันภัยตามกรมธรรม์ ประกันภัยโควิด (แบบ เจอ จ่าย จบ หรือไม่ว่าจะเรียกชื่ออย่างไรก็ตาม) ได้รับผลกระทบจนได้รับความเสียหายอย่างรุนแรง ทั้งปริมาณการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากบริษัทประกันภัยยังมีแนวโน้ม เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในปัจจุบัน 

 

ดังนั้น เพื่อบรรเทาปัญหาในการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจํานวนที่สูงขึ้น ในคราวเดียวกัน อันอาจส่งผลต่อฐานะการเงิน และสภาพคล่องของบริษัทประกันภัยที่ให้ความคุ้มครอง ตามกรมธรรม์ประกันภัยโควิดแบบเจอ จ่าย จบ จนเป็นเหตุให้กระทบต่อการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ตามกรมธรรม์ประกันภัยประเภทอื่นแก่ผู้เอาประกันภัย หรือประชาชน 


จึงเห็นควรให้บริษัทประกันภัย สามารถขอผ่อนชําระค่าสินไหมทดแทน COVID-19 โดยการทําความตกลงตามความสมัครใจของ ผู้เอาประกันภัย ผู้รับประโยชน์ หรือบุคคลผู้มีสิทธิเรียกร้องหรือได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ ประกันภัย COVID-19 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 36 วรรคสอง และมาตรา 37 (11) แห่งพระราชบัญญัติ ประกันวินาศภัย พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 และมาตรา 3 (1) แห่งพระราชบัญญัติคณะกรรมการกํากับ และส่งเสริมการประกอบ ธุรกิจประกันภัย พ.ศ.2550 ประกอบมติที่ประชุมคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบ ธุรกิจประกันภัย ครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2565 คณะกรรมการกํากับและส่งเสริม การประกอบธุรกิจประกันภัย จึงออกประกาศไว้ ดังนี้
 

ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ ประกันภัย เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และระยะเวลาการผ่อนชําระค่าสินไหมทดแทน COVID-19 สําหรับบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. 2515” 


ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศเป็นต้นไป 

ข้อ 3 ในประกาศนี้


“ค่าสินไหมทดแทน" COVID-19 หมายความว่า ค่าสินไหมทดแทนตามกรมธรรม์ประกันภัย โควิด (แบบเจอ จ่าย จบ หรือไม่ว่าจะเรียกชื่ออย่างไรก็ตาม) ที่กําหนดให้บริษัทจ่ายเงินเป็นจํานวน ตามที่กําหนดในครั้งเดียวให้แก่ผู้เอาประกันภัย ผู้รับประโยชน์ หรือบุคคลผู้มีสิทธิเรียกร้องหรือ ได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัย เมื่อผู้เอาประกันภัย หรือผู้ได้รับความคุ้มครองติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) แต่ไม่รวมถึงเงินหรือค่าสินไหมทดแทนอื่น เช่น ค่ารักษาพยาบาล ค่าชดเชยรายได้ ค่าชดเชยรายวัน 
หรือค่าชดเชยอื่น ๆ

 

“บริษัท” หมายความว่า บริษัทที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยตามกฎหมาย ว่าด้วยการประกันวินาศภัย และหมายความรวมถึงสาขาของบริษัทประกันวินาศภัยต่างประเทศที่ได้รับ ใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยในราชอาณาจักรตามกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย


“สํานักงาน” หมายความว่า สํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ ประกันภัย

 

ข้อ 4 การผ่อนชําระค่าสินไหมทดแทน COVID-19 ตามประกาศนี้ เกิดจากการทําความตกลง โดยสมัครใจระหว่างบริษัทกับผู้เอาประกันภัย ผู้รับประโยชน์ หรือบุคคลผู้มีสิทธิเรียกร้องหรือได้รับ ความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัย 

 

ในกรณีที่ไม่สามารถตกลงกันตามวรรคหนึ่งได้ ให้บริษัทดําเนินการให้เป็นไปตามประกาศ กระทรวงพาณิชย์ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่ถือว่าเป็นการประวิงการจ่ายค่าสินไหมทดแทน หรือประวิงการคืนเบี้ยประกันภัยของบริษัทประกันวินาศภัย ลงวันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2549 

 

และประกาศคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการชดใช้เงิน หรือค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัยของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 29 มกราคม พ.ศ.2559 รวมทั้งประกาศและคําสั่งอื่นที่เกี่ยวข้อง 

 

ข้อ 5 บริษัทใดประสงค์จะขอผ่อนชําระค่าสินไหมทดแทน COMD-19 ให้บริษัทนั้นทําความตกลง กับผู้เอาประกันภัย ผู้รับประโยชน์ หรือบุคคลผู้มีสิทธิเรียกร้องหรือได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ ประกันภัย โดยหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้

 

(1) ความตกลงผ่อนชําระค่าสินไหมทดแทน COVID-19 ต้องทําให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2565

(2) การขอผ่อนชําระค่าสินไหมทดแทนต้องไม่เกิน 8 งวด และมีระยะเวลารวมกันไม่เกิน แปดเดือน ทั้งนี้ ในการผ่อนชําระงวดแรกจะต้องมีจํานวนเงินไม่น้อยกว่าร้อยละ 30ของจํานวน ค่าสินไหมทดแทน COVID-19 ที่บริษัทต้องชําระ 

(3) บริษัทต้องจ่ายดอกเบี้ยในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละสามต่อปีของจํานวนเงินค่าสินไหมทดแทน COVID-19 ที่ขอผ่อนชําระ 

 

ข้อ 6 เมื่อบริษัทได้ตกลงกับผู้เอาประกันภัย ผู้ได้รับความคุ้มครอง ผู้รับประโยชน์ หรือบุคคล ผู้มีสิทธิเรียกร้องหรือได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัย ให้มีการผ่อนชําระค่าสินไหมทดแทน COVID-19 ตามข้อ 5 แล้ว ให้ถือว่า 


(1) ไม่เป็นการกําหนดวันรับเงินเกินกว่า 15 วัน นับแต่วันที่คู่กรณีได้ตกลงกัน หรือจงใจฝ่าฝืน ข้อตกลงแห่งสัญญาประกันภัย หรือข้อกําหนดหรือกฎเกณฑ์ใด ๆ ที่มีความชัดเจน ให้บริษัทมีหน้าที่ ต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทน COVID-19 ให้แก่ผู้เอาประกันภัย ผู้รับประโยชน์ หรือบุคคลผู้มีสิทธิ เรียกร้องหรือได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัย ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่ถือว่าเป็นการประวิงการจ่ายค่าสินไหมทดแทน หรือประวิงการคืนเบี้ยประกันภัย ของบริษัทประกันวินาศภัย 

ลงวันที่ 27 กันยายน พ.ศ.2549 


(2) ไม่เป็นการพิจารณาและชดใช้เงิน หรือค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัย เกินระยะเวลาที่กําหนดไว้ในสัญญาประกันภัย หรือที่กฎหมายกําหนด ตามประกาศคณะกรรมการ กํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการชดใช้เงิน หรือค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัยของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ.2559 
ลงวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2559

 

และคําสั่งสํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบ ธุรกิจประกันภัย เรื่อง ให้แก้ไขเพิ่มเติมคู่มือ ระบบงาน และกระบวนการดําเนินการพิจารณาและ จ่ายค่าสินไหมทดแทนตามกรมธรรม์ประกันภัย COVID-19 ของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ.2564 

 

ข้อ 7 บริษัทต้องจัดทํารายงานความคืบหน้าการผ่อนชําระค่าสินไหมทดแทน COVID-19 และประมาณการเงินสดและสินทรัพย์สภาพคล่องของบริษัทแต่ละเดือนเพื่อให้สํานักงานเข้าตรวจดูได้ และให้จัดส่งสําเนารายงานดังกล่าวให้แก่สํานักงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันสิ้นเดือน ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบที่สํานักงานกําหนด

 

ข้อ 8 ในกรณีที่บริษัทไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงการผ่อนชําระค่าสินไหมทดแทน COVID-19 ที่ทํากับผู้เอาประกันภัย ผู้รับประโยชน์ หรือบุคคลผู้มีสิทธิเรียกร้องหรือได้รับความคุ้มครอง ตามกรมธรรม์ประกันภัย หรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และระยะเวลาที่กําหนดไว้ในประกาศนี้ ให้ถือว่าบริษัทประวิงการจ่ายค่าสินไหมทดแทน ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่ถือว่าเป็นการประวิงการจ่ายค่าสินไหมทดแทน หรือประวิงการคืนเบี้ย ประกันภัยของบริษัทประกันวินาศภัย ลงวันที่ 27 กันยายน พ.ศ.2549 


และเป็นการฝ่าฝืนหรือ ไม่ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการชดใช้เงิน หรือค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัยของบริษัทประกัน วินาศภัย พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 29 มกราคม พ.ศ.2559 รวมทั้งประกาศและคําสั่งอื่นที่เกี่ยวข้อง

 

 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ