ข่าว

กระทรวงเกษตรฯ เชื่อมโยงการยกระดับขับเคลื่อน "ภาคการเกษตร" ผ่านศูนย์ AIC

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

กระทรวงเกษตรฯ เชื่อมโยงการยกระดับขับเคลื่อน "ภาคการเกษตร" ผ่านศูนย์ AIC พร้อมเป็นศูนย์กลางในการให้บริการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเชื่อมโยงความร่วมมือด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมระหว่างภาครัฐ ภาควิชาการ ภาคเอกชน และภาคเกษตรกร เพื่อพัฒนาและยกระดับเกษตรกรไทย

วันที่ 20 พ.ค.65  ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รับฟังการรายงานผลการดำเนินงานของ "ศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (AIC)" จังหวัดพังงาโดยประธานกรรมการบริหาร "ศูนย์ AIC" จังหวัดพังงา และรับฟังแนวทางการขับเคลื่อนโครงการเกษตรแปลงใหญ่พืชผัก เพื่อพัฒนา ปรับปรุง รวบรวมผลผลิตให้เป็นไปตามมาตรฐานและความต้องการของตลาด

 

โดยนางกันตวรรณ ตันเถียร กุลจรรยาวิวัฒน์ ประธานคณะกรรมาธิการเกษตรและสหกรณ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพังงา ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา หมู่ที่ 7 ต.ถ้ำ อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา พร้อมเปิดป้ายโครงการอาคารบังคับน้ำ วิทยาลัยเกษตรกรรมพังงาและปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ (ปลานิล) จำนวน 5,000 ตัว 

 

การเชื่อมโยงการยกระดับขับเคลื่อน "ภาคการเกษตร" ผ่านศูนย์ AIC จะเป็นแหล่งรวบรวมองค์ความรู้ทางเทคโนโลยีการเกษตร แหล่งอบรม แหล่งข้อมูลที่เกษตรกรสามารถนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจ ส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตการเกษตรแปรรูปและการตลาด

 

 

      กระทรวงเกษตรฯ เชื่อมโยงการยกระดับขับเคลื่อน "ภาคการเกษตร" ผ่านศูนย์ AIC

 

พร้อมเป็นศูนย์กลางในการให้บริการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเชื่อมโยงความร่วมมือด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม ระหว่างภาครัฐ ภาควิชาการ ภาคเอกชน และภาคเกษตรกรซึ่งมุ่งเน้นการจัดการในพื้นที่แบบแปลงใหญ่โดยดึง "กลุ่ม Young Smart Farmer" เข้ามามีส่วนร่วมและเป็นกำลังสำคัญให้กับ "ภาคการเกษตร" ต่อไปในอนาคต   ดร.เฉลิมชัย กล่าว

 

ด้วยยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี กำหนดให้ภาคเกษตรเป็นภาคการผลิตที่มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศไทย จากผลการดำเนินงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พบว่าการพัฒนาภาคเกษตรมีความท้าทายหลายด้านทั้งการพัฒนาศักยภาพการผลิต การรักษาเสถียรภาพราคาสินค้าและการพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน ตลอดจนการยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกร

กระทรวงเกษตรฯ เชื่อมโยงการยกระดับขับเคลื่อน "ภาคการเกษตร" ผ่านศูนย์ AIC

 

“ศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม" (Agritech and Innovation Center : AIC) มีวัตถุประสงค์เป็นแหล่งรวบรวมองค์ความรู้ทางเทคโนโลยีการเกษตร แหล่งอบรมบ่มเพาะภูมิปัญญาท้องถิ่นและนวัตกรรม เกษตรกรสามารถนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจดำเนินการด้านการส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิต การเกษตรแปรรูป และการตลาด 

กระทรวงเกษตรฯ ได้มอบหมายให้สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรฯเป็นผู้ดำเนินการหลักในการจัดทำโครงการจัดตั้ง “ศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม”  โดยหน้าที่ของศูนย์ AIC จะเน้นการส่งเสริมเทคโนโลยีเกษตรสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม ในรูปแบบต่าง ๆ โดยจะใช้ฐานข้อมูลเดิมที่มีอยู่ ผสมผสานระหว่างภูมิปัญญาท้องถิ่นและเทคโนโลยีเข้าด้วยกัน

 

โดยจะมีการรวบรวมช่างเกษตร ปราชญ์เกษตร ซึ่งเป็นเกษตรกรต้นแบบ เป็นผู้ที่ประสบความสำเร็จในการใช้เทคโนโลยีที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นและเทคโนโลยีสมัยใหม่ เน้นการบริหารจัดการในพื้นที่แปลงใหญ่ ดึง Smart Farmer และ Young Smart Farmer เข้าร่วม เสริมสร้างองค์ความรู้ด้าน e-commerce รวมถึงมาตรการ กฎระเบียบการรับรองต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องด้านการเกษตร เพื่อให้ก้าวสู่ศูนย์กลางด้านการเกษตร 4.0 

 

ซึ่งมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่จะบูรณาการร่วมกันใน 6 ภาคี ได้แก่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงอุตสาหกรรม ภาคเกษตรกร ภาควิชาการ และภาคเอกชน รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในด้านเทคโนโลยีนวัตกรรมในการสนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการ ทั้งนี้เป็นไปตามนโยบายรัฐบาลที่จะยกระดับการพัฒนาหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และเกษตรกร ไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนด้านการเกษตรของประเทศต่อไป


 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด