ข่าว

"เจ้าคุณโชว์" ลาออกจากที่ปรึกษาประจำอนุกรรมาธิการศาสนาฯสภาผู้แทนราษฎร

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

"เจ้าคุณโชว์" หรือ พระสุธีวีรบัณฑิต ยื่นหนังสือลาออกจากตำแหน่งที่ปรึกษาประจำอนุกรรมาธิการศาสนาศิลปะและวัฒนธรรม สภาผู้แทนราษฎร ตามคำสั่งมติมหาเถรสมาคมที่ห้ามพระภิกษุเกี่ยวข้องกับการเมือง

หนังสือ "เจ้าคุณโชว์" หรือ พระสุธีวีรบัณฑิต ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย ถึงประธานกรรมาธิการศาสนาศิลปะและวัฒนธรรม สภาผู้แทนราษฎร โดยอ้างมติมหาเถรสมาคม 11/2565 มติที่ 390/2565 เรื่องพระภิกษุเกี่ยวข้องกับการเมือง และไม่ประพฤติตามมติมหาเถรสมาคม โดยห้ามมิให้พระภิกษุไปยุ่งเกี่ยวกับการเมือง หรือร่วมเป็นกรรมาธิการ อนุกรรมาธิการ หรือที่ปรึกษาในคณะกรรมาธิการนั้น


เพื่อให้เป็นไปตามมติ มส.ดังกล่าวนั้น จึงขอลาออกจากตำแหน่งที่ปรึกษาประจำอนุกรรมาธิการศาสนาศิลปะและวัฒนธรรม สภาผู้แทนราษฎร ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ก่อนหน้านั้น(12 พ.ค.2565) พระเมธีธรรมาจารย์ (ประสาร) เลขาธิการศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย และพระครูปลัดสุวัฒนสัจจคุณ ( ธีรวิทย์) รองเลขาธิการศูนย์พิทักษ์ฯ ก็ได้ยื่นหนังสือลาออกจากตำแหน่งในอนุกรรมาธิการแล้ว เช่นกัน

จดหมายลาออกของพระสุธีวีรบัณฑิตที่มีต่อคณะกรรมาธิการฯ

รศ.ดร. พระสุธีวีรบัณฑิต หรือรู้จักกันในนาม "พระมหาโชว์" เป็นพระสงฆ์นักกิจกรรมจนได้รับฉายาว่า "ธงธรรมของคนเสื้อแดง" ดำเนินกิจกรรมทางศาสนาโดยเฉพาะประเด็นการเรียกร้อง "พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติ" การเรียกร้องกระทรวงพระพุทธศาสนา จนเป็นที่มาของ "สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ" รวมทั้งการดำเนินกิจกรรมศาสนาที่สอดประสานกับฝ่ายการเมือง ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าอาวาส "วัดศรีสุดารามวรวิหาร" ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

สำหรับ "เจ้าคุณโชว์" ปัจจุบันนอกเหนือจากดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย ยังเป็นอาจารย์ประจำภาควิชารัฐศาสตร์ ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย หรือ มจร. 

 

วุฒิการศึกษา

ปริญญาตรี          ๒๕๓๕ ปริญญาตรีพุทธศาสตรบัณฑิต พธ.บ.) สาขาศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ปริญญาโท          ๒๕๔๕ ปริญญาโทศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารองค์การ  มหาวิทยาลัยเกริก

ปริญญาเอก         ๒๕๔๘ ปริญญาเอกใบที่ ๑ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (Ph.D) สาขาปรัชญา (Phil.) มหาวิทยาลัยมคธ รัฐพิหาร  ประเทศอินเดีย
๒๕๕๐ ปริญญาเอกใบที่ ๒ การพัฒนาและการปฏิรูปองค์กรดุษฎีบัณฑิต (DODT.) (Doctor of  organization  Development and Tranformation) สาขาการพัฒนาและปฏิรูปองค์กร (ODT.) มหาวิทยาลัยแพทย์ศาสตร์ ประเทศฟิลิปปินส์
๒๕๕๓ ปริญญาเอกใบที่ ๓ การจัดการดุษฎีบัณฑิต (กจ.ด.)(DM.) (Doctor of  Management) สาขาการจัดการภาครัฐ (Public  of  Management)(Pub.man.) มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต

Cert. in  Berkeley  University  of  California, [U.S.A.] 2547.

Cert. in Technische  ILmenau  University  [Germany] 2547.

๒๕๓๕ ป.ธ.๗ สำนักเรียนวัดชนะสงครามราชวรมหาวิหาร แขวงพระบรมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

มีผลงานทางวิชาการ อาทิ

พระสุธีวีรบัณฑิต (โชว์ ทสฺสนีโย), “ความเตี้ยกับการบวชเป็นพระในสังคมไทย : บทวิเคราะห์ด้วยเกณฑ์และคุณสมบัติการบวชในพระพุทธศาสนา [The Shorter and Idea of Ordination for Monkhood in Thailand : Analysis of the Criteria and Qualifications for Ordination in Buddhism ]”,ใน วารสาร มจร การพัฒนาสังคม – Journal of MCU Social Development ปีที่ 1 Vol.1 ฉบับที่ 1 Issue 1 มกราคม-เมษายน 2559 January-April 2016. หน้า/pp. 77-91.

พระสุธีวีรบัณฑิต (โชว์ ทสฺสนีโย), (เขียนร่วม),  พระพุทธศาสนาในจีน ทิเบต เวียดนาม ญี่ปุ่น : มองผ่านงานพระศรีคัมภีรญาณ.วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2559. หน้า 263-278.

พระสุธีวีรบัณฑิต (โชว์ ทสฺสนีโย), (เขียนร่วม). ” การเมืองเรื่องพระพุทธรูป” . วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม 2560.  หน้า 241-256.

พระสุธีวีรบัณฑิต (โชว์ ทสฺสนีโย), การลงโทษโดยสังคม (Social Sanctions) วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ 6 ฉบับที่ 2  เมษายน-มิถุนายน 2560. หน้า 281-293
Phra Sutheevirabundit (Show Tassaneeyo). (Co-writer), Social Sanctions. Journal of MUC  Social Science. Vol.6 Issue 2, April-June 2017.pp 241-256. pp.281-293

พระสุธีวีรบัณฑิต (โชว์ ทสฺสนีโย), .พุทธะมาร์เก็ตติ้ง : Buddha Marketing . วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ 6 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม-กันยายน 2560. หน้า 270-283.
Phra Sutheevirabundit (Show Tassaneeyo). (Co-writer), พุทธะมาร์เก็ตติ้ง : Buddha Marketing. Journal of MUC  Social Science. Vol.6 Issue 3, July-September 2017.pp 270-283.

พระสุธีวีรบัณฑิต (โชว์ ทสฺสนีโย), [เขียนร่วม] วิ่งตามฝันยังไงก็ชนะ (8 วิธี ‘วิ่งคว้าฝัน’ สไตล์คน ‘ญี่ปุ่น’)FOLLOW THE DREAM TO WIN : 8 WAYS,RUN TO DREAM, ACCORDING TO JAPANESE STYLE.  ปีที่ 6 ฉบับที่ 4 ตุลาคม – ธันวาคม 2560/ Vol.6 No.4 October- December 2017. หน้า 250-264.

Phra Sutheevirabundit (Show Tassaneeyo). (Co-writer).FOLLOW THE DREAM TO WIN : 8 WAYS,RUN TO DREAM, ACCORDING TO JAPANESE STYLE. Vol.6 No.4 October- December 2017 pp.250-264.

พระสุธีวีรบัณฑิต (โชว์ ทสฺสนีโย), [เขียนร่วม] . สิ้นแสงฉาน : Twilight Over Burma, My Life as a Shan Princess ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 มกราคม–มีนาคม 2560/ Vol.7 No.1  January-March 2018. หน้า 000-000.

พระสุธีวีรบัณฑิต (โชว์ ทสฺสนีโย), [เขียนร่วม] , รัฐกับศาสนา : ศีลธรรม อำนาจ และอิสรภาพความขัดกันภายใต้ความเป็นอื่น ความรุนแรงจากรัฐสู่ศาสนา วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 เมษายน – มิถุนายน 2561 หน้า 273-291   [วารสาร TCI ฐาน 1 ค่าน้ำหนัก 0.8]

พระสุธีวีรบัณฑิต (โชว์ ทสฺสนีโย), [เขียนร่วม]  ตอบเรื่อง พ.ร.บ. คณะสงฆ์ : กลไกการบริหารและแก้ปัญหาคณะสงฆ์ บทสรุปที่ยังไม่มีทางออก ?   ANSWER TO SANGHA ACT : MANAGEMENT MECHANISM AND SOLVE THE PROBLEM OF THE SANGHA, THE CONCLUSION IS NO WAY OUT ?.วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ ปีที่ 7 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม – กันยายน 2561.หน้า 315-328.  [วารสาร TCI ฐาน 1 ค่าน้ำหนัก 0.8]

พระสุธีวีรบัณฑิต (โชว์ ทสฺสนีโย), [เขียนร่วม]   การบริหารการเงินของวัดในประเทศไทย : ความสอดคล้องตามหลักธรรมาภิบาลทิศทางการบริหารเงินวัด ทรัพย์สินพระศาสนาในช่วงกระแสเปลี่ยนผ่าน Buddhist Thai Temples’ Financial Management: The Congruence of Good Governance Principles [Monetary Management Directions Religious property during the transition]   วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 (ฉบับพิเศษเนื่องในวันวิสาขบูชา)  เมษายน – มิถุนายน 2561 หน้า 273-291   [วารสาร TCI ฐาน 1 ค่าน้ำหนัก 0.8]

 

อีกทั้งยังเคยการดำเนินรายการทางสถานีวิทยุ และโทรทัศน์ อาทิ

๑.รายการ “ตื่นเถิดชาวพุทธ” ออกอากาศพร้อมกัน ๕ สถานีหลักคือ

๑) สถานีวิทยุกองพลที่ ๑ รักษาพระองค์ ระบบ A.M คลื่นความถี่ ๑๔๒๒ KHZ. วันจันทร์ –ศุกร์ เวลา ๒๓.๐๐-๒๔.๐๐ น. ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๔๖ – ปัจจุบัน

๒) สถานีวิทยุบริการสาธารณะเพื่อพระพุทธศาสนาศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย ระบบ F.M.คลื่นความถี่ ๑๐๔.๒๕ MHZ. วันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เดือน กันยายน ๒๕๕๒-ปัจจุบัน

๓) สถานีวิทยุบริการสาธารณเพื่อพระพุทธศาสนาวัดหทัยนเรศน์ อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม ระบบ F.M. คลื่นความถี่ ๘๘.๗๕ MHZ.ตั่งแต่ปี พ.ศ.๒๕๕๑-ปัจจุบัน

๔) สถานีวิทยุบริการสาธารณเพื่อพระพุทธศาสนาวัดหนองหูช้าง อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี ระบบ F.M. คลื่นความถี่ ๑๐๑.๐๐ MHZ. ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๕๑- ปัจจุบัน

๒.รายการ “ธรรมะออนไลน์”

๑) สถานีวิทยุบริการสาธารณะเพื่อพระพุทธศาสนา ระบบ F.M. คลื่นความถี่ ๑๐๔.๒๕ MHZ. ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๕๐-ปัจจุบัน

๒) เครือข่ายสถานีวิทยุออกอากาศพร้อมกันทั้งในและต่างประเทศจำนวน ๒๐ สถานีเครือข่ายทั่วประเทศ

๓) ออกอากาศสถานีวิทยุทาง INTERNET ชมและฟังได้ทั้งภาพและเสียงที่ WWW.BPCT.ORG

๓.รายการ “ธรรมะก่อนนิทรา”

วันเสาร์-วันอาทิตย์ สถานีวิทยุวัดกทลิวนาราม ต.เมืองไผ่ อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ คลื่น FM.๑๐๒.๗๕ Mhz.

 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด