ข่าว

"เทศกาลผลไม้และของดีอำเภอแกลง" ชูมาตรการ Zero COVIC Rayong Fruit

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

รมต. เกษตรฯ เฉลิมชัย ศรีอ่อน ชวนเที่ยวงาน "เทศกาลผลไม้และของดีอำเภอแกลง" ประจำปี 2565 มุ่งเน้นให้เกษตรกรรักษาคุณภาพและมาตรฐานการผลิตให้ตรงความต้องการของตลาด พร้อมชูมาตรการ Zero COVIC Rayong Fruit เพื่อขยายโอกาสสู่ตลาดภายในและภายนอกประเทศ

วันที่ 14 พ.ค.65 ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงาน "เทศกาลผลไม้และของดีอำเภอแกลง" ประจำปี 2565 ปีที่ 40 ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 13 – 17 พฤษภาคม 2565 โดยมีนายสาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข นายธารา ปิตุเตชะ นายบัญญัติ เจตนจันทร์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฏรจังหวัดระยองและผู้บริหารกระทรวงเกษตรฯ เข้าร่วม ณ สถานีบริการน้ำมันบางจาก (ไต๋ ปิโตรเลียม)

 

พร้อมมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้ชนะการประกวดผลไม้ มอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้สนับสนุนการจัดงาน มอบป้ายมาตรการด้านความปลอดภัยจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ใน "ผลไม้" เพื่อการส่งออกของจังหวัดระยอง (Zero COVIC Rayong Fruit : ZCRF) เยี่ยมชมการจำหน่าย "ผลไม้" ชิมทุเรียนหลากสายพันธุ์จากสวนบ้านเรา หมู่ที่ 8 ต.กระแสบน อ.แกลง จ.ระยอง และร่วมกิจกรรมทอดทุเรียนกระทะยักษ์

 

การจัดงานดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ชื่อเสียง "แหล่งผลิตผลไม้" ที่ดี มีคุณภาพ เพิ่มศักยภาพในด้านการจำหน่ายผลไม้ของเกษตรกร สร้างขวัญและกำลังใจแก่เกษตรกรที่ผลิตผลไม้เป็นอาชีพหลัก ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ ถือเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวให้กับอำเภอแกลงอีกทางหนึ่งได้เป็นอย่างดีอีกด้วย 
 

      \"เทศกาลผลไม้และของดีอำเภอแกลง\" ชูมาตรการ Zero COVIC Rayong Fruit

 

สำหรับปริมาณผลผลิตไม้ผล 4 ชนิด ได้แก่ ทุเรียน มังคุด เงาะ และลองกอง ของเดือนเมษายน 2565 ในพื้นที่ 3 จังหวัด ได้แก่ ระยอง จันทบุรี และตราด พบว่า ผลผลิตของผลไม้ทั้ง 4 ชนิด มีจำนวนรวม 1,189,522 ตัน เพิ่มขึ้นจากปี 2564 ที่มี 903,865 ตัน(เพิ่มขึ้นร้อยละ 32)เนื่องจากสภาพอากาศที่หนาวเย็น และมีฝนตกต่อเนื่องตั้งแต่ปลายปี 2564 ส่งผลให้เอื้อต่อการออกดอกและติดผล แม้จะมีภัยธรรมชาติจากลมพายุช่วงปลายปี 2564 และเดือนกุมภาพันธ์ถึงมีนาคม 2565 ที่ทำให้ดอกและลูกร่วงเสียหาย แต่ในภาพรวมปริมาณผลผลิต ยังคงมากกว่าปีที่ผ่านมา 

ทั้งนี้ผลผลิตได้ทยอยออกสู่ตลาดตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ และจะออกต่อเนื่องจนถึงกลางเดือนกันยายน 2565 โดยผลผลิตจะออกมากที่สุดช่วงเดือนพฤษภาคม 65 (คิดเป็นร้อยละ 51 ของผลผลิตทั้งหมด) ทำให้ผลผลิต"ผลไม้ไทย" ปีนี้อาจเพิ่มขึ้นถึง 32% กระทรวงเกษตรฯ จึงต้องเตรียมมาตรการรับมือ เพื่อไม่ให้ผลไม้กระจุกตัวและเกิดปัญหาราคาตกต่ำซึ่งปีที่ผ่านมา ไทยส่งออกสูงสุดเป็นประวัติการณ์กว่า 1.6 แสนล้านบาทโดยเฉพาะทุเรียนส่งออกทะลุแสนล้านเป็นครั้งแรก 

 

นอกจากนี้ในส่วนของมาตรการบริหารจัดการผลไม้ปี 2565 ได้มีการบริหารจัดการผลไม้ทั้งระบบ เป็นมาตรการหลักในการขับเคลื่อน ประกอบด้วย 17 มาตรการ อาทิ 1) มาตรการเร่งรัดตรวจและรับรอง GAP ซึ่งมีเป้าหมายในปี 2565ไม่ต่ำกว่า 120,000 แปลง 2)มาตรการช่วยผู้ประกอบการหรือเกษตรกร หรือล้ง กระจายผลผลิตผลไม้ออกนอกแหล่งผลิตกิโลกรัมละ 3 บาท ปริมาณ 80,000 ตัน

 

3) มาตรการเสริมสภาพคล่องให้ผู้ส่งออกโดยจะช่วยเหลือดอกเบี้ย 3% และช่วยผู้ส่งออกที่ส่งออกผลไม้อีกกิโลกรัมละ 5 บาทปริมาณ 60,000 ตัน 4) ร่วมบูรณาการระหว่างกระทรวงพาณิชย์และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สนับสนุนให้มีการใช้พระราชบัญญัติเกษตรพันธสัญญา การทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้าด้านผลไม้ โดยจะสนับสนุนให้มีการทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เพื่อเกษตรกรได้ทราบว่าขายผลไม้ได้เท่าไหร่มีคนซื้อที่มีหลักประกัน เซ็นสัญญาตามกฎหมายชัดเจนไม่ต่ำกว่า30,000 ตัน และ 5) มาตรการส่งเสริมการบริโภคผลไม้ในประเทศ เป็นต้น

 

"การจัดงานในครั้งนี้ จะเป็นประโยชน์แก่พี่น้องเกษตรกรในด้านการจำหน่ายสินค้าการเกษตร และเป็นประโยชน์ในด้านการท่องเที่ยวในอำเภอแกลง จึงอยากให้เกษตรกรรักษาคุณภาพและมาตรฐานการผลิตให้ตรงตามความต้องการของตลาดซึ่งจะสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับจังหวัด รวมถึงขยายโอกาสทางการตลาดไปสู่ภายในและภายนอกประเทศ และพัฒนาเป็นเกษตรอุตสาหกรรมและเกษตรท่องเที่ยวได้

 

และสำหรับการลงพื้นที่ในวันนี้ อยากมาร่วมแสดงความยินดีที่จังหวัดระยองประสบความสำเร็จที่ผลไม้ของจังหวัดระยอง โดยเฉพาะทุเรียน สามารถนำเงินเข้าจังหวัดมาได้กว่าหมื่นล้านบาทต่อปี และที่สำคัญเป็นเม็ดเงินที่มาถึงมือเกษตรกรโดยตรง จึงอยากมาร่วมยินดีกับความสำเร็จกับเกษตรกรและทุกภาคส่วนที่ทำงานร่วมกันเพื่อให้ประสบความสำเร็จไปข้างหน้า และในอนาคตต้องการเพิ่มเงินในกระเป๋าให้กับเกษตรกรให้มากยิ่งขึ้นด้วย อย่างไรก็ตาม กระทรวงเกษตรฯ พร้อมจะเข้ามาสนับสนุนเกษตรกร และมุ่งที่จะสร้างความเข้มแข็งและสร้างรายได้ให้เกษตรกรทุกกลุ่มต่อไป ดร.เฉลิมชัย กล่าว

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ