ข่าว

หลายองค์กร รณรงค์สร้างความรู้ รู้เท่าทัน "ข่าวปลอม" ในโลกออนไลน์

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันสื่อสาร แพร่กระจายข่าวสาร ข้อเท็จจริงเชิงสร้างสรรค์ ลด "ข่าวปลอม" ข้อมูลเท็จ 

วันที่ 12 พ.ค.65 สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ จัดกิจกรรมสร้างเครือข่ายและร่วมกันหาแนวทางรณรงค์ด้านข่าวปลอม ในโครงการรณรงค์สร้างความรู้ ยับยั้งและรู้เท่าทันข่าวปลอม ซึ่งกำลังเป็นปัญหาสำคัญของสังคมไทย ณ โรงแรมเดอะไทด์ รีสอร์ท บางแสน จ.ชลบุรี

 

โดยมีผู้แทนภาคสื่อมวลชน และผู้แทนภาคประชาชนทุกเจนเนอเรชั่นใน จ.ชลบุรี เข้าร่วม พร้อมกับมีทีมนักวิชาการ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรัญญ์ทิตา ชนะชัยภูวพัฒน์ หัวหน้าโครงการฯ , ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ศักดิ์ ทิศาภาคย์ และอาจารย์สุดถนอม รอดสว่าง เป็นผู้ดำเนินกิจกรรม 

หลายองค์กร รณรงค์สร้างความรู้ รู้เท่าทัน \"ข่าวปลอม\" ในโลกออนไลน์

 

โครงการดังกล่าว สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ ได้รับทุนสนับสนุนจากกองทุนวิจัยและพัฒนา กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ (กทปส.) เพื่อรณรงค์และกระตุ้นให้สังคม ตระหนักรู้ในปัญหาข่าวปลอม ที่เป็น Soft Crisis ซึ่งมีผลกระทบต่อระบบความคิด (Mindset) และพฤติกรรมการแสดงออกเชิงลบ  


ทั้งยังเป็นการสร้างเครือข่าย การมีส่วนร่วมในการรณรงค์กับภาคสื่อและภาคประชาชนทั่วประเทศ
โดยใช้กลยุทธ์ประสานความร่วมมือ (Collaborative Strategy) กับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมสื่อสาร แพร่กระจายข่าวสาร ข้อเท็จจริงเชิงสร้างสรรค์ ลดข่าวปลอม ข้อมูลเท็จ 

 

หลายองค์กร รณรงค์สร้างความรู้ รู้เท่าทัน \"ข่าวปลอม\" ในโลกออนไลน์

หลายองค์กร รณรงค์สร้างความรู้ รู้เท่าทัน \"ข่าวปลอม\" ในโลกออนไลน์

 

โดยเริ่มจากการวิจัยวิเคราะห์สภาพปัญหาทั้งในและต่างประเทศ และการจัดประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อศึกษาแนวทางในการกำกับดูแล และกลไกการขับเคลื่อนที่เป็นรูปธรรม จากนั้นจึงนำผลการศึกษามาสังเคราะห์เป็นคู่มือสำหรับภาคสื่อและภาคประชาชน 

 

และนำแนวคิดที่ได้มาสร้างสรรค์เป็นภาพยนตร์โฆษณา ซึ่งจะเป็นเครื่องมือในการสื่อสารควบคู่
กับกิจกรรมการรณรงค์ที่ใช้ชื่องานว่า "Fact-Story Festival" ที่จะจัดให้กับสื่อและประชาชนผู้รับสารในจังหวัดที่เป็นตัวแทนของทุกภูมิภาค ในระยะเวลา 18 เดือน เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการรณรงค์ ปัญหาข่าวปลอมให้ความรู้กับประชาชนและสื่อมวลชน 


กิจกรรมในครั้งนี้เป็นการร่วมมือกันในหลายๆ องค์กรทุกภาคส่วน มีจุดมุ่งหมาย เพื่อให้ความรู้กับประชาชนทุกระดับตั้งแต่เด็กจนถึงผู้ใหญ่ ในเรื่องข่าวปลอม การรู้เท่าทันสื่อ ที่มีในหลายช่องทางโดยเฉพาะโลกออนไลน์

 

หลายองค์กร รณรงค์สร้างความรู้ รู้เท่าทัน \"ข่าวปลอม\" ในโลกออนไลน์

 

จารุ สุขศรี ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ.ชลบุรี

 


 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ