ข่าว

ออมสิน ออก "สินเชื่อ GSB for BCG Economy" สินเชื่อธุรกิจเพื่อสิ่งแวดล้อม

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ธนาคารออมสิน ออก "สินเชื่อ GSB for BCG Economy" สินเชื่อธุรกิจเพื่อสิ่งแวดล้อมและสร้างสรรค์สังคม เพื่อการพัฒนาทุกธุรกิจที่ยั่งยืน ตามหลักเศรษฐกิจ BCG Model

ธนาคารออมสิน ออก "สินเชื่อ GSB for BCG Economy" เพื่อเป็นทุนหมุนเวียน ลงทุนในทรัพย์สินถาวร สนับสนุนกิจการที่มีโมเดลเศรษฐกิจ BCG  (Bio-Circular-Green Economy) สำหรับลูกค้าอุตสาหกรรม ได้แก่ อุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร อุตสาหกรรมพลังงานและวัสดุ อุตสาหกรรมสุขภาพและการแพทย์ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ

 

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ

1.1 เป็นบุคคลธรรมดาอายุ 20 ปีขึ้นไป สัญชาติไทย หรือ นิติบุคคลจดทะเบียนตามกฎหมายไทย

 

1.2 เป็นผู้ประกอบการที่นำทฤษฎีเศรษฐกิจใหม่ BCG ซึ่งเน้นการนำวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี  และนวัตกรรมมาต่อยอดจุดแข็งในการพัฒนาธุรกิจ 
โดยมีรายละเอียดตามแนวคิด BCG ดังนี้

 

1.2.1  เศรษฐกิจชีวภาพ  (Bioeconomy) โดย "เน้นการเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้า" ผ่านการนำความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมมาพัฒนาทรัพยากรชีวภาพ หรือผลผลิตทางการเกษตร เช่น

- ธุรกิจไบโอดีเซล และพลังงานทดแทน
- ธุรกิจผลิตบรรจุภัณฑ์ที่ทำมาจากวัสดุธรรมชาติ

 

1.2.2  เศรษฐกิจหมุนเวียน  (Circular Economy) โดย "เน้นการลดปริมาณของเสียให้น้อยลงหรือเท่ากับศูนย์ (Zero Waste)" ผ่านการนำทรัพยากรมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและคุ้มค่าที่สุด ด้วยการปรับกระบวนการผลิต ตลอดจนการนำวัสดุกลับมาใช้ซ้ำ (Reuse) และแปรสภาพ  กลับมาใช้ใหม่ (Recycle) เช่น

- ผู้ผลิตหรือจำหน่ายบรรจุภัณฑ์จากธรรมชาติ
- ผู้ผลิตหรือจำหน่ายบรรจุภัณฑ์รีไซเคิล ยกเว้น บรรจุภัณฑ์ที่ผลิตจากปิโตรเคมี

 

1.2.3  เศรษฐกิจสีเขียว  (Green Economy)  โดย "เน้นการแก้ไขปัญหามลพิษเพื่อลดผลกระทบต่อโลกอย่างยั่งยืน" ผ่านการพัฒนาที่สมดุลทั้ง 3 ด้าน คือ ด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เน้นการใช้ทรัพยากรอย่างสมดุล เช่น

- ผู้ผลิตหรือจำหน่ายแผงพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา (Solar Rooftop)
- โรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน (ก๊าซชีวภาพ/ชีวมวล/พลังงานหมุนเวียน/ขยะ)
- ธุรกิจท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เช่น การนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาช่วยท้องถิ่นสร้างเนื้อหาการท่องเที่ยว การบริหารจัดการเส้นทาง การลดพลังงาน และการรักษาสิ่งแวดล้อม

 

1.3  ผู้ประกอบธุรกิจที่เป็น Supply Chain ของผู้ประกอบการตามข้อ 1.2 หรือ นำผลิตภัณฑ์จากข้อ 1.2  มาใช้ในการดำเนินงานธุรกิจ

 

วัตถุประสงค์

- เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินกิจการ
- เพื่อลงทุนในทรัพย์สินถาวร
- เพื่อไถ่ถอนจำนองจากสถาบันการเงินอื่น

 

ประเภทสินเชื่อ

- ประเภทเงินกู้ระยะสั้น ได้แก่ เงินเบิกเกินบัญชี ตั๋วสัญญาใช้เงิน วงเงินการค้าต่างประเทศ
- ประเภทเงินกู้ระยะยาว
- หนังสือค้ำประกัน (L/G)

 

จำนวนเงินให้กู้

พิจารณาตามความจำเป็นและความสามารถในการชำระหนี้ของกิจการ ทั้งนี้ กรณีเป็นบุคคลธรรมดาให้กู้เกินกว่า 1,000,000 บาทขึ้นไป

 

ระยะเวลาชำระเงินกู้

- เงินกู้ระยะสั้น ระยะเวลาชำระเงินกู้ไม่เกิน 1 ปี ทบทวนวงเงินทุกปี
- เงินกู้ระยะยาว ระยะเวลาชำระเงินกู้ไม่เกิน 10 ปี โดยจะให้ปลอดชำระหนี้ เงินต้น ไม่เกิน 2 ปี ในกรณีที่มีระยะเวลาชำระเงินกู้ตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป

ออมสิน ออก "สินเชื่อ GSB for BCG Economy" สินเชื่อธุรกิจเพื่อสิ่งแวดล้อม

หลักประกันการกู้เงิน

1. หลักประกันประเภทใดประเภทหนึ่ง หรือหลายประเภทร่วมกัน เป็นหลักประกันเต็มวงเงินกู้ ดังนี้
1.1 สมุดฝากเงินออมสิน สลากออมสินพิเศษ พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ ให้กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 95 ของมูลค่าหลักประกัน
1.2 ที่ดินและอาคาร ให้กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 80 ของราคาประเมินหลักทรัพย์
1.3 โฉนดที่ดิน หรือ น.ส.3 ก. หรือห้องชุด ให้กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 70 ของราคาประเมินหลักทรัพย์

 

2. กรณีหลักประกันตาม 1. ไม่เพียงพอ ให้ใช้หลักประกันตาม 1. อย่างน้อยร้อยละ 30 ของวงเงินกู้ ร่วมกับบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม 
(บสย.) ค้ำประกันเพิ่มเติม

 

ค่าธรรมเนียม

- ค่าธรรมเนียมจัดการเงินกู้ : Management Fee หรือค่าธรรมเนียมวิเคราะห์โครงการ : Front End Fee) ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 1.00 ของวงเงินสินเชื่อที่ได้รับอนุมัติ และขั้นต่ำไม่น้อยกว่า 5,000 บาท

- การออกหนังสือค้ำประกัน (L/G) ให้ใช้อัตราค่าธรรมเนียมการออกหนังสือค้ำประกันตามประกาศธนาคารออมสิน เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมบริการ ประเภทต่างๆ

- ค่าธรรมเนียมอื่นๆ ให้เป็นไปตามประกาศธนาคารออมสิน เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมบริการประเภทต่างๆ (ค่าธรรมเนียมการให้สินเชื่อธุรกิจ)

ออมสิน ออก "สินเชื่อ GSB for BCG Economy" สินเชื่อธุรกิจเพื่อสิ่งแวดล้อม

 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ