ข่าว

‘แบงค์ชาติ’ แพ็คคู่ ‘ตลาดหลักทรัพย์’ เสริมทัพ สอศ.พัฒนา ‘เด็กอาชีวะ’

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

สอศ.จับมีอ 'แบงค์ชาติ' และ 'ตลาดหลักทรัพย์' พัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา ด้านการเงิน ตลาดทุน และความยั่งยืนด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.) ได้ลงนามความร่วมมือกับธนาคารแห่งประเทศไทย หรือ “แบงค์ชาติ” และ “ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย” เพื่อพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาด้านความรู้ทางการเงิน ตลาดทุน และความยั่งยืนด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม ที่ห้องประชุมป๋วย อึ๊งภากรณ์ อาคาร 1ชั้น 4 ธนาคารแห่งประเทศไทย โดยมีดร.สุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(เลขาธิการกอศ.) นางสาววชิรา อารมย์ดี รองผู้ว่าด้านบริหาร ธนาคารแห่งประเทศไทย และ นายศรพล ตุลยะเสถียร รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานวางแผนกลยุทธ์องค์กร และสายงานพัฒนาความยั่งยืนตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมเป็นประธานลงนาม

 

ดร.สุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่า การลงนามครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมความรู้ทางการเงินในการขยายความร่วมมือต่อเนื่อง โครงการ Fin . ดี We can do!!! Season 4 การประกวดผลงานด้านความรู้ทางด้านการเงิน เพื่อให้ครูพัฒนา “นวัตกรรมการสอน” และให้นักศึกษาคิดและทำโครงการที่นำความรู้ด้านการเงินมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน และต่อยอดไปสู่การพัฒนาธุรกิจ

ดร.สุเทพ กล่าวอีกว่า โดยในครั้งนี้ได้พันธมิตรต่อยอดความร่วมมือกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใต้โครงการเสริมสร้างความรู้พื้นฐานด้านการลงทุนและการประกอบธุรกิจสำหรับบุคลากรอาชีวศึกษา เพื่อเพิ่มพูนทักษะความรู้ทางการเงินพื้นฐานที่จำเป็นรวมถึงแนวคิดการเป็นผู้ประกอบการยุคใหม่ โดยการจัดทำสื่อ e-Learning ส่งเสริมความรู้การเงินผ่านระบบ SET – e - Learning ในหลักสูตรด้านการเงินและหลักสูตรด้านผู้ประกอบการ

‘แบงค์ชาติ’ แพ็คคู่ ‘ตลาดหลักทรัพย์’ เสริมทัพ สอศ.พัฒนา ‘เด็กอาชีวะ’  

 

“ความร่วมมือในครั้งนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อนักเรียนนักศึกษาอาชีวศึกษาซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาทักษะทางการเงินที่ดี และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน ตลอดจนเพิ่มศักยภาพของเยาวชนไทยให้มีคุณภาพและเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติต่อไป”ดร.สุเทพ กล่าว

ด้าน ดร.วชิรา อารมย์ดี รองผู้ว่าด้านบริหาร ธนาคารแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ความร่วมมือในครั้งนี้ มีเป้าหมายเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางการเงินให้แก่นักศึกษาอาชีวศึกษา ตลอดจนครูและบุคลากรอาชีวศึกษา ให้มีทักษะทางการเงินในการบริหารจัดการการเงินได้อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับช่วงวัย พร้อมรับมือกับความท้าทายต่าง ๆ รู้เท่าทันภัยทางการเงินและการเงินในยุคดิจิทัลอันเป็นทักษะชีวิตที่สำคัญ รวมถึงมีความรู้ด้านตลาดทุนและการเป็นผู้ประกอบการเพื่อเป็นบุคลากรคุณภาพที่พร้อมเข้าสู่วัยทำงาน เป็นกำลังในการพัฒนาประเทศ

 

นอกจากพิธีลงนามความร่วมมือ 2 ฉบับดังกล่าวแล้ว ทั้ง 3 หน่วยงานได้เปิดตัว “หลักสูตร E-learning ความรู้ทางการเงินสำหรับนักศึกษาอาชีวศึกษา” เพื่อประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาอาชีวศึกษา ครูและบุคลากรอาชีวศึกษาที่สนใจมาร่วมใช้งาน E-learning และธนาคารแห่งประเทศไทยได้เปิดตัว “โครงการ Fin. ดี We Can Do!!! Season 4” ที่ดำเนินการร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2561 เพื่อประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักศึกษาอาชีวศึกษาทั่วประเทศ เข้าร่วมการประกวดผลงานส่งเสริมความรู้ทางการเงิน ชิงเงินรางวัล พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ และป้ายเชิดชูเกียรติสำหรับสถานศึกษา โดยมีกำหนดเปิดรับสมัครกลางเดือนพฤษภาคม 2565 นี้

 

ด้าน ดร.ศรพล ตุลยะเสถียร รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานวางแผนกลยุทธ์องค์กร และสายงานพัฒนาความยั่งยืนตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กล่าวว่า ตลาดหลักทรัพย์ฯ มุ่งพัฒนาตลาดทุนให้เป็นประโยชน์ต่อทุกภาคส่วน โดยภารกิจที่ให้ความสำคัญมาอย่างต่อเนื่องตลอด 20 กว่าปี คือการส่งเสริมความรู้ทักษะด้านการวางแผนการเงินเพื่อสร้างความมั่นคงแก่ชีวิต ความร่วมมือกับ สอศ.ในโครงการส่งเสริมความรู้พื้นฐานด้านการเงินและการประกอบธุรกิจสาหรับบุคลากรอาชีวศึกษาครั้งนี้ จะสนับสนุนให้เยาวชนไทย และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับงานอาชีวศึกษาได้รับความรู้ เพื่อให้สามารถวางแผนการเงินของตนเอง เข้าใจเรื่องการลงทุนพื้นฐาน และการเป็นผู้ประกอบการ เกิดทักษะด้านการเงิน การลงทุน สามารถต่อยอดไปสู่การประกอบอาชีพ และทำธุรกิจได้ในอนาคต 

‘แบงค์ชาติ’ แพ็คคู่ ‘ตลาดหลักทรัพย์’ เสริมทัพ สอศ.พัฒนา ‘เด็กอาชีวะ’
 

“โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ เชื่อมั่นว่า ด้วยชุดเรียนรู้ซี่งประกอบไปด้วยหลักสูตรด้านการเงิน การลงทุนและการเป็นผู้ประกอบการ กว่า 20 หลักสูตร ที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้จัดไว้แก่ นักศึกษาอาชีวศึกษา ครู รวมถึงบุคลากรอาชีวศึกษาที่เกี่ยวข้องในการเรียนการสอนวิชาธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ ทั้งในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ผ่านการเรียนจากระบบ SET e-Learning แพลทฟอร์มการเรียนรู้ที่ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ จะทำให้การส่งต่อความรู้ขยายไปให้ผู้เรียนและครูได้สะดวกและมีประสิทธิภาพ นับเป็นอีกมิติหนึ่งของความร่วมมือระหว่างองค์กรที่จะช่วยสร้างบุคลากรคุณภาพเข้าสู่สังคม”ดร.ศรพล กล่าว

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด