ข่าว

'ศธ.' คลอด 'ประกาศหลักเกณฑ์' การเปิดโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

'สุภัทร จำปาทอง' ปลัดศธ.ลงนามในประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 10 พ.ค. 2565 เรื่อง หลักเกณฑ์การเปิดโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 37)

วันที่ 10 พ.ค. 2565 ดร. สุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยว่า ตนได้เซ็นลงนามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์การเปิดโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา โดยมีหลักเกณฑ์มาตรการรองรับการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 เพื่อจัดการเรียนการสอนแบบ On site  จำแนกตามพื้นที่การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 มาตรการเตรียมความพร้อมและแนวปฏิบัติจำแนกตามเขตพื้นที่แพร่ระบาดปัจจุบันเขตพื้นที่ การแพร่ระบาด มาตรการตรวจคัดกรอง หาเชื้อ การเข้าถึง วัคซีน การประเมิน ความเลี่ยง (TST) พื้นที่นำร่อง 1. ผ่านเกณฑ์ประเมินความพร้อมเปิดเรียน TSC+ 2.เคร่งครัดตามมาตรการ 6-6-7 และ 6 มาตรการหลัก (DMHT-RC) ต่อสัปดาห์ ส่วนพื้นที่เฝ้าระวัง 6 มาตรการเสริม (SSET-CQ) และพื้นที่สีเขียว 7 มาตรการเข้มสำหรับสถานศึกษา เขตพื้นที่การแพร่ระบาด มาตรการตรวจคัดกรอง หาเชื้อการเข้าถึง วัคซีน การประเมิน ความเสี่ยง (TST) พื้นที่เฝ้าระวังสูง สีเหลือง ผ่านเกณฑ์ประเมินความพร้อมเปีดเรียน TSC+ เคร่งครัดตามมาตรการ 6-6-7 มาตรการหลัก (DMHT-RC) มาตรการเสริม (SSET-CQ) มาตรการเข้มสำหรับสถานศึกษา อย่างน้อย 1 วันต่อสัปดาห์

'ศธ.' คลอด 'ประกาศหลักเกณฑ์' การเปิดโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา

มาตรการเข้มสำหรับสถานศึกษา (โรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา)สถานศึกษา (โรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา) ต้องจัดการเรียนการสอนในอาคารสถานที่โดยปฏิบัติตาม มาตรการ 6-6-7 อย่างเคร่งครัดข้อกำหนด 6 มาตรการหลัก (DMHT-RC) Distancing เว้นระยะห่าง Mask wearing สวมหน้ากาก Hand washing ล้างมือ Testing คัดกรองวัดไข้ Reducing ลดการแออัด Cleaning ทำความสะอาด ต้องจัดให้มีสถานที่แยกกักตัวในโรงเรียน (School Isolation) สำหรับรองรับการดูแลรักษา เบื้องต้นกรณีนักเรียน ครู หรือบุคลากรในสถานศึกษามีการติดเขื้อโควิด -19 หรือผลตรวจดัดกรองหาเชื้อเป็นบวก รวมถึงมีแผนเผชิญเหตุและมีความร่วมมือกับสถานพยาบาลเครือข่ายในพื้นที่ที่ดูแลอย่างใกล้ชิด ต้องจัดอาคารและพื้นที่โดยรอบให้เป็นอาณาเขตบริเวณในรูปแบบดังนี้ Screening Z one ที่เหมาะสม จัดจุดรับส่งสิ่งของ จุดรับส่งอาหาร หรือจุดเสี่ยงอื่น เป็นการจำแนกนักเรียน ครู บุคลากร ผู้ปกครอง และ ผู้มาติดต่อที่เข้ามาในโรงเรียนไม่ให้ใกล้ชิดกับบุคคลในโซนอื่น รวมถึงจัดให้มีพื้นที่ปฏิบัติงานเฉพาะบุคลากรที่ไม่สามารถเข้าปฏิบัติงานในโซนอื่นได้ Q uarantine Z one จัดพื้นที่หรือบริเวณให้เป็นจุดกักกันและสังเกตอาการ สำหรับ Safety Z one จัดเป็นพื้นที่ปลอดเซื้อ ปลอดภัย สำหรับนักเรียน ครู และบุคลากร

กรณีผลการตรวจกับหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ทันทีและปฏิบัติตามแผนเผชิญเหตุกรณีมีผลตรวจเป็นบวกการดำเนินการของโรงเรียน หรือ สถาบันการศึกษา : ระหว่างภาคการศึกษาต้องดำเนินการดังนี้สามารถจัดการเรียนการสอน ได้ทั้งรูปแบบ On Site หรือ On line หรือแบบผสมผสาน (Hybrid) หากมีความจำเป็นจัดให้มีสถานที่แยกกักตัวในโรงเรียน (School Isolation) หรือพื้นที่แยกกักขั่วคราว รวมไปถึงแผนเผชิญเหตุสำหรับรองรับการดูแลรักษาเบื้องต้นกรณีนักเรียน ครู หรือบุคลากรในสถานศึกษากรณีมีการติด
เชื้อโควิด-19 หรือผลตรวจคัดกรองหาเชื้อเป็นบวก โดยมีการซักซ้อมอย่างเคร่งครัดควบคุมดูแลการเดินทางกรณีมีการเข้าและออกจากสถานศึกษา (Seal Route) อย่างเข้มข้น

 

ส่วนประเภทโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา ประเภทไป-กลับด้านกายภาพ ลักษณะอาคารและพื้นที่โดยรอบอาคารของโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา ประกอบด้วย พื้นที่/อาคารสนับสนุนการบริการ พื้นที่/อาคารเพื่อจัดการเรียนการสอน โดยจัดอาคารและพื้นที่โดยรอบให้เป็นพื้นที่ปฏิบัติงานที่ปลอดภัย และมีพื้นที่ที่เป็น COVID free zone ตรวจสอบทางโภชนาการก่อนนำมาบริโภค จัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมให้โด้ตามแนวปฏิบัติด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในการป้องกัน โรคโควิด-19 ในสถานศึกษา ได้แก่ การระบายอากาศภายในอาคาร การทำความสะอาด คุณภาพนํ้าอุปโภคบริโภค และ การจัดการขยะ

 

กรณีเนินผู้ได้รับวัคซีนโควิด-19 ครบโดส หากไม่มีอาการ ไม่แนะนำให้กักกันการตรวจคัดกรองหาเซื้อด้วย ATK ถ้าหากมีอาการให้ตรวจทันที หากไม่มีอาการให้ ตรวจครั้งที่ 1 วันที่ 5 หลังสัมผัสผู้ติดเซื้อ และตรวจครั้งสุดท้ายวันที่ 10 หลังสัมผัส ผู้ติดเซื้อสถานศึกษาจัดการเรียนการสอนอย่างเหมาะสม ใน5 วันแรกควรเว้นระยะห่าง ไม่น้อยกว่า 2.0 เมตร กรณีนักเรียน ครู หรือบุคลากรเป็นผู้ติดเชื้อพิจารณาร่วมกับหน่วยบริการสาธารณสุขให้บุคคลแยกกักตัวที่โรงเรียน (School Isolation) และปฏิบัติตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุข 

 

โดยพิจารณาร่วมกับประเภทสถานศึกษา แนวปฏิบัติของครุ นักเรียน และบุคลากร หน่วยบริการสาธารณสุขในพื้นที่ หรือคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด ติดต่อหน่วยบริการสาธารณสุขในพื้นที่ ตามระบบงานอนามัยโรงเรียน กรณีเป็นผู้ได้รับวัคซีนโควิด-19 ครบโดสหากไม่มีอาการ ไม่แนะนำให้กักกัน และควรพิจารณาให้ไปเรียนได้การตรวจคัดกรองหาเชื้อด้วย ATK ถ้าหากมีอาการให้ตรวจทันที หากไม่มีอาการ ให้ตรวจครั้งที่ 1 วันที่ 4 หลังสัมผัสผู้ติดเชื้อ และตรวจครั้งสุดท้าย วันที่ 10 ทั้งนี้การใช้อาคารหรือสถานที่ของโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาเพื่อการสอบ การ’ปีกอบรม หรือ การทำกิจกรรมใด ๆ ที่มีผู้เช้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากกรณีการพิจารณาอนุญาตให้ใช้อาคารสถานที่เพื่อการสอบ การป็กอบรม หรือ การทำกิจกรรมโรงเรียน หรือสถาบันการศึกษา โดยหากมีผู้เช้าร่วมกิจกรรมเกินกว่า ๑,๐๐๐ คนในพี่นที่เฝ็าระวังสูง (สีเหลือง) ผู้ขออนุญาต ต้องจัดทำมาตรการเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดหรือคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร ซึ่งจะพิจารณาตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข

 

ที่มา: กระทรวงศึกษาธิการประกาศหลักเกณฑ์การเปิดโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ