ข่าว

"ครม."วันนี้ ชงแก้กฎหมายประกันสังคมดึงเงินชราภาพออกมาใช้ก่อน

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ด่วนประชุม "ครม." วันนี้ ก.แรงงาน เสนอ แก้ พ.ร.บ.ประกันสังคม ดึงเงินชราภาพออกมาใช้ก่อน- กระทรวงต่างประเทศชงเห็นชอบร่างแถลงการณ์แสดงวิสัยทัศน์ร่วมประชุมสุดยอดอาเซียน-สหรัฐฯ- บีโอไอชงมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุนดึงดูดชาวต่างชาติที่มีศักยภาพสูงเข้าไทย

วันที่ 10 พ.ค.65 ประชุม "คณะรัฐมนตรี" วันนี้ มีวาะพิจารณาสำคัญหลายเรื่อง

 

-คณะกรรมการทุนหมุนเวียนเสนอความเห็นต่อ "ครม." เรื่องการกำหนดให้ผู้ประกันตนสามารถนำเงินกรณีชราภาพบางส่วนออกมาใช้ก่อนหรือนำไปเป็นหลักประกันกับสถาบันการเงินที่ทำความตกลงกับสำนักงานประกันสังคมตามร่างพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ ..) พ.ศ.

 

-กระทรวงการต่างประเทศ เสนอขอความเห็นชอบต่อร่างแถลงการณ์วิสัยทัศน์ร่วมของการประชุมสุดยอดอาเซียน-สหรัฐฯ สมัยพิเศษ ระหว่างวันที่ 12 -13 พฤษภาคม 2565 ณ กรุงวอชิงตัน สหรัฐอเมริกา รวมทั้งยังมีเอกสารลับเสนอเข้ามาด้วย

 

-สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) เสนอการดำเนินการของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุนโดยการดึงดูดชาวต่างชาติที่มีศักยภาพสูงสู่ประเทศไทย

 

-กระทรวงแรงงานเสนอ ร่างพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….

 

-กระทรวงพาณิชย์ เสนอการเข้าร่วมโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ปี 2563/64 ของเกษตรกรที่มีวันเพาะปลูกก่อน 1 เมษายน 2563 และเก็บเกี่ยวหลังวันที่ 1 ธันวาคม 2563 (เพิ่มเติม)
 

 

นอกจากนี้ "ครม." ยังจะพิจารณาเรื่องที่กระทรวงมหาดไทยเสนองบประมาณการดำเนินมาตรการเร่งด่วนเพื่อบรรเทาผลกระทบต่อประชาชนจากสถานการณ์ราคาพลังงานอันเนื่องจากปัญหาความขัดแย้งในภูมิภาคยุโรปตามมติคณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2565 และวันที่ 19เมษายน 2565 

 

-กระทรวงการคลังเสนอร่างพระราชกฤษฏีกาออกตามความในประมวลรัษฏากร ว่าด้วยการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่…) พ.ศ. .… หรือมาตราการภาษีเพื่อส่งเสริมการลงทุนในกิจการศูนย์ข้อมูล

 

-กระทรวงกลาโหม เสนอร่างผนวกการแลกเปลี่ยนข้อมูล เรื่องการตรวจจับจากระยะไกลสำหรับการป้องกันพื้นที่รอบฐานทัพระหว่างกระทรวงกลาโหมแห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงกลาโหมแห่งสหรัฐอเมริกา 

 

-กระทรวงพาณิชย์รายงานผลพิจารณาตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์(ฉบับที่…) พ.ศ.  ของสภาผู้แทนราษฏรและวุฒิสภา

 

-กระทรวงแรงงานเสนอการกำหนดอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ 3 กลุ่ม สาขาอาชีพ 16 สาขา

และยังมีวาระอื่น ๆ เสนอต่อ "ครม." ดังนี้

 

-กระทรวงคมนาคมรายงานผลตรวจสอบรับรองงบการเงินของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564

 

-กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ รายงานการสร้างระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติประจำปีงบประมาณ 2564 และรายงานของผู้สอบบัญชี และรายงานการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 ของกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

 

-สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน(องค์การมหาชน) เสนอร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….

 

-สำนักงานปลัดสำนักนายกฯ ขอความเห็นชอบให้ข้าราชการทุกประเภท พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราวของส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐและพนักงานรัฐวิสาหกิจ ลาเข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบท 910 รูป เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 โดยไม่ถือเป็นวันลา

 

-กระทรวงการคลังเสนอมาตรการทางภาษีและค่าธรรมเนียมสำหรับทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่มีข้อกำหนดในการซื้อทรัพย์สินคืน(มาตรการฯ REIT buy-back)

 

-คณะกรรมการกลั่นกรองการใช้เงินกู้เสนอผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวประชุมครั้งที่ 8/2565 และผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ภายใต้พระราชกำหนดฯ เพิ่มเติม พ.ศ.2564 ในคราวประชุมครั้งที่ 10/2565

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ