ข่าว

ผุด 'รร.เตรียมเทคโนฯ' 3 กลุ่มหลักสูตรนำร่อง ป้อน 'ตลาดแรงงาน'

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ผุด 'รร.เตรียมเทคโนฯ' ปั้นคนดี มีความรู้ รักสู้งาน 3 กลุ่มหลักสูตรนำร่อง เรียนเพียง 3 ปี ฝึกวิชาชีพในสถานประกอบการเมืองไทย-เมืองนอก รองรับ 'ตลาดแรงงาน' กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศไทย

นายธีรพล ขุนเมือง อดีตอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สุวรรณภูมิ ในฐานะที่ปรึกษาคณะทำงานโครงการจัดตั้งโรงเรียนเตรียมเทคโนโลยีและนวัตกรรม หรือ "รร.เตรียมเทคโนฯ" เปิดเผยว่า ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย มทร.สุวรรณภูมิ ครั้งที่พิเศษ 3/2565 วันที่ 28 เมษายน 2565 ที่ประชุมฯ มีมติเห็นชอบในหลักการร่างประกาศจัดตั้งโรงเรียนเตรียมเทคโนโลยีและนวัตกรรม ให้เป็นส่วนงานภายในของ มทร.สุวรรณภูมิ โดยมีฐานะเทียบเท่าคณะ สำหรับเปิดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2566 ซึ่งจะเปิดสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาภายในปีนี้ โดยจัดตั้ง ณ มทร. สุวรรณภูมิ หันตรา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

ทั้งนี้ การเปิด “รร.เตรียมเทคโนฯ” เพื่อสร้างนักเทคโนโลยีและนวัตกรรมมืออาชีพ โดยปลูกฝังการเรียน ทั้งภาคทฤษฎี และปฏิบัติ ตั้งแต่ระดับ ปวช. จนเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัย

โดยมีการยกร่างหลักสูตรปวช.เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ เตรียมบริการธุรกิจ และเตรียมเกษตรกรรม ซึ่งเป็นหลักสูตรที่เข้มข้นทั้งทางวิชาการฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ (STEM) สำหรับเป็นพื้นฐานให้กับทุกสาขาวิชาให้มีการเรียนการสอนในชั้นปีที่ 1 ก่อนจะแยกเรียนตามสาขาวิชาเฉพาะทางในชั้นปีที่ 2

 

หลังจากนั้นจะมีการจัดให้ฝึกวิชาชีพเฉพาะทางของแต่ละสาขาวิชาในสถานประกอบการที่เป็นภาคีเครือข่ายความร่วมมือทั้งภายในประเทศและต่างประเทศก่อนขึ้นชั้นปีที่ 3 ซึ่งเป็นปีสุดท้ายก่อนสำเร็จการศึกษา

นอกจาก ความเข้มข้นทางวิชาการผ่านกระบวนการเรียนการสอน การฝึกทักษะปฏิบัติด้วยเครื่องมือครุภัณฑ์ที่ทันสมัยโดยการสอนและการกำกับดูแลอย่างใกล้ชิดของครู นักวิชาการผู้ชำนาญเฉพาะทาง (Specialist) ผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน ยังมีกิจกรรมเสริมหลักสูตรทั้งด้านวิชาการ กีฬา นันทนาการ การฝึกปฏิบัติให้เป็นนวัตกรรมจิตอาสา ให้มีคุณธรรม จริยธรรม และรับผิดชอบต่อสังคม โดยการกำกับดูแลเอาใจใส่แบบพิเศษ (Premium Services) จากคณาจารย์ บุคลากรของโรงเรียน และมหาวิทยาลัย เพื่อความเชื่อมั่นและความไว้วางใจของผู้เรียน ผู้ปกครอง และสังคม

 

รศ.ดร.ประมุข อุณหเลขกะ อธิการบดีมหาวิทยาลัย มทร.สุวรรณภูมิ กล่าวเพิ่มเติมว่าโครงการจัดตั้งโรงเรียนเตรียมฯ มีวัตถุประสงค์หลักคือการพัฒนากำลังคนด้านวิชาชีพและเทคโนโลยีชั้นสูงเพื่อตอบสนองอุตสาหกรรมเกษตรอุตสาหกรรม 4.0 และเทคโนโลยีดิจิตอล โดยเน้นจัดการศึกษาเพื่อให้ผู้สำเร็จการศึกษาเป็นนักปฏิบัติที่เป็นคนดี มีความรู้ รักสู้งาน เพื่อตอบสนองอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศแล้วยังสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ 2561- 2580) ด้วย

 

ส่วนหลักสูตร ปวช.ฐานวิทยาศาสตร์ (STEM) ภายใต้โรงเรียนเตรียมเทคโนโลยีและนวัตกรรม มี 3 กลุ่มหลักสูตรนำร่อง คือ

1.หลักสูตร ปวช. เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ สาขางานเครื่องกลการผลิต สาขางานไฟฟ้าอิเล็กทรอนิคส์ สาขางานแมคคาทรอนิกส์ สาขางานโยธาและสถาปัตยกรรม

 

2. หลักสูตร ปวช. เตรียมเทคโนโลยีบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี สาขาการตลาด สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ และสาขางานเทคโนโลยีโลจิสติกส์

 

3. หลักสูตร ปวช. เตรียมเทคโนโลยีการเกษตร สาขาการผลิตทางการเษตร และสาขาการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ