ข่าว

"ราชกิจจานุเบกษา" ประกาศพระบรมราชโองการ "สถาปนาสมณศักดิ์" พระสงฆ์ 3 รูป

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

"ราชกิจจานุเบกษา" ประกาศพระบรมราชโองการ เลื่อนอิสริยฐานันดร "สถาปนาสมณศักดิ์" พระสงฆ์ชั้นผู้ใหญ่จำนวน 3 รูป

เมื่อวันที่ 6 พ.ค. 2565 เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ประกาศสถาปนาสมณศักดิ์พระสงฆ์ชั้นผู้ใหญ่ จำนวน 3 รูป  ความว่า

 

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูรกิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่า โดยที่ทรงพระราชดาริว่า พระสงฆ์ซึ่งดำรงในสมณคุณ มีอุปการะยิ่งแก่การพระศาสนา สมควรจะได้เลื่อนอิสริยฐานันดรในสมณศักดิ์สูงขึ้นมีอยู่ จึ่งทรงพระกรุณาโปรดสถาปนา

"ราชกิจจานุเบกษา" ประกาศพระบรมราชโองการ "สถาปนาสมณศักดิ์" พระสงฆ์ 3 รูป

1.พระธรรมธัชมุนี ขึ้นเป็น พระราชาคณะเจ้าคณะรอง มีราชทินนามตามที่จารึกในหิรัญบัฏว่า พระพรหมวชิรเวที ศรีสังฆโสภณ วิมลสีลาจาร สุวิธานปริยัติดิลก ตรีปิฎกวราลงกรณ์ ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี สถิต ณ วัดปทุมวนาราม ราชวรวิหาร พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร
2.พระธรรมบัณฑิต ขึ้นเป็น พระราชาคณะเจ้าคณะรอง มีราชทินนามตามที่จารึกในหิรัญบัฏว่า พระพรหมวชิรสุธี สีลาจารวิมล โกศลวรกิจจานุกิจ พิพิธคุณาลังการ ธรรมทานธุราทรยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี สถิต ณ วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร

3.พระเทพมงคลญาณ ขึ้นเป็น พระราชาคณะเจ้าคณะรอง มีราชทินนามตามที่จารึกในหิรัญบัฏว่า พระพรหมวชิราภรณ์ สุนทรวิสุทธิญาณ สีลาจารวิมล โสภณธรรมธาดา วิปัสสนาธุราทร ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี สถิต ณ วัดพุทธบูชา กรุงเทพมหานคร

 

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 5 พฤษภาคม พุทธศักราช 2565
ประกาศ ณ วันที่ 6 พฤษภาคม พุทธศักราช 2565 เป็นปีที่ 7 ในรัชกาลปัจจุบัน

"ราชกิจจานุเบกษา" ประกาศพระบรมราชโองการ "สถาปนาสมณศักดิ์" พระสงฆ์ 3 รูป
 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ