ข่าว

"ออมสิน" ออก "สินเชื่อเต็มสุขเต็มสิบ" ฃ่วย SMEs กู้สูงสุด 10 ล้าน ผ่อนนาน 10 ปี

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ธนาคาร "ออมสิน" ออก "สินเชื่อเต็มสุขเต็มสิบ" ช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล กู้สูงสุด 10 ล้านบาท ผ่อนนานสุด 10 ปี เช็คเงื่อนไขได้ที่นี่

ธนาคารออมสิน ออกสินเชื่อ GSB SMEs "สินเชื่อเต็มสุขเต็มสิบ" เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล เพื่อให้ธุรกิจได้ไปต่อ กลับมายืนได้แข็งแกร่ง เติบโตได้ ไม่มีสะดุด โดยมีวงเงินกู้สูงสุด 10 ล้านบาท ดอกเบี้ยเริ่มต้น 2.99% ต่อปี ผ่อนสบายสูงสุด 10 ปี ปลอดชำระเงินต้นสูงสุด 2 ปี

 

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ

- ผู้ประกอบการ SMEs ที่เป็นบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทยซึ่งมีบุคคลสัญชาติไทยถือหุ้นเกินกว่า ร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียน
- ประกอบธุรกิจที่มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร เช่น  ธุรกิจอุตสาหกรรม  ธุรกิจพาณิชยกรรม ธุรกิจบริการ เป็นต้น
 - ประกอบกิจการมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
 - ปัจจุบันยังประกอบกิจการ  และมีความสามารถในการชำระหนี้ตามที่ธนาคารกำหนด
 - มีประวัติการชำระหนี้ตาม Credit Bureau ในแต่ละงวดในรอบ 12 เดือน เป็นปกติ  ไม่มีหนี้ค้างชำระ ณ วันที่ยื่นขอสินเชื่อ ไม่อยู่ระหว่างการปรับปรุงโครงสร้างหนี้  หรือกรณีอยู่ระหว่างการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ ต้องผ่อนชำระได้ตรงตามเงื่อนไขอย่างน้อย 1 ปี

 

วัตถุประสงค์

เพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจที่มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร  ดังนี้

 

เพื่อเสริมสภาพคล่องในกิจการ

- เพื่อลงทุนในทรัพย์สินถาวร
- เพื่อไถ่ถอนจำนองจากสถาบันการเงินอื่น

 

ประเภทสินเชื่อ

- เงินกู้ระยะยาว  (L/T)

 

จำนวนเงินให้กู้

- วงเงินโครงการ เท่ากับ  5,000  ล้านบาท
- วงเงินกู้สูงสุดต่อรายตามความสามารถและความจำเป็น  ไม่เกินรายละ 10 ล้านบาท (กรณีใช้ บสย.ค้ำประกันเต็มวงเงิน  ให้กู้ได้สูงสุดไม่เกินรายละ 5 ล้านบาท)

 

ระยะเวลาชำระเงินกู้

ระยะเวลาชำระเงินกู้ไม่เกิน  10  ปี  โดยให้ปลอดชำระหนี้เงินต้น  ไม่เกิน  2  ปี

"ออมสิน" ออก "สินเชื่อเต็มสุขเต็มสิบ" ฃ่วย SMEs กู้สูงสุด 10 ล้าน ผ่อนนาน 10 ปี

 

หลักประกันการกู้เงิน

ให้ใช้อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้

- บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)  ค้ำประกันเต็มวงเงินกู้  ให้กู้สูงสุดได้ไม่เกินรายละ 5   ล้านบาท
- หลักประกันประเภทใดประเภทหนึ่ง  หรือหลายประเภทร่วมกัน  เป็นหลักประกันเต็มวงเงินกู้

 

ให้กู้สูงสุดได้ไม่เกินรายละ 10 ล้านบาท  ดังนี้

    (1)  สมุดเงินฝากออมสิน สลากออมสิน พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ ให้กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 95 ของมูลค่า
    (2)  ที่ดินและอาคาร ให้กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 80 ของราคาประเมิน
    (3)  โฉนดที่ดิน หรือ น.ส.3 ก. หรือห้องชุด ให้กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 70 ของราคาประเมิน

 

ทั้งนี้ กรณีหลักประกันไม่เพียงพอ ให้ใช้หลักประกันอย่างน้อยร้อยละ 30 ของวงเงินกู้ ร่วมกับบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)  ค้ำประกันเพิ่มเติม หรือเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด

 

ระยะเวลาโครงการ

- ผู้ประกอบการที่สนใจสามารถยื่นขอสินเชื่อได้ตั้งแต่บัดนี้  จนถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2565 และให้อนุมัติและจัดทำนิติกรรมสัญญาให้แล้วเสร็จภายใน 4 เดือน นับตั้งแต่วันสิ้นสุดรับคำขอกู้ (วันที่ 30 เมษายน 2566)

 

ค่าธรรมเนียม

- ค่าธรรมเนียมการให้บริการสินเชื่อเพื่อธุรกิจ  (ค่าธรรมเนียมจัดการเงินกู้ : Management Fee  หรือค่าธรรมเนียมวิเคราะห์โครงการ : Front End Fee)  
ในอัตราร้อยละ  1.00  ของวงเงินสินเชื่อที่ได้รับอนุมัติ

- ค่าธรรมเนียมอื่นๆ ให้เป็นไปตามประกาศธนาคารออมสิน เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมบริการประเภทต่างๆ

"ออมสิน" ออก "สินเชื่อเต็มสุขเต็มสิบ" ฃ่วย SMEs กู้สูงสุด 10 ล้าน ผ่อนนาน 10 ปี

 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด