ข่าว

"ครม."วันนี้ เคาะแผนเทคโนโลยีป้องกันประเทศ-แก้ปัญหาโรคระบาดโค กระบือ

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ด่วนประชุม "ครม." วันนี้ เคาะแผนเทคโนโลยีป้องกันประเทศ-แก้ปัญหาโรคระบาดโค กระบือ-การเปิดประเทศเต็มรูปแบบ -ลุ้นเก็บค่าเหยียบแผ่นดินจากนักท่องเที่ยวต่างชาติ- รายงานผลการหารือกับนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น- แก้ปัญหาน้ำมันแพง-ลดค่าครองชีพ

วันที่ 3 พ.ค.65 การประชุม "คณะรัฐมนตรี"(ครม.)วันนี้ ที่ประชุมจะมีการรับทราบรายงาน "การเปิดประเทศ" ตามมติ ศบค.ที่มีการผ่อนคลายมาตรการการเดินทางเข้าประเทศให้กับผู้ที่เดินทางเข้าประเทศไทยอย่างเต็มรูปแบบตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค.ที่ผ่านมา โดยเพียงแสดงหลักฐานการรับวัคซีนครบโดส ก็สามารถที่จะเดินทางในประเทศไทยได้

 

และจะมีการรายงานให้ "ครม." ทราบถึงผลการหารือกับนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นที่เดินทางเยือนประเทศไทยเมื่อวันที่ 1 - 2 พ.ค.ที่ผ่านมาโดยมีการหารือกันใน 6 ประเด็น ลงนาม MOU 3 ฉบับ ในความร่วมมือด้านต่างๆ 

 

นอกจากนี้ยังต้องจับตาการ "แก้ปัญหาน้ำมันแพง" หลังราคาน้ำมันดีเซลพุ่งจากการปรับเพดานตรึงราคาใหม่อยู่ที่35 บาทต่อลิตร- การหาแนวทาง"ลดค่าครองชีพ"และต้องลุ้นว่ากระทรวงการท่องเที่ยวฯ จะมีการเสนอแนวทางการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการท่องเที่ยวภายในประเทศจากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติหรือ "ค่าเหยียบแผ่นดิน" ในอัตรา 300 บาทต่อคนเข้าสู่การพิจารณาด้วยหรือไม่ เพื่อจะได้มีผลบังคับใช้ภายในปีนี้


ส่วนวาระสำคัญมีเรื่องกระทรวงกลาโหมเสนอร่างนโยบายและเป้าหมายการดำเนินงานของสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศในด้านเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ (พ.ศ. 2564 –พ.ศ. 2580)

 

รวมทั้งผลการพิจารณาญัตติด่วนเรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาศึกษาเกี่ยวกับวิธีป้องกัน รักษาและเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากโรคอุบัติใหม่ในโค กระบือ (Lumpy skin disease virus) ของสภาผู้แทนราษฎร
 

วาระการประชุมอื่น ๆ 

-ร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13( พ.ศ.2566 – 2570)

 

-ขอความเห็นชอบแผนการบริหารจัดการประมงทะเลของประเทศไทย พ.ศ. 2563 - 2565

 

-ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนและการได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์ (ฉบับที่…) พ.ศ. ....

 

-กรอบการเจรจาของประเทศไทยและองค์ประกอบคณะผู้แทนไทยเพื่อเข้าร่วมการประชุมรัฐสภาภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการแปรสภาพเป็นทะเลทราย สมัยที่ 15 

 

-การจัดทำบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาล สปป.ลาว ว่าด้วยโครงการจัดสร้างสวนรุกขชาติไทย-ลาว

 

-วาระลับ

 

-เอกสารแจกและเก็บคืนในที่ประชุม คือ ขอความเห็นชอบและขออนุมัติลงนามร่าง Understanding between the Philippines and Thailand on agreed procedures towards a comprehensive settlement of the dispute in Thailand – customs and fiscal measures on cigarettes from thePhilippines ( WT/DS371)

-รายงานเรื่องเสนอ "คณะรัฐมนตรี" ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการป้องกัน ควบคุม แก้ไขปัญหา และบรรเทาผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19

 

-ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืนในท้องที่แขวงอนุสาวรีย์แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ....

 

-ผลการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษาเรื่องการพัฒนาด้านความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัยที่เกี่ยวกับการบิน รวมถึงการจัดการจราจรทางอากาศตามมาตรฐานสากลของคณะกรรมาธิการการคมนาคม วุฒิสภา

 

-มาตราการรับมือฤดูฝน ปี 2565 

 

-ร่างกฎกระทรวงกำหนดหน่วยงานของรัฐที่สามารถขอให้เจ้าพนักงานบังคับคดีดำเนินการบังคับทางปกครอง (ฉบับที่…) พ.ศ. ....

 

-ร่างกฎกระทรวงกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมภาชนะและเครื่องใช้โลหะเคลือบฟลูออโรพอลิเมอร์สำหรับอาหารต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. ……
 

-ผลการพิจารณารายงานผลการพิจารณาญัตติ เรื่อง การปรับปรุงแบบฟอร์มการจดทะเบียนในหนังสือบริคณห์สนธิ ของคณะกรรมาธิการการพาณิชย์และทรัพย์สินทางปัญญาสภาผู้แทนราษฎร

 

-รายงานเสนอต่อคณะรัฐมนตรีกรณีที่หน่วยงานของรัฐยังมิได้ปฏิบัติให้ถูกต้องครบถ้วนตามหมวด 5 หน้าที่ของรัฐของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 (เรื่อง การแก้ไขปัญหาของกระบวนการยุติธรรม กรณีความล่าช้าในการดำเนินคดีและเรื่องที่สืบเนื่องมาจากการอายัดตัวผู้ต้องหาของพนักงานสอบสวน)

 

-รายงานการเงินประจำปีพร้อมรายงานผลการตรวจสอบ (สำนักงานอัยการสูงสุด)

 

-ผลการเยือนไทยอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีมาเลเซีย

 

-รายงานผลการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะปี 2564

 

-รายงานประจำปีคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

 

-ความก้าวหน้าของยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ ณ มีนาคม 2565

 

-รายงานความคืบหน้าในการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญ ครั้งที่ 14 (เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2564)

 

-รายงานสรุปคำวินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการพิจารณาชี้ขาดการยุติข้อพิพาทระหว่างหน่วยงานของรัฐและการดำเนินคดี

 

-รายงานการขับเคลื่อนนโยบายศูนย์ราชการสะดวก
 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ