ข่าว

รู้ไว้กันพลาด ก่อนเข้าคูหา "เลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม."

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

เปิดขั้นตอนการลงคะเเนน "เลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม." และ ส.ก. เตรียมพร้อมก่อนเข้าคูหา วันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม 2565

กันพลาด! รู้ขั้นตอนก่อนไปลงคะเเนน "เลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม."  และ ส.ก. เตรียมพร้อมก่อนเข้าคูหา 

ขั้นตอนการลงคะแนนเลือกตั้ง เวลาลงคะแนนเลือกตั้ง เวลา 08.00 - 17.00 น.

1. ตรวจสอบรายชื่อ
ตรวจสอบรายชื่อ และลำดับที่จากบัญชีรายชื่อ ที่ประกาศไว้หน้าที่เลือกตั้ง

 

2. ยื่นหลักฐานแสดงตน
แสดงหลักฐาน เช่น บัตรประจำตัวประชาชน (บัตรที่หมดอายุก็ใช้ได้) หรือ บัตรหรือหลักฐานที่ทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐออกให้ที่มีรูปถ่ายและมีเลขประจำตัวประชาชน ต่อ กปน. พร้อมลงลายมือชื่อหรือพิมพ์ลายนิ้วหัวแม่มือในบัญชีรายชื่อ

3. รับบัตรเลือกตั้ง
ลงลายมือชื่อ หรือพิมพ์ลายนิ้วหัวแม่มือลงที่ต้นขั้วบัตรเลือกตั้ง รับบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ ได้แก่ บัตรเลือกตั้ง ผู้ว่า กทม และบัตรเลือกตั้ง ส.ก.

 

4.ทำเครื่องหมายกากบาท
เข้าคูหาลงคะแนนทำเครื่องหมายกากบาท (X) ลงในช่องทำเครื่องหมาย ดังนี้
- บัตรเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. สีน้ำตาล เลือกผู้สมัครได้ 1 คนคน
- บัตรเลือกตั้ง ส.ก. สีชมพู เลือกผู้สมัครได้เขตเลือกตั้งละ 1 คน
- หากไม่ต้องการเลือกผู้สมัครผู้ใด ให้ทำเครื่องหมายกากบาท (X) ในช่องไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด แล้วพับบัตรเลือกตั้ง

 

5.หย่อนบัตรเลือกตั้งด้วยตัวเอง
นำบัตรเลือกตั้งที่พับเรียบร้อยแล้ว หย่อนลงหีบบัตรเลือกตั้งด้วยตนเอง

 
สำหรับการอำนวยความสะดวกแก่คนพิการหรือทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุในการลงคะแนนเลือกตั้ง กทม.

กกต.ได้จัดให้มีการอำนวยความสะดวกในการออกเสียงลงคะแนนแก่คนพิการหรือทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุไว้เป็นพิเศษหรือจัดให้มีการช่วยเหลือในการออกเสียงลงคะแนนภายใต้การกำกับดูแลของ กปน.
ในการช่วยเหลือดังกล่าว ต้องให้บุคคลนั้นได้ออกเสียงลงคะแนนด้วยตนเองตามเจตนาของบุคคลนั้น เว้นแต่ลักษณะทางกายภาพ ทำให้ไม่สามารถทำเครื่องหมายลงในบัตรเลือกตั้งได้ ให้บุคคลอื่นหรือ กปน. เป็นผู้กระทำการแทน โดยความยินยอมและเป็นไปตามเจตนาของคนพิการหรือทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุนั้น ทั้งนี้ ให้ถือว่าเป็นการออกเสียงลงคะแนนโดยตรงและลับ

รู้ไว้กันพลาด ก่อนเข้าคูหา "เลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม."
 
 

สำหรับขั้นตอนตรวจสอบรายชื่อผู้สิทธิเลือกตั้ง ผู้ว่าฯ กทม. และ ส.ก. โดยหากพบว่า ตนเองไม่มีชื่อ หรือผู้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านของตน ไม่มีรายชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง หรือเจ้าบ้านเห็นว่ามีชื่อบุคคลอื่นอยู่ในทะเบียนบ้านโดยไม่ได้อาศัยอยู่จริง ให้ยื่นคำร้องต่อนายทะเบียนท้องถิ่นเพื่อขอเพิ่มชื่อ – ถอนชื่อ ภายในวันที่ 11 พฤษภาคม 2565 

ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งผ่านทางเว็บไซต์ สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

https://stat.bora.dopa.go.th/Election/enqelectloc/#/  
 

ทั้งนี้ การเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. และ ส.ก. จะมีขึ้นในวันที่ 22 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.00-17.00 น. หากไม่สามารถไปใช้สิทธิได้ ต้องแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ก่อนและหลังวันเลือกตั้ง 7 วันคือ ก่อนวันเลือกตั้งระหว่างวันที่ 15-21 พฤษภาคม 2565 และหลังวันเลือกตั้งระหว่างวันที่ 23-29 พฤษภาคม 2565

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ