ข่าว

ไม่ง่าย กว่าจะได้ "ทุเรียน" คุณภาพดี ขั้นตอนสุดท้ายนี้ก็สำคัญ

ผู้ที่จะทำหน้าที่ดังกล่าว จำเป็นต้องได้รับการถ่ายทอดความรู้ และได้รับการฝึกฝนจนมี "ความรู้" ความชำนาญ จากผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์โดยตรง

การที่จะได้ทุเรียนคุณภาพ นอกจากการดูแลต้นพันธุ์แล้ว การตัดทุเรียน ก็เป็นส่วนสำคัญ เพื่อให้ได้ทุเรียนดี ก่อนถึงมือผู้บริโภค วันนี้ ( 18 เม.ย. 65) ที่หอประชุม อำเภอท่าใหม่ นายสุพจน์ ภูติเกียรติขจร รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธาน เปิดโครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพนักตัดทุเรียน ปี 2565 รุ่นที่ 1 จังหวัดจันทบุรี เป็นแหล่งผลิตผลไม้ที่สำคัญของประเทศ 

 

โดยเฉพาะทุเรียน มีเนื้อที่ปลูกทั้งหมด 286,544 ไร่ มีเนื้อที่ให้ผลผลิต 211,152 ไร่ มีปริมาณผลผลิต รวม 508,876 ตัน ผลผลิตจะเริ่มออกสู่ตลาด ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ และจะออกสู่ตลาดมากที่สุดในช่วงเดือนพฤษภาคม ถึงเดือนกรกฎาคม 

ไม่ง่าย กว่าจะได้ \"ทุเรียน\" คุณภาพดี ขั้นตอนสุดท้ายนี้ก็สำคัญ

 

ทั้งนี้ การตัดทุเรียนแก่ที่มีคุณภาพดี ปราศจากโรคและแมลงเพื่อการส่งออก ต้องเริ่มดำเนินการตั้งแต่ในแปลงปลูก และตรวจสอบคุณภาพทุเรียนภายในโรงคัดบรรจุ ผู้ที่จะเป็นนักตัดทุเรียนมืออาชีพ จะต้องมีความรู้ ความสามารถ และความชำนาญในการตัดทุเรียนแก่คุณภาพดี ได้ตั้งแต่ในแปลงปลูกที่มีสภาพแวดล้อม และการจัดการที่แตกต่างกัน สามารถคัดแยก และตรวจสอบทุเรียนคุณภาพได้อย่างถูกต้องและแม่นยำในโรงคัดบรรจุ 

 

ผู้ที่จะทำหน้าที่ดังกล่าว จำเป็นต้องได้รับการถ่ายทอดความรู้ และได้รับการฝึกฝนจนมีความรู้ความชำนาญ จากผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์โดยตรงจึงจะเป็นนักตัดทุเรียนมืออาชีพได้ซึ่งจังหวัดจันทบุรีได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนา ผู้ประกอบอาชีพตัดทุเรียน โดยสนับสนุนเงินงบประมาณให้ดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรม มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 


1.เพื่อสร้างองค์ความรู้ให้กับผู้ประกอบอาชีพตัดทุเรียนสามารถในการตัด-คัดแยกทุเรียนอ่อนแก่ เพื่อการส่งออกที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น
2. เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์ของผู้เข้ารับการฝึกอบรม สามารถนำไปปรับใช้ในการดำเนินกิจกรรมของตนเองได้ 

 

ไม่ง่าย กว่าจะได้ \"ทุเรียน\" คุณภาพดี ขั้นตอนสุดท้ายนี้ก็สำคัญ

 

ไม่ง่าย กว่าจะได้ \"ทุเรียน\" คุณภาพดี ขั้นตอนสุดท้ายนี้ก็สำคัญ

 

ในการฝึกอบรมิแบ่งเป็น 5 รุ่น ๆ ละ 1 วัน มีการบรรยายให้ความรู้เรื่องเทคนิคการตัดและคัดทุเรียนแบบมืออาชีพ โดยได้รับเกียรติจากคุณพิรเพลิน ทับที่สุด เกษตรกรผู้มีความเชี่ยวชาญด้านทุเรียน และการบรรยายเรื่อง การทดสอบวิเคราะห์หาร้อยละน้ำหนักแห้งในเนื้อทุเรียน การป้องกันเชื้อโควิด 19 ในโรงคัดบรรจุ และการป้องกันเชื้อโควิด-19 ในสวนผลไม้โดยได้รับสนับสนุนวิทยากรจากสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 และสำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี

 

ทั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์จากอำเภอท่ใหม่ ในการสนับสนุนสถานที่และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดฝึกอบรมผู้เข้ารับการอบรมรุ่นที่ 1 มีจำนวนทั้งสิ้น 119 ราย โดยเป็นชาวสวนและผู้ทำงานในโรงคัดบรรจุ ซึ่งภายหลังจากฝึกอบรมฯ เสร็จสิ้น สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี จะได้จัดทำฐานข้อมูลผู้ผ่านการฝึกอบรมในครั้งนี้ และดำเนินการพัฒนาต่อยอดในหลักสูตรที่มีความเข้มข้น และออกบัตรประจำตัวนักตัดทุเรียนให้ในโอกาสต่อไป

 

ไม่ง่าย กว่าจะได้ \"ทุเรียน\" คุณภาพดี ขั้นตอนสุดท้ายนี้ก็สำคัญ

 

ณฐพล ศิริวงษ์ ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ.จันทบุรี 


 

ข่าวที่น่าสนใจ