ข่าว

ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่หมายกำหนดการ "พระราชพิธีสงกรานต์" พ.ศ. 2565

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่หมายกำหนดการ "พระราชพิธีสงกรานต์" เมษายน พ.ศ.2565 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จฯ ไปยังพระมหามณเฑียรในพระบรมมหาราชวัง สรงน้ำพระพุทธรูปสําคัญ

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่หมายกําหนดการ "พระราชพิธีสงกรานต์" เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๕ 


เลขาธิการพระราชวัง รับพระบรมราชโองการเหนือเกล้าฯ สั่งว่า "พระราชพิธีสงกรานต์" ปีนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้กําหนดการบําเพ็ญพระราชกุศล ดังต่อไปนี้ 


วันศุกร์ที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๗ นาฬิกา ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เจ้าพนักงาน นิมนต์พระสงฆ์ ๑๐ รูป เข้าไปรับพระราชทานอาหารบิณฑบาตที่ในพระบรมมหาราชวัง 

 

เวลา ๑๐ นาฬิกา ๓๐ นาที พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดําเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปยังพระมหามณเฑียรในพระบรมมหาราชวัง 

 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สรงน้ำพระพุทธรูปสําคัญที่หอพระสุราลัยพิมาน ทรงจุดธูปเทียน เครื่องนมัสการ แล้วเสด็จพระราชดําเนินไปทรงจุดธูปเทียนบูชาพระสยามเทวาธิราชที่พระที่นั่งไพศาลทักษิณ เสด็จพระราชดําเนินไปยังหอพระธาตุมณเฑียร ทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะแล้วสรงน้ำพระบรมอัฐิและพระอัฐิ แล้วเสด็จออกจากพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยทางพระทวารเทวราชมเหศวร 

 

 

ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัย พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ ๗๗ รูป ถวายพรพระจบแล้ว ทรงประเคนภัตตาหาร เมื่อพระสงฆ์รับพระราชทานฉันเสร็จ เจ้าพนักงานเชิญพระโกศพระบรมอัฐิ และพระโกศพระอัฐิออกประดิษฐานบนพระราชบัลลังก์ภายใต้ พระนพปฎลมหาเศวตฉัตรและบนพระที่นั่งกง ภายใต้ฉัตรขาวลายทอง ๕ ชั้น 

 

ทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะถวายบังคมพระบรมอัฐิและพระอัฐิ แล้วทรงทอดผ้าคู่ พระสงฆ์สดับปกรณ์พระบรมอัฐิและพระอัฐิแล้ว ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก ถวายพระพรลา เสด็จพระราชดําเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่งที่พระทวารเทเวศรรักษา เสด็จพระราชดําเนิน กลับพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต 

 

เวลา ๑๗ นาฬิกา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์โดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังศุโขทัย ไปยังวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง 

เจ้าพนักงานกราบทูลรายงานเครื่องราชสักการะที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชอุทิศให้กระทรวงมหาดไทย เชิญไปถวายเป็นพุทธบูชา ปูชนียสถานต่าง ๆ แล้วเสด็จเข้าพระอุโบสถทรงพระสุหร่ายสรงพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกย์ พระพุทธเลิศหล้านภาไลย ทรงจุดธูปเทียนถวายนมัสการ แล้วเสด็จไปสรงน้ำ ปูชนียวัตถุตามเจดียสถานในพระอารามนี้ 


แล้วเสด็จเข้าหอพระนาก ทรงจุดธูปเทียนถวายราชสักการะ พระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว พระอัฐิสมเด็จพระบวรราชเจ้าและทรงทอดผ้าคู่ พระสงฆ์ ๕ รูป สดับปกรณ์แล้ว ทรงทอดผ้าคู่พระสงฆ์อีก ๔๐ รูป สดับปกรณ์พระอัฐิพระราชวงศ์ พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก เป็นเสร็จการ


การแต่งกาย   แต่งเครื่องแบบปกติขาว 

 

อนึ่ง ในวันที่ ๑๓ เมษายนและวันที่ ๑๔ เมษายน ตั้งแต่เวลา ๘ นาฬิกา ถึงเวลา ๑๗ นาฬิกา ส่วนวันที่ ๑๕ เมษายนตั้งแต่เวลา ๘ นาฬิกาถึงเวลา ๑๓ นาฬิกา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้พระบรมวงศานุวงศ์ ข้าราชการและประชาชน เข้าถวายบังคมสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช ที่ปราสาทพระเทพบิดร

 

สํานักพระราชวัง 


วันที่ ๗ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๕ 

 

คลิกที่นี่