ข่าว

กฎกระทรวงคุมเข้ม "ภาชนะพลาสติก" เข้าเตาไมโครเวฟเพื่อความปลอดภัยผู้บริโภค

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่กฎกระทรวงอุตสาหกรรมคุมเข้ม "ภาชนะพลาสติก" เข้าเตาไมโครเวฟสำหรับการอุ่นต้องเป็นไปตามมาตรฐานเพื่อความปลอดภัยและป้องกันความเสียหายที่จะเกิดแก่ประชาชน

ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่กฎกระทรวงกําหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมภาชนะพลาสติกบรรจุอาหารสําหรับเตาไมโครเวฟสําหรับการอุ่นต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. 2565 

 

เหตุผลประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องจากปัจจุบันกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม "ภาชนะพลาสติก" บรรจุอาหารสำหรับเตาไมโครเวฟ สำหรับการอุ่นมีการเติมสารเติมแต่งเพื่อเพิ่มคุณสมบัติความคงทนให้กับพลาสติก เมื่อนำ "ภาชนะพลาสติก" ดังกล่าวมาใช้อุ่นอาหารในเตาไมโครเวฟ จะทำให้สารเติมแต่งแพร่กระจายออกมาปนเปื้อนสู่อาหารและก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้บริโภคได้ 

 

นอกจากนี้ยังมีการนำ "ภาชนะพลาสติก" บรรจุอาหารสำหรับเตาไมโครเวฟสำหรับการอุ่นครั้งเดียวมาใช้ซ้ำ จึงจำเป็นต้องควบคุมผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมดังกล่าวเพื่อความปลอดภัย ป้องกันความเสียหายอันอาจจะเกิดแก่ประชาชน กิจการอุตสาหกรรม และเศรษฐกิจของประเทศ 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 17 วรรคหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมพ.ศ.2511ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย พ.ร.บ.มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม(ฉบับที่ 8)พ.ศ.2562 และมาตรา 58 วรรคหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ.2511ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2558 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมออกกฎกระทรวง ดังต่อไปนี้

 

ข้อ 1 กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดสองร้อยเจ็ดสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา ( 8 เม.ย. 2565 )เป็นต้นไป


ข้อ 2  ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม "ภาชนะพลาสติก" บรรจุอาหารสำหรับเตาไมโครเวฟสำหรับการอุ่นต้องเป็นไปตามมาตรฐานตามที่กฎกระทรวงกำหนด ดังต่อไปนี้ 


รายละเอียดที่นี่

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด