ข่าว

"อุทยานแห่งชาติ" ปรับ 1 แสน ฝ่าฝืนนำ "โฟม" พลาสติก เข้าพื้นที่ มีผลบังคับแล้ว

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

กรม "อุทยานแห่งชาติ" เอาจริง ปรับเป็นแสน หากนำ "โฟม" - "พลาสติก" ใช้ครั้งเดียวเข้าอุทยานฯ มีผลบังคับใช้แล้ว ตั้งแต่วันที่ 6 เมษายน 2565

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พิจารณาแล้ว เพื่อเป็นการสงวน อนุรักษ์คุ้มครองดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายต่อปะการัง ระบบนิเวศและเป็นการควบคุมลดปริมาณขยะในอุทยานแห่งชาติ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 20แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562 ประกอบข้อ6 ของระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า และพันธุ์พืช ว่าด้วยการเข้าไปในอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2563 และมาตรา 32แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 จึงออกประกาศไว้ ดังนี้

\"อุทยานแห่งชาติ\" ปรับ 1 แสน ฝ่าฝืนนำ \"โฟม\" พลาสติก เข้าพื้นที่  มีผลบังคับแล้ว

1. ห้ามนำภาชนะที่ทำด้วยโฟม และบรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดใช้ครั้งเดียวทิ้ง(Single- useplastics) ได้แก่ พลาสติกหูหิ้ว ความหนาน้อยกว่า 36 ไมครอน กล่องบรรจุอาหารพลาสติกแก้วพลาสติก (แบบบางใช้ครั้งเดียว) หลอดพลาสติก และช้อน- ส้อมพลาสติก เข้าไปในเขตอุทยานแห่งชาติ หากผู้ใดฝ่าฝืนมีความผิดตามมาตรา 20 ประกอบมาตรา 47 แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท 2. ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ประกาศณ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖5

ธัญญา เนติธรรมกุล

อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ