ข่าว

เลือกตั้ง "สภาวิศวกร" ส่อวุ่น ร้องศาลฯเพิกถอนใช้วิธีอิเล็กทรอนิกส์

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

เลือกตั้งกรรมการ "สภาวิศวกร" ส่อวุ่น! สมาชิกฯร้องศาลฯ ให้สั่งยกเลิกประกาศเลือกตั้งวิธีอิเล็กทรอนิกส์แทนไปรษณีย์ ระบุขัดข้อบังคับสภาวิศวกร

                      จากกรณี เมื่อวันที่ 17 มี.ค.65 ที่ผ่านมา สมาชิกสภาวิศวกร ได้มอบหมายให้ทนายความยื่นฟ้อง สภาวิศวกร ที่ 1  คณกรรมการสภาวิศวกร(สมัยที่7) ที่ 2 และคณะกรรมการผู้อำนวยการเลือกตั้งกรรมการสภาวิศวกร(สมัยที่8) ที่ 3 ต่อศาลปกครองกลาง โดยขอให้ศาลฯ มีคำสั่งเพิกถอนประกาศสภาวิศวกรที่ 9/2565 เรื่อง กำหนดการเลือกตั้งกรรมการสภาวิศวกร(สมัยที่8) ฉบับลงวันที่ 20 ม.ค.65 ขอให้ศาลฯ มีคำสั่งเพิกถอนประกาศคณะกรรมการการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสภาวิศวกร เรื่องกำหนดวันรับสมัคร สถานที่รับสมัคร คุณสมบัติและแบบใบสมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการสภาวิศวกร(สมัยที่8) ขอให้ศาลฯ มีคำสั่งเพิกถอนประกาศแจ้งความประสงค์ลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการสภาวิศวกร(โดยวิธีทางไปรษณีย์) และขอให้ศาลฯ มีคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องทั้งสามยุติการเลือกตั้งโดยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ และจัดให้มีการเลือกตั้งกรรมการสภาวิศวกร(สมัยที่8) โดยทางไปรษณีย์วิธีเดียว ภายในกำหนด 30 วัน นับตั้งแต่ศาลฯมีคำสั่งหรือคำพิพากษา โดยระบุว่าผู้ฟ้องเป็นสมาชิกสภาวิศวกร ประเภทสมาชิกสามัญ เป็นผู้มีสิทธิสงสมัครรับเลือกตั้ง และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการสภาวิศวกร(สมัยที่8) มีสิทธิและหน้าที่ตามพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ.2542 รวมทั้งมีสิทธิในการฟ้องคดีนี้ นั้น

                

แหล่งข่าวจากสภาวิศวกร เปิดเผยว่า ผู้ถูกฟ้องที่ 1 มีอำนาจและหน้าที่ในการจัดการเลือกตั้งกรรมการสภาวิศวกร สมัยที่ 8 ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2565-2568 โดยมีวาระ 3 ปี ตามพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ.2542 และตามข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยการการเลือกและการเลือกตั้งกรรมการสภาวิศวกร พ.ศ. 2543 ซึ่งเดิมได้กำหนดให้การเลือกตั้งโดยวิธีทางไปรษณีย์เท่านั้น 

ต่อมา เมื่อวันที่ 11 ก.พ.64 ผู้ถูกฟ้องที่ 2 ได้จัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญสมาชิกสภาวิศวกร ประจำปี และที่ประชุมได้มีมติว่าด้วยการเลือกและการเลือกตั้งกรรมการสภาวิศวกร (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2564 ให้ “ เลือกตั้งกรรมการให้ดำเนินการเลือกตั้งทางไปรษณีย์ หรือโดยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้” โดยไม่มีรายละเอียดวิธีปฏิบัติการเลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งในข้อบังคับฯ มีเฉพาะรายละเอียดวิธีปฏิบัติการเลือกตั้งทางไปรษณีย์เท่านั้น 

 

        

        หลังจากที่ผู้ถูกฟ้องที่ 2 ได้แก้ไขข้อบังคับว่าด้วยการเลือกและการเลือกตั้งกรรมการสภาวิศวกร โดยเพิ่มวิธีอิเล็กทรอนิกส์ เรียบร้อยแล้ว ต่อมาเมื่อวันที่ 20 ม.ค. ผู้ถูกฟ้องทั้งสองได้จัดประชุมคณะกรรมการสภาวิศวกร โดยมีวาระเพื่อพิจารณาที่เกี่ยวข้องอาทิ การกำหนดระยะเวลารับสมัคร การกำหนดระยะเวลาลงคะแนนเลือกตั้งโดยวิธีทางเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ 8 เม.ย. ถึง 20 พ.ค.  การกำหนดระยะเวลาลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการสภาวิศวกร โดยวิธีส่งทางไปรษณีย์ ตั้งแต่วันที่ 8 เม.ย. ถึง 20 พ.ค. และการกำหนดวันนับคะแนนเลือกตั้ง เป็นต้น โดยที่ประชุมมีมติเสียงส่วนใหญ่เห็นชอบร่างประกาศกำหนดการเลือกตั้งกรรมการสภาวิศวกร (สมัยที่ 8) ขณะที่ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าการวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งในพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ไม่มีรายละเอียดวิธีปฏิบัติในการเลือกตั้งด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์แต่อย่างใด อาจทำให้การเลือกตั้งกรรมการสภาวิศวกรเกิดปัญหากระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายตามมา 

 

   ทั้งนี้ ผู้ฟ้องคดีไม่สามารถบังคับให้ผู้ถูกฟ้องทั้งสองยกเลิกการเลือกตั้งกรรมการสภาวิศวกรโดยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ จึงจำเป็นต้องฟ้องคดีนี้ เพื่อขอพึ่งอำนาจศาลฯ ให้พิจารณาคดีเพื่อความถูกต้องและเป็นธรรม

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด