ข่าว

ผู้ป่วย "โรคไตวายเฉียบพลัน" เช็คเลย ปรับหลักเกณฑ์-อัตราค่ารักษาผู้ป่วยใน

ผู้ป่วย "โรคไตวายเฉียบพลัน" เช็คเลย ปรับหลักเกณฑ์-อัตราค่ารักษาผู้ป่วยใน
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ผู้ป่วย "โรคไตวายเฉียบพลัน" เช็คเลย หลังกรมบัญชีกลางปรับปรุงหลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยใน ตามกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม (DRGs) (ฉบับที่ 6) เพื่อให้สอดคล้องกับต้นทุนจริง

นางสาวกุลยา ตันติเตมิท อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า ด้วยปัจจุบันการบำบัดทดแทนไตแบบต่อเนื่อง (Continuous Renal Replacement Therapy : CRRT) สำหรับผู้ป่วย "โรคไตวายเฉียบพลัน" ที่อยู่ในภาวะวิกฤต มีต้นทุนสูงขึ้น ซึ่งการจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลตามเกณฑ์กลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม DRGs อาจส่งผลให้สถานพยาบาลได้รับการชดเชยค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลน้อยกว่าค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง

 

 

 

 

 

กรมบัญชีกลาง จึงได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยในสถานพยาบาลของทางราชการ ตามกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม (DRGs) (ฉบับที่ 6) เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลเป็นไปด้วยความเหมาะสม สอดคล้องกับต้นทุน ค่ารักษาพยาบาล และสะท้อนค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง เริ่มมีผลใช้บังคับ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2565 เป็นต้นไป 

 

 

"สำหรับผู้ป่วย "โรคไตวายเฉียบพลัน" ที่อยู่ในภาวะวิกฤตและได้รับการบำบัดทดแทนไตแบบต่อเนื่อง (CRRT) ตามแนวทางที่สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทยกำหนดไว้ สามารถเบิกค่าบริการบำบัดทดแทนไตแบบต่อเนื่อง (CRRT) แยกต่างหากจาก DRGs ได้ โดยกำหนดอัตราการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในวันแรก ให้เบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริง ไม่เกิน 15,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลวันถัดไป และไม่เกิน 4 วัน ให้เบิกจ่ายได้ในอัตราเท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน วันละ 10,000 บาท 

 

ทั้งนี้ การส่งข้อมูลให้เป็นไปตามที่หน่วยงานที่กรมบัญชีกลาง มอบหมายให้ทำหน้าที่รับส่งข้อมูล เป็นผู้กำหนด โดยสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0416.4/ว 192 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2565 หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่กองสวัสดิการรักษาพยาบาล กรมบัญชีกลาง หมายเลขโทรศัพท์ 02 127 7000 ต่อ 6854 4441 ในวัน เวลาราชการ

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด