ข่าว

ชู "แปลงใหญ่เห็ดนางฟ้า" ลดต้นทุนการผลิต สร้างความมั่นคงเกษตรกร

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

สสก.2 จ.ราชบุรี ชู "แปลงใหญ่เห็ดนางฟ้า" ลดต้นทุนการผลิต เน้นคุณภาพ สร้างความมั่นคงในอาชีพเกษตรกร อาชีพใหม่ที่สามารถมีรายได้เข้ามาทุกวันและไม่ต้องกังวลกับภาวะภัยแล้ง

"แปลงใหญ่เห็ดนางฟ้า" ตำบลปากช่อง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี จากเดิมเกษตรกรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำไร่อ้อยเป็นหลัก แต่ประสบปัญหาภัยแล้งส่งผลให้ผลผลิตลดลงและผลิตไม่ได้ตลอดทั้งปี ราคาก็ตกต่ำลงตามไปด้วย จึงมีแนวคิดที่จะหาอาชีพใหม่ที่สามารถมีรายได้เข้ามาทุกวันและไม่ต้องกังวลกับภาวะภัยแล้ง  "การเพาะเห็ด" จึงเป็นช่องทางใหม่ที่ได้ลงมือทำจากรายเดี่ยวสู่การรวมกลุ่มเป็นแปลงใหญ่กับกรมส่งเสริมการเกษตร จนประสบความสำเร็จในปัจจุบัน

 

นางพิมพ์ทอง ดวงจันทร์ ประธานแปลงใหญ่เห็ดนางฟ้าต.ปากช่อง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี เปิดเผยว่า ปัจจุบัน "แปลงใหญ่เห็ดนางฟ้า"แห่งนี้รวมกลุ่มกันได้ 3 ปี สมาชิกมี 30 ราย สิ่งแรกที่เห็นได้ชัดจากการรวมกลุ่มคือการลดต้นทุนการผลิตได้อย่างชัดเจน เช่น การซื้อวัสดุต่าง ๆ ในด้านการทำก้อนเห็ดก็จะได้ในราคาที่ถูกขึ้น และอีกส่วนหนึ่งกลุ่มได้นำขี้เลื่อยเก่ามาใช้ในการทำก้อนเห็ด รวมทั้งทำน้ำหมักใช้ผสมในก้อนเห็ดทำให้ลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้ส่งผลให้มีผลผลิตออกอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ

 

สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่2 จ.ราชบุรี ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดราชบุรี และสำนักงานเกษตรอำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี เข้ามาส่งเสริมตั้งแต่การรวมกลุ่ม สนับสนุนองค์ความรู้ด้าน "การเพาะเห็ด" ส่งเสริมการเพาะเห็ดในโรงเรือนอัจฉริยะและการพัฒนาคุณภาพสินค้าให้มีความปลอดภัย และผลผลิตออกอยู่เสมอถึงแม้จะเป็นช่วงฤดูแล้ง ด้านการตลาด จำหน่ายหลากหลายช่องทางเช่น จำหน่ายที่กลุ่ม  ตลาดค้าส่ง และทางออนไลน์ โดยทำตามออเดอร์ในด้านของการแปรรูป เช่น พิซซ่าเห็ด แหนมเห็ด จ๊อเห็ด กะหรี่ปั๊บไส้เห็ด แล้วก็น้ำเห็ดหูหนู ส่งผลให้วันนี้สมาชิกมีความเข้มแข็ง มีรายได้เพิ่มขึ้น  สามารถรวบรวมผลผลิตและเชื่อมโยงตลาดได้อย่างมั่นคง

ชู "แปลงใหญ่เห็ดนางฟ้า" ลดต้นทุนการผลิต สร้างความมั่นคงเกษตรกร

                                ดวงสมร พฤฑฒิกุล  เกษตรจังหวัดราชบุรี

นางดวงสมร พฤฑฒิกุล  เกษตรจังหวัดราชบุรี กล่าวว่า สำหรับ "แปลงใหญ่เห็ดนางฟ้า" ต.ปากช่อง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี ทางสำนักงานเกษตรจังหวัดราชบุรีได้เข้ามาส่งเสริมสนับสนุน ในเรื่องของการพัฒนาคุณภาพของเห็ดและได้รับการสนับสนุนงบประมาณภายใต้โครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด ให้กับแปลงใหญ่เห็ดกลุ่มนี้

ชู "แปลงใหญ่เห็ดนางฟ้า" ลดต้นทุนการผลิต สร้างความมั่นคงเกษตรกร

โดยการสร้างโรงเรือนอัจฉริยะในการเพาะเห็ด ทำให้สามารถที่จะสร้างรายได้ให้กับสมาชิกได้อย่างต่อเนื่อง ในส่วนนี้สำนักงานเกษตรจังหวัด สำนักงานเกษตรอำเภอ เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรระดับตำบลที่เป็นพี่เลี้ยงให้กับสมาชิกแปลงใหญ่อย่างใกล้ชิดกับสมาชิกทั้งหมดจะมีการเข้ามาพบปะ ประชุมให้ความรู้กับสมาชิกอยู่เป็นประจำ โดยการจัดทำเวทีชุมชนเพื่อที่จะพัฒนาถึงศักยภาพของกลุ่มกำหนดเป้าหมายของแปลงใหญ่ที่ส่งเสริมจะต้องมีการลดต้นทุนการผลิต เพิ่มผลผลิต และพัฒนาให้สินค้าเกษตรของกลุ่มได้รับมาตรฐานต่อไปในอนาคต

ชู "แปลงใหญ่เห็ดนางฟ้า" ลดต้นทุนการผลิต สร้างความมั่นคงเกษตรกร

ชู "แปลงใหญ่เห็ดนางฟ้า" ลดต้นทุนการผลิต สร้างความมั่นคงเกษตรกร

สำหรับ "แปลงใหญ่เห็ดนางฟ้า" กลุ่มนี้ถือว่าเป็นกลุ่มที่มีความแข้มแข็ง บริหารจัดการกลุ่มได้อย่างเป็นระบบ สามารถต่อยอดพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยการนำผลผลิตเห็ดที่ปลอดภัยจากสารพิษมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นอาหารที่หลากหลายเพื่อเพิ่มมูลค่าของเห็ด

ชู "แปลงใหญ่เห็ดนางฟ้า" ลดต้นทุนการผลิต สร้างความมั่นคงเกษตรกร

นอกจากนี้กลุ่มนี้ยังเป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องเห็ด เนื่องจากว่าที่นี่ได้มีกระบวนการทำเห็ดนางฟ้าครบวงจรตั้งแต่การเพาะเชื้อไปจนถึงเพาะเลี้ยง เก็บดอกเห็ด และทำการตลาด เป็นกระบวนการที่จะเชื่อมโยงตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ ไปจนถึงปลายน้ำ  กลุ่มแปลงใหญ่เห็ดนางฟ้าตำบลปากช่อง ให้ความสำคัญของการเป็นอยู่ที่ดีของเกษตรกรสมาชิกในกลุ่ม โดยเน้นย้ำในเรื่องของการลดต้นทุนการผลิต สามารถพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตเพื่อยกระดับคุณภาพสินค้าให้ได้มาตรฐาน รวมไปถึงยังสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรกลุ่มแปลงใหญ่เห็ดนางฟ้าตำบลปากช่อง นำไปสู่ความมั่นคงในการประกอบอาชีพเกษตรกรอย่างแท้จริง

ชู "แปลงใหญ่เห็ดนางฟ้า" ลดต้นทุนการผลิต สร้างความมั่นคงเกษตรกร

จะฝากถึงสมาชิกแล้วก็เกษตรกรทุกท่านนะคะที่สนใจในการทำการเกษตร ถ้าท่านมีการรวมกลุ่มอย่างสมาชิกกลุ่มแปลงใหญ่เห็ดที่นี่นะคะ  ก็อยากจะฝากว่าเมื่อรวมกลุ่มกันแล้ว มีการพูดคุยประชุม แล้วก็ลองวิเคราะห์ศักยภาพของกลุ่มอยากจะให้มองตัวเองว่าเรามีความเข้มแข็งแล้ว เสียสละที่จะมารวมกันทำกิจกรรมด้วยกัน แล้วก็พยายามพัฒนาเอาสิ่งดีๆเข้ามาใช้ในกลุ่มของเรา ทำให้กลุ่มเกิดความเข้มแข็งเพราะว่าถ้าทำคนเดียว อาจจะไปได้ไม่ไกล แต่ถ้าเรารวมกลุ่มกันก็จะมีอำนาจในการแลกเปลี่ยนความรู้กัน มีอำนาจในการต่อรองไม่ว่าจะเรื่องของต้นทุนการผลิตหรือแม้แต่กระทั่งเรื่องของการช่วยกันในการจัดหาตลาดแล้วก็เชื่อมโยงกัน เป็นเครือข่ายกับกลุ่มอื่นๆด้วย ก็อยากจะให้สร้างเครือข่ายไปกับกลุ่มอื่น ๆ ด้วย เพื่อที่จะได้แลกเปลี่ยน แลกเปลี่ยนแม้กระทั่งสินค้าแลกเปลี่ยนในเรื่องของความรู้ แลกเปลี่ยนในเรื่องของการตลาดด้วย ก็จะทำให้กลุ่มนี้สามารถเติบโตไปได้อีก เกษตรจังหวัดราชบุรี กล่าว

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด