ข่าว

"แรงงานต่างด้าว" ในพื้นที่เบตง แห่ต่อ "ใบอนุญาตทำงาน" ก่อนหมดอายุพรุ่งนี้

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

"แรงงานต่างด้าว" 3 สัญชาติ กัมพูชา ลาว เมียนมา ในพื้นทิ่ อ.เบตง จ.ยะลา จำนวน 304 ราย แห่ต่อ "ใบอนุญาตทำงาน" ก่อนหมดอายุในพรุ่งนี้ (31 มี.ค.)

30 มี.ค. 2565  ที่อาคารศูนย์ราชการด่านชายแดนเบตง อ.เบตง จ.ยะลา แรงงานต่างด้าว สัญชาติ กัมพูชา ลาว เมียนมา ที่ใบอนุญาตทำงานจะหมดอายุในวันที่ 31 มีนาคม 2565 โดยในพื้นที่อำเภอเบตง มีแรงงานต่างด้าว จำนวน 304 ราย  ส่วนใหญ่มาประกอบอาชีพก่อสร้าง และเกษตรกร  ต่างเดินทางเพื่อมายื่นขอต่ออายุใบอนุญาตทำงาน ณ สำนักงานจัดหางานเบตง เนื่องจากหากพ้นกำหนด จะไม่สามารถทำงานและอยู่ในไทยได้อีกต่อไป

 

 

"แรงงานต่างด้าว" ในพื้นที่เบตง แห่ต่อ "ใบอนุญาตทำงาน" ก่อนหมดอายุพรุ่งนี้

 

 

 

 

 

"แรงงานต่างด้าว" ในพื้นที่เบตง แห่ต่อ "ใบอนุญาตทำงาน" ก่อนหมดอายุพรุ่งนี้

 

นายนภัทร ทิพาพงศ์  นักวิชาการชำนาญการ ด่านตรวจคนหางานเบตง   เปิดเผยว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2564 กำหนดให้แรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว เมียนมา) กลุ่มมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2562 และ 4 สิงหาคม 2563 ที่ประสงค์จะทำงานอยู่ในประเทศไทยต่อไป ยื่นขอต่ออายุใบอนุญาตทำงานก่อนใบอนุญาตฯ สิ้นสุด ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2565 ซึ่งแรงงานต่างด้าว จะสามารถอยู่และทำงานได้ถึงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 นั้น เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนายจ้าง/สถานประกอบการ ได้รับบริการที่รวดเร็วและทันตามระยะเวลาที่กำหนด สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี จึงขอเตือนให้นายจ้าง/สถานประกอบการ ที่มีแรงงานต่างด้าวกลุ่มดังกล่าวข้างต้นรีบมาดำเนินการต่ออายุใบอนุญาตฯ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 มีนาคม 2565 โดยมีขั้นตอน ดังนี้

 

 

"แรงงานต่างด้าว" ในพื้นที่เบตง แห่ต่อ "ใบอนุญาตทำงาน" ก่อนหมดอายุพรุ่งนี้

 


แรงงานต่างด้าว ยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตทำงานพร้อมเอกสารได้แก่

– สำเนาหนังสือเดินทาง

– สำเนาหลักฐานการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร

– รูปถ่าย ขนาด 3 x 4 ซม. จำนวน 2 รูป

– สัญญาจ้าง 3 ภาษา

– สำเนาหลักฐานแสดงการอนุญาตทำงาน

– หนังสือรับรองการจ้างของผู้ซึ่งจะเป็นนายจ้างโดยระบุเหตุผลที่ไม่จ้างบุคคลสัญชาติไทยทำงาน (แบบ บต.46)

– หลักฐานการประกันสุขภาพ หรือเป็นผู้ประกันตนตามระบบประกันสังคมของแรงงานต่างด้าว

 

 

"แรงงานต่างด้าว" ในพื้นที่เบตง แห่ต่อ "ใบอนุญาตทำงาน" ก่อนหมดอายุพรุ่งนี้

 

 

 


 

ส่วนเอกสารนายจ้างประกอบด้วย

– กรณีนายจ้างเป็นบุคคลธรรมดา แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

– กรณีนายจ้างเป็นนิติบุคคล แนบสำเนาหนังสือรับรองบริษัท (อายุไม่เกิน 6 เดือน)

 

แรงงานต่างด้าวไปขอตรวจอนุญาตประทับตราวีซ่าให้อยู่ในราชอาณาจักร ณ สำนักงาน ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัด ภายในวันที่ 1 สิงหาคม 2565  จัดทำบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย ณ ศูนย์ทะเบียนภาค 1 สาขาจังหวัดลพบุรีโดยมีค่าใช้จ่ายจำนวนทั้งสิ้น 1,000 บาท (ค่ายื่นคำขอ 100 บาท และค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทำงาน 900 บาท)


นายนภัทร  กล่าวย้ำเตือนว่า ขณะนี้ใกล้ระยะเวลาการขอต่ออายุใบอนุญาตทำงานจะหมดอายุแล้ว จึงขอให้เร่งมาดำเนินการให้แล้วเสร็จ หากพ้นกำหนดแรงงานต่างด้าวฯ จะไม่สามารถทำงานและอยู่ในไทยได้อีกต่อไป ติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานจัดหางานเบตง  สายด่วน 1506  

 

   


ข่าว  เจษฎา สิริโยทัย ผู้สื่อข่าว อ.เบตง จ.ยะลา  

 

 

 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ