ข่าว

"ครม." วันนี้เคาะใช้มอเตอร์เวย์ฟรีช่วงเทศกาลสงกรานต์

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ด่วน "ครม."วันนี้ เคาะงบกลางจัดการน้ำแก้ปัญหาภัยแล้ง ฝนทิ้งช่วง -พิจารณายกเว้นค่าผ่านทางพิเศษบางพลี-สุขสวัสดิ์ ช่วงเทศกาลสงกรานต์ -ยกเว้นค่าธรรมเนียมทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 – หมายเลข 9

วันที่ 29 มี.ค. 65  การประชุม "คณะรัฐมนตรี" วันนี้ที่ทำเนียบรัฐบาล มีวาระสำคัญ ดังนี้

 

-ขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อรองรับสถานการณ์ภัยแล้งและฝนทิ้งช่วง ปี 2565


-การยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษตามประกาศกระทรวงคมนาคมกำหนดอัตรา ค่าผ่านทางพิเศษของทางพิเศษบูรพาวิถี และทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี – สุขสวัสดิ์) ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2565

 

-ร่างกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 และทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ภายในระยะเวลาที่กำหนด พ.ศ. ..

 

เรื่องเพื่อพิจารณา

 

โครงการบริการระบบคลาวด์กลางภาครัฐ (Government Data Center and Cloud Service : GDCC) การบริจาคเงินในการเพิ่มทุนของสมาคมพัฒนาการระหว่างประเทศ ครั้งที่ 20

 

การนำเสนออุทยานแห่งชาติภูกระดึง และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว-อุทยานแห่งชาติน้ำหนาวให้เป็นอุทยานมรดกแห่งอาเซียน

 

ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการกำหนดกิจการที่ได้รับการยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะ (ฉบับที่ ..) พ.ศ.(การยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่กิจการของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน)

 


 

เรื่องเพื่อทราบ หากไม่มีข้อทักท้วงให้ถือเป็นเรื่องที่ ครม. เห็นชอบ/อนุมัติ

 

-ร่างพระราชกฤษฎีกาขยายระยะเวลาการใช้บังคับ มาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา(ฉบับที่ 21) พ.ศ.2542 พ.ศ. ..

 

-ร่างกฎกระทรวงกำหนดให้พื้นที่ตำบลพระธาตุผาแดง ตำบลแม่ตาว และตำบลแม่กุ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก เป็นเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม
พ.ศ. ..

 

-ร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดสระบุรี พ.ศ.  (แก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดสระบุรี พ.ศ.2554 และกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดสระบุรี ฉบับที่ 2พ.ศ.2558)

 

เรื่องเพื่อทราบ

 

- รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.)ประจำครึ่งหลังของปี พ.ศ.2564

 

-ผลการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ครั้งที่ 1/2565 ความก้าวหน้าของยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2565

 

-ผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารงานของรัฐบาล พ.ศ.2565 (ครบ 2 ปี 6 เดือน) และการปรับเปลี่ยนการใช้ชีวิตวิถีใหม่(New Normal Life) พ.ศ.2565

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ