ข่าว

kick off ส่ง "สารวัตรข้าว" ตรวจสถานประกอบการธุรกิจเมล็ดพันธุ์ให้ได้มาตรฐาน

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

กรมการข้าว kick off ส่ง "สารวัตรข้าว" ตรวจติดตาม ควบคุม กำกับ สถานประกอบการธุรกิจเมล็ดพันธุ์จังหวัดอยุธยาให้ได้มาตรฐาน

28 มีนาคม 2565 นายณัฏฐกิตติ์ ของทิพย์ อธิบดีกรมการข้าว เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานข้าว และมอบนโยบาย แนวทางการขับเคลื่อนงานด้าน "สารวัตรข้าว" ของกรมการข้าว เพื่อ Kick Offปล่อยขบวน "สารวัตรข้าว" ออกตรวจติดตาม ควบคุม กำกับ สถานประกอบการธุรกิจเมล็ดพันธุ์ ควบคุมข้าวเปลือก ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

นายณัฏฐกิตติ์ กล่าวว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดย ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ ดร.ทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์​ ได้มอบหมายภารกิจนโยบายที่สำคัญในหลายส่วนให้กับกรมการข้าว

 

กรมการข้าวจึงเร่งดำเนินการขับเคลื่อนภารกิจและโครงการสำคัญอย่างเร่งด่วน กรมการข้าวโดยกองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์มีหน้าที่รับผิดชอบในการพัฒนาระบบการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานข้าวเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในระบบการผลิตข้าวตลอดห่วงโซ่การผลิต เสริมสร้าง ขีดความสามารถในการผลิตข้าวคุณภาพ ตั้งแต่การจัดการระดับแปลง จนถึงผลิตภัณฑ์ข้าว เพื่อให้คุณภาพชีวิตของชาวนาดียิ่งขึ้น ผู้บริโภคได้บริโภค ข้าวที่ปลอดภัย มีคุณภาพ เป็นที่พึงพอใจ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งให้การตรวจสอบและรับรองมาตรฐานข้าวในขอบข่ายต่าง ๆ ตลอดห่วงโซ่การผลิต

 

ได้แก่ 1) ระบบการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว (GAP Seed) 2) ระบบการผลิตข้าวคุณภาพ (GAP Grain) 3) ระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ (Organic Thailand) 4) ระบบ GMPโรงสีข้าว และ 5) ผลิตภัณฑ์สินค้าข้าว Q และเครื่องหมายรับรองข้าวพันธุ์แท้และควบคุมกำกับสถานประกอบการธุรกิจเมล็ดพันธุ์ข้าวให้เป็นไปตามกฏหมายที่กำหนด

kick off ส่ง \"สารวัตรข้าว\" ตรวจสถานประกอบการธุรกิจเมล็ดพันธุ์ให้ได้มาตรฐาน

อธิบดีกรมการข้าว กล่าวต่อไปว่า การสัมมนาในครั้งนี้จัดขึ้น ระหว่างวันที่ 28-30 มีนาคม 2565 เพื่อให้บุคลากรและผู้ที่เกี่ยวข้องได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทำความเข้าใจและระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานตลอด 1 ปี ที่ผ่านมา หาแนวทางการแก้ปัญหาและอุปสรรคตลอดจนแนวทางพัฒนาการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานข้าวตามระบบมาตรฐานข้าวของกรมการข้าว

kick off ส่ง \"สารวัตรข้าว\" ตรวจสถานประกอบการธุรกิจเมล็ดพันธุ์ให้ได้มาตรฐาน

โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนา จำนวน 100 คน จากภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ผู้บริหาร นักวิชาการ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านมาตรฐานการรับรอง และ
สารวัตรข้าวจาก สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว กองเมล็ดพันธุ์ข้าว กองพัฒนา ผลิตภัณฑ์ข้าว สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ ศูนย์วิจัยข้าว และศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว

kick off ส่ง \"สารวัตรข้าว\" ตรวจสถานประกอบการธุรกิจเมล็ดพันธุ์ให้ได้มาตรฐาน

ในโอกาสเดียวกันนี้ อธิบดีกรมการข้าวได้เป็นประธานในการมอบนโยบายแนวทางการขับเคลื่อนงานด้าน "สารวัตรข้าว" ของกรมการข้าว เพื่อ Kick Off ปล่อยขบวน "สารวัตรข้าว" และออกตรวจ ติดตาม ควบคุม กำกับ สถานประกอบการธุรกิจเมล็ดพันธุ์ควบคุมข้าวเปลือก กระตุ้นเตือนให้กับผู้ประกอบการธุรกิจเมล็ดพันธุ์ข้าวให้ใส่ใจ และระมัดระวังในการประกอบธุรกิจเมล็ดพันธุ์ข้าว เพื่อให้การผลิตและขายเมล็ดพันธุ์ข้าว คุณภาพดี เป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกําหนด ตลอดจนให้เกษตรกรได้ใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดี มีคุณภาพต่อไป

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ