ข่าว

"โอไมครอน" ยังหนัก "ราชกิจจานุเบกษา" ประกาศขยาย พ.ร.ก.ฉุกเฉินต่ออีก 2 เดือน

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

"ราชกิจจานุเบกษา" ประกาศขยาย พ.ร.ก.ฉุกเฉินทั่วราชอาณาจักรต่ออีก 2 เดือน คุมโควิด "โอไมครอน" ที่ยังระบาดหนัก

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ ประกาศ เรื่อง การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร (คราวที่ 17)

 

 

"ราชกิจจานุเบกษา" ประกาศว่า ตามที่ได้มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2563 และได้ขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินคราวที่ 16 ออกไปจนถึงวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 นั้น

 

 

โดยที่สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สายพันธุ์ "โอมิครอน" หรือ "โอไมครอน" (Omicron) เกิดการแพร่กระจายเป็นวงกว้างและมีโอกาสติดเชื้อได้ง่ายและรวดเร็วกว่าสายพันธุ์อื่น ๆ อันส่งผลให้จํานวนผู้ป่วยติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว แม้ประชาชนส่วนใหญ่เข้ารับการฉีดวัคซีน ตามเป้าหมายที่รัฐบาลกําหนดแล้วก็ตาม 
 

แต่ในช่วงเดือนเมษายนและเดือนพฤษภาคมจะมีวันหยุดต่อเนื่องหลายช่วง ซึ่งประชาชนส่วนใหญ่จะเดินทางข้ามจังหวัดเพื่อกลับภูมิลําเนาและท่องเที่ยว รวมทั้งอาจมีการจัดกิจกรรมรวมกลุ่มโดยมีผู้เข้าร่วมเป็นจํานวนมาก จึงมีความเสี่ยงที่จะเกิดการระบาด แบบกลุ่มก้อน 

 

 

ประกอบกับการเข้ารับการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น (Booster Dose) ของประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางที่มีความเสี่ยง ยังคงอยู่ในระดับต่ำ หากเกิดการระบาดรุนแรงมากขึ้น จะมีความเสี่ยงต่อความมั่นคงของระบบสาธารณสุขและชีวิตของประชาชน กรณีจึงจําเป็นต้องคงไว้ ซึ่งมาตรการในการควบคุมและป้องกันการระบาดของโรค เพื่อความมั่นคงทางสาธารณสุขของชาติ และชีวิตของประชาชน

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 5 แห่งพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีตามมติเมื่อวันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2565 จึงให้ขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ออกไปอีกคราวหนึ่ง สําหรับประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในเขตท้องที่จังหวัด ชายแดนภาคใต้ให้ยังคงมีผลใช้บังคับต่อไปควบคู่กัน


ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2565 จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

ประกาศ ณ วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2565 

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

 

 

"โอไมครอน" ยังหนัก "ราชกิจจานุเบกษา" ประกาศขยาย พ.ร.ก.ฉุกเฉินต่ออีก 2 เดือน

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ