ข่าว

เกษตรฯเสริมสมรรถนะ ดันศักยภาพ "Young Smart Farmer" ภาคตะวันตก

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

เกษตรฯเสริมสมรรถนะ ดันศักยภาพ "Young Smart Farmer" ภาคตะวันตก เตรียมพร้อมเข้าสู่การเป็นผู้ประกอบการเกษตรในอนาคต

ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า กระทรวงเกษตรฯ มีนโยบายในการพัฒนาเกษตรกรให้มีแนวคิดการเป็นผู้ประกอบการ ตลอดจนสามารถเป็นต้นแบบด้านองค์ความรู้ ในการทำการเกษตร รวมถึงสนับสนุนการลดต้นทุนการผลิต เพิ่มคุณภาพการผลิต การตลาด การบริหารจัดการเพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่การเป็นผู้ประกอบการเกษตรแห่งอนาคต ซึ่งเกษตรกรรุ่นใหม่ ("Young Smart Farmer : YSF") เป็นกำลังที่สำคัญของประเทศในการพัฒนาการเกษตรที่ตนให้ความสำคัญในการปรับเปลี่ยนภาคการเกษตรมาโดยตลอด โดยมอบหมายให้กรมส่งเสริมการเกษตรเป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนงานร่วมกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ยึดหลักสำคัญการทำงาน

 

นอกจากการส่งเสริมให้ความรู้ ส่งเสริมทุนในการประกอบอาชีพของ "YSF" แล้ว ยังต้องเชื่อมโยงเครือข่าย "YSF" ทั่วประเทศเข้าด้วยกันเพื่อขยายโอกาสการกระจายสินค้า การช่วยเหลือ แลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันและเน้นย้ำการทำงานแบบครอบครัวเดียวกันที่เจ้าหน้าที่พร้อมเป็นพี่เลี้ยงและให้คำปรึกษากับเกษตรกรในพื้นที่ สุดท้ายผมขอฝากความหวังไว้ที่"YSF" ทุกคน ร่วมมือกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการเปลี่ยนแปลงภาคการเกษตรของประเทศไทยให้ดียิ่งขึ้นไป

เกษตรฯเสริมสมรรถนะ ดันศักยภาพ \"Young Smart Farmer\" ภาคตะวันตก

                                                      เข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง

ด้านนายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า กรมส่งเสริมการเกษตรดำเนินงานภายใต้นโยบายพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์อย่างต่อเนื่อง จึงได้จัดอบรมหลักสูตรเพิ่มศักยภาพ "Young Smart Farmer" ในพื้นที่ภาคตะวันตก ซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรีขึ้น ระหว่างวันที่ 23-24 มีนาคม 2565 ณ อาคารศูนย์ท่องเที่ยวเชิงเกษตร จังหวัดกาญจนบุรี 

 

โดยได้รับเกียรติจาก ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดการอบรมและมอบนโยบายแนวทางการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ ("Young Smart Farmer : YSF") โดยมุ่งเน้นในการเตรียมความพร้อม ส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรให้เป็นเกษตรกรปราดเปรื่อง และยกระดับเป็นผู้ประกอบการเกษตรที่มีศักยภาพในการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการผลิต การแปรรูป การตลาดสินค้าเกษตร และการบริหารจัดการตลอดห่วงโซ่อุปทาน

ซึ่งเป็นการดำเนินงานภายใต้โครงการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่" Young Smart Farmer " เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งใน 4 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นที่ 1 Getting Idea เพื่อปรับ Mind set ของเกษตรกรรุ่นใหม่ในกระบวนการพัฒนาสู่การเป็น " Young Smart Farmer"

 

ขั้นที่ 2 Set up project เพื่อพัฒนา Young Smart Farmer ให้มีความรู้และทักษะในเรื่องนวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร รวมถึงการตลาดในรูปแบบที่เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ที่สร้างมูลค่าสูงสุด พร้อมเชื่อมโยงกันทั้งด้านความรู้ การผลิต การตลาด จนไปถึงการทำมาตรฐานเพื่อการส่งออก

 

ขั้นที่ 3 Start up เพื่อพัฒนา Young Smart Farmer ที่ผ่านกระบวนการ
เรียนรู้ในระดับจังหวัดและเขต และมีความพร้อมในการพัฒนาสู่การเป็นผู้ประกอบการเกษตร และขั้นที่ 4 Go to global เป็นขั้นตอนดำเนินการเชื่อมโยงกับภาคีเครือข่ายหลายภาคส่วนเพื่อพัฒนาให้ Young Smart Farmer ที่มีความพร้อมสู่การเป็นผู้ประกอบการเพื่อส่งออกผลผลิตและผลิตภัณฑ์ต่อไป โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ Young Smart Farmer และเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตรผู้รับผิดชอบงาน Young Smart Farmer รวมทั้งสิ้น 100 คน

 

อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวอีกว่า นอกจากการอบรมให้เพิ่มศักยภาพของเกษตรกรรุ่นใหม่แล้ว ภายในงานยังจัดให้มีกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ต่าง ๆ อาทิ นิทรรศการการขับเคลื่อนผลงานและกิจกรรม Young Smart Farmer 8 จังหวัดภาคตะวันตก การนำเสนอ Business Model Project Idea ของ Young Smart Farmer, กิจกรรม Shopping idea ผลงานและแนวคิดการสร้างความเข้มแข็งของเครือข่าย Young Smart Farmer เขต 2

 

การจัดแสดงนิทรรศการผลงานและแนวคิด การสร้างความเข้มแข็งของเครือ
ข่าย Young Smart Farmer เขต 2 ภาคตะวันตก, การฝึกทักษะการถ่ายภาพสินค้าเพื่อการขาย, การสร้าง Content เพื่อสร้างมูลค่าที่น่าสนใจสำหรับสินค้าเกษตร, การดำเนินการเป็นผู้ประกอบการในรูปแบบกลุ่ม เพื่อสร้างความเข้มแข็งทั้งในการต่อรอง และปริมาณตามความต้องการของตลาด, การฝึกการนำเสนอผลงาน เพื่อเข้าถึงแหล่งทุนวิจัย และแหล่งทุนในอัตราดอกเบี้ยพิเศษ เป็นต้น

 

ซึ่งท้ายสุดกรมส่งเสริมการเกษตรคาดหวังให้เกษตรกรรุ่นใหม่(Young Smart Farmer:YSF) สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างภาคภูมิ เกิดเครือข่ายความร่วมมือ สร้างจุดขาย มีอำนาจต่อรองทางการตลาด ตลอดจนเป็นต้นแบบด้านองค์ความรู้ในการทำการเกษตรและเป็นพลังสำคัญขับเคลื่อนภาคการเกษตรของไทยต่อไป
 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ