ข่าว

"แปลงใหญ่ทุเรียนบ้านเขาหินแท่น" การจัดการเด่น การันตีด้วยคุณภาพ

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

การปลูกทุเรียนของเกษตรกรจากเดิมจะเป็นลักษณะต่างคนต่างทำ แต่เมื่อรวมกลุ่มกันเป็น "แปลงใหญ่" ทำให้เกษตรกร ทุกคนมีแนวทางการปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการลดต้นทุน การพัฒนาคุณภาพ เช่นเดียวกับ แปลงใหญ่ทุเรียนบ้านเขาหินแท่น

นายจรูญ โพธิ์ทอง ประธานแปลงใหญ่ทุเรียนบ้านเขาหินแท่น อำเภอวังจันทร์ กล่าวว่า กรมส่งเสริมการเกษตร โดยสำนักงานเกษตรอำเภอวังจันทร์ เข้ามาส่งเสริม สนับสนุนให้มีการรวมกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียน จัดตั้งเป็น "แปลงใหญ่ทุเรียนบ้านเขาหินแท่น" อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง ปัจจุบันมีสมาชิกทั้งหมด 73 ราย เนื้อที่การปลูกทุเรียนกว่า 800 ไร่ 

 

จากการเข้าร่วมโครงการระบบส่งเสริม "เกษตรแบบแปลงใหญ่" แล้ว แปลงใหญ่ทุเรียนบ้านเขาหินแท่น ได้รับโอกาสต่าง ๆ จากสำนักงานเกษตรอำเภอวังจันทร์ สำนักงานเกษตรจังหวัดระยอง และสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง  สนับสนุนทั้งวิชาการ เทคโนโลยี การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำสวนทุเรียนและปัจจัยการผลิต มีโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุน โดยสามารถนำเงินทุนมาซื้อปัจจัยการผลิตจำหน่ายให้แก่สมาชิกในราคาที่ถูกกว่าท้องตลาด

 

ความสำเร็จในการขับเคลื่อน "แปลงใหญ่" 5 ด้าน ด้านการลดต้นทุนการผลิต เกษตรกรลดต้นทุนจาก 20,000-30,000 บาท/ไร่ เหลือเพียง 18,000-20,000 บาท/ไร่ โดยการใช้ปุ๋ยและยาในปริมาณที่พอเหมาะ ใช้น้ำหมักชีวภาพ ปุ๋ยหมัก แทนปุ๋ยเคมีในการปรับปรุงบำรุงดิน ผสมปุ๋ยใช้เอง ผสมแคลเซียมโบรอนใช้เอง ด้านการเพิ่มผลผลิตใช้น้ำหมักชีวภาพ ปุ๋ยหมักปรับปรุงบำรุงดิน ทำให้ดินดีขึ้นส่งผลให้ผลผลิตเพิ่มมากยิ่งขึ้น ด้านการพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรได้รับการรับรองมาตรฐานGAP จำนวน 30 ราย 

"แปลงใหญ่ทุเรียนบ้านเขาหินแท่น" การจัดการเด่น การันตีด้วยคุณภาพ

ด้านการบริหารจัดการกลุ่มมีการประชุมกลุ่มเป็นประจำทุกวันที่ 12 ของเดือน มีการออมเงินของสมาชิก ด้านการตลาดร้อยละ 90 แปลงใหญ่ทุเรียนบ้านเขาหินแท่น ส่งขายตลาดต่างประเทศ โดยจะมีล้งมารับซื้อถึงหน้าสวน ที่เหลือร้อยละ 10 จำหน่ายภายในประเทศ ในช่วง 3-4  ปีที่ผ่านมาทุเรียนมีราคาที่สูงขึ้น รายได้ของทางสมาชิกกลุ่มแปลงใหญ่ทุเรียนบ้านเขาหินแท่นจึงเพิ่มขึ้นทุกปี โดยตั้งเป้าเพิ่มผลผลิตร้อยละ 20 ต่อปี คิดเป็นปริมาณ 2.2 ตัน/ไร่ ราคาจำหน่ายเฉลี่ย 85 บาท/กิโลกรัม 

"แปลงใหญ่ทุเรียนบ้านเขาหินแท่น" การจัดการเด่น การันตีด้วยคุณภาพ

                                             วีระยุทธ บรรดาศักดิ์ 

ด้านนายวีระยุทธ บรรดาศักดิ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอวังจันทร์ กล่าวว่า กลุ่มแปลงใหญ่ทุเรียนบ้านเขาหินแท่น อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง รวมกลุ่มเมื่อปี 2562 สำนักงานเขตอำเภอวังจันทร์ มีหน้าที่ในเรื่องของการเป็นพี่เลี้ยง ตั้งแต่เรื่องของการจัดตั้งกลุ่มไปจนถึงการพัฒนา

โดยมีเป้าหมายทั้ง 5 ด้าน เป็นข้อปฏิบัติเป็นรูปแบบของการดำเนินงานแปลงใหญ่ 1.ด้านการลดต้นทุน 2.ด้านการเพิ่มผลผลิต 3.ด้านการบริหารจัดการ 4.ด้านการพัฒนาคุณภาพ และ 5.ด้านการตลาด ซึ่งสำนักงานเกษตรอำเภอวังจันทร์ ได้เข้ามาร่วมในการกำหนดแนวทางการพัฒนาทั้ง 5 ด้านให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ ตามที่กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้กำหนดไว้อีกด้วย

 

นอกจากนี้จุดเด่นของแปลงใหญ่ทุเรียนบ้านเขาหินแท่น อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง  คือ "แปลงใหญ่" แห่งนี้ มีความโดดเด่นในเรื่องของการผลิตทุเรียนคุณภาพดี มีรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ สมาชิกให้ความร่วมมือในเรื่องของการตัดทุเรียนในระยะที่เหมาะสม จึงส่งผลให้ทุเรียนได้รับการยอมรับมีรางวัลการันตี ทั้งระดับอำเภอและระดับจังหวัด

 

อีกทั้งยังมีจุดเด่นในเรื่องการบริหารจัดการกลุ่ม โดยมีการจัดการกลุ่มที่ดี มีการแบ่งหน้าที่ของคณะกรรมการ ตลอดจนสมาชิก มีการประชุมเป็นประจำทุกเดือน มีกิจกรรมการออมเงิน มีกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถกปัญหาที่เกิดขึ้นภายในกลุ่ม ร่วมกันแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น

 

นอกจากนี้เรื่องการบริหารจัดการเรื่องเงินทุน ถือว่าเป็นจุดเด่นอีกอย่างหนึ่ง โดยแปลงใหญ่ทุเรียนบ้านเขาหินแท่น ได้ทำการขออนุมัติโครงการสินเชื่อ โครงการแรก คือสินเชื่อสนับสนุน "แปลงใหญ่"วงเงิน 10 ล้านบาท ดอกเบี้ยร้อยละ 0.01 ซึ่งทางกลุ่มได้นำมาเพื่อซื้อปัจจัยการผลิตร่วมกันซื้อได้ราคาที่ถูกกว่าท้องตลาด จำหน่ายให้สมาชิก ซึ่งจะเป็นการช่วยบรรเทาความเดือดร้อนเกี่ยวกับเรื่องของปัจจัยการผลิตที่มีราคาสูงมากในปัจจุบัน 

 

อย่างไรก็ตามแปลงใหญ่ทุเรียนบ้านเขาหินแท่น อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง มีการพัฒนาแบบก้าวกระโดดเลยก็ว่าได้โดยจะเห็นได้จากการปลูกทุเรียนของเกษตรกรจากเดิมจะเป็นลักษณะต่างคนต่างทำ แต่เมื่อมีการรวมกลุ่มกันเป็นแปลงใหญ่ ทำให้เกษตรกรทุกคนมีแนวทางการปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการลดต้นทุน การพัฒนาคุณภาพจากปีแรกจนถึงปัจจุบัน สังเกตได้ว่าสวนทุเรียนของเกษตรกรจะมีผลผลิตที่เพิ่มขึ้น มีต้นทุนการผลิตที่ลดลงที่เห็นได้อย่างชัดเจนอีกด้วย

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ