ข่าว

"ครม." วันนี้ เคาะแพ็คเกจช่วยลดค่าครองชีพ-น้ำมันแพง-ลดภาษีนำเข้าปุ๋ย

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ด่วน "ครม." วันนี้ ลุ้นเคาะแพ็คเกจช่วยลดค่าครองชีพ แนวทางช่วยเหลือผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ลดภาระค่าใช้จ่ายทั้งค่าไฟฟ้า ก๊าซหุงต้ม ช่วยผู้มีรายได้น้อย - บรรเทาภาระน้ำมันแพง-ลดภาษีนำเข้าปุ๋ย

การประชุม "ครม." วันนี้ ( 22 มี.ค. 2565) ต้องจับตาแพ็คเกจช่วยเหลือเรื่องค่าครองชีพ ซึ่งมีการรวบรวมมาตรการจากหลายกระทรวง กระทรวงการคลัง กระทรวงเกษตรและสหกรรณ์ และกระทรวงพาณิชย์ เข้ามา ทั้งการช่วยเหลือผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ลดภาระค่าใช้จ่าย ทั้งค่าไฟฟ้า ก๊าซหุงต้ม และการบรรเทาผลกระทบจากราคาน้ำมันแพง โดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาราคาสินค้าที่สูง 

 

ทั้งนี้ในส่วนกระทรวงการคลัง จะพิจารณาลดภาษีนำเข้าแม่ปุ๋ยเคมี ที่นำมาผสมเป็นสูตรใช้ในประเทศ เพื่อให้ต้นทุนในการซื้อปุ๋ยของเกษตรกรลดลง ขณะที่กระทรวงพาณิชย์เป็นเรื่องของโควตาการนำเข้าวัตถุดิบทางการเกษตรเป็นหลัก

 

เช่นเดียวกับอาหารสัตว์ ที่มีการนำเข้าวัตถุดิบจากต่างประเทศ และมีราคาสูง กระทรวงการคลังจะพิจารณาลดภาษีนำเข้ากากถั่วเหลือง 2% เพื่อช่วยให้ผู้ผลิตอาหารสัตว์มีต้นทุนที่ถูกลงด้วย

 

วาระอื่นๆ

 

กระทรวงสาธารณสุข เสนอร่างนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ พ.ศ.2566 -2570 


คณะกรรมการทุนหมุนเวียนฯ เสนอรายงานผลการเรียกให้ทุนหมุนเวียนนำทุนหรือผลกำไรส่วนเกินของทุนหมุนเวียนส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดินตามมติคณะรัฐมนตรีเมือวันที่ 20 เมษายน 2564 และการเรียกให้ทุนหมุนเวียนหรือผลกำไรส่วนเกินของทุนหมุนเวียนส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน ปีบัญชี 2564 

 

ขออนุมัติการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณเพื่อเช่ารถยนต์มาใช้ในราชการ

 

กระทรวงการคลัง เสนอขออนุมัติขยายระยะเวลาการเบิกจ่ายเงินกู้เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (Development Policy Loan : DPL) สำหรับโครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) 

 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ เสนอร่างกฎกระทรวงการแบ่งเงินค่าบริการและค่าตอบแทนในอุทยานแห่งชาติ วนอุทยาน สวนพฤกษศาสตร์หรือสวนรุกขชาติ ให้แก่เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.

 


 

คณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชน (กพม.) เสนอการกำหนดและทบทวนกรอบอัตรากำลังขององค์การมหาชนให้มีขนาดที่เหมาะสม

 

กระทรวงแรงงาน เสนอขอความเห็นชอบการรับรองร่างเอกสารขอบเขตอำนาจหน้าที่ของการประชุมอาเซียนว่าด้วยแรงงานต่างด้าวและร่างเอกสารขอบเขตอำนาจหน้าที่คณะกรรมการด้านการตรวจแรงงานอาเซียนและการประชุมวิชาการว่าด้วยการตรวจแรงงานอาเซียน 

 

กระทรวงพาณิชย์ เสนอร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงพาณิชย์แห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวงอุตสาหกรรมและพาณิชย์ รัฐเตลังคานา สาธารณรัฐอินเดีย (ฉบับปรับปรุง) 

 

กระทรวงการคลัง เสนอมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่ได้รับสินเชื่อภายใต้พระราชกำหนดการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ประกอบวิสาหกิจที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 

 

กระทรวงมหาดไทย เสนอขออนุมัติการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายในการบรรเทา แก้ไขปัญหา และเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 สำหรับเป็นค่าตอบแทนเสี่ยงภัย เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด่านหน้าในสถานการณ์โควิด 19 

 


 

ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการการบริหารจัดการ Organizational Quarantine (OQ) สำหรับแรงงานต่างด้าว และผู้ลักลอบหลบหนีเข้าเมืองของกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน 

 

ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น สำหรับการปฏิบัติของศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 รวม 61 วัน (ห้วงที่ 1-2)

 

กระทรวงการอุดมศึกษาฯ เสนอร่างกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทางนิวเคลียร์และรังสี พ.ศ. .... 

 

กระทรวงพาณิชย์ เสนอร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ ยกเลิกประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การส่งปลาทะเลสวยงามที่มีชีวิตออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ.2559 พ.ศ... และร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ ยกเลิกประกาศกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยการส่งสินค้าออกไปนอกราชอาณาจักร (ฉบับที่ 46) พ.ศ.2531 พ.ศ... (สินค้าหอยมุกและผลิตภัณฑ์) 

 

รายงานการประเมินผลตามแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี (พ.ศ.2561 – 2580) ช่วงระยะปี 2561 – 2564 และรายงานประเมินผลตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ประเด็น 19 การบริหารจัดการน้ำ

 

รายงานผลการดำเนินการ กรณีข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในกระบวนการบริหารจัดการทะเบียนประวัติอาชญากรของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

 

กระทรวงคมนาคม เสนอร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน ในพื้นที่บางส่วนในท้องที่เขตจตุจักร เขตหลักสี่ เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร ถึงอำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา เพื่อดำเนินโครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ในการพัฒนาระบบรถไฟฟ้าความเร็วสูงเพื่อเชื่อมโยงภูมิภาค ช่วงกรุงเทพมหานคร-หนองคาย(ระยะที่ 1 ช่วง กทม.-นครราชสีมา) 
พ.ศ. ….

 

สภากาชาดไทยขอความเห็นชอบการเสียภาษีสลากบำรุงสภากาชาดไทย

 

ร่างพระราชบัญญัติที่คณะรัฐมนตรีขอรับมาพิจารณาก่อนรับหลักการ 
(ร่างพระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….)

 

ร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการประกาศเรื่องในราชกิจจานุเบกษา พ.ศ...

 

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และรายงานผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ