ข่าว

ไม่ได้ขู่นะ "ตรีนุช" ลั่น 25 ตัวชี้วัดผู้บริหารศธ. "ไม่ใช่เสือกระดาษ"

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

"ครูเหน่ง ตรีนุช" ลงนามการจัดทำตัวชี้วัด กับผู้บริหารระดับสูงศธ.4 หน่วยงานหลัก "สป.-สพฐ.-อาชีวะ-สภาการศึกษา" เพื่อกำกับติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานราชการของแต่ละส่วน ลั่น 25 ตัวชี้วัด "ไม่ใช่เสือกระดาษ"

​เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2565 ที่ห้องราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้เป็นประธานในการลงนามในคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระหว่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

 

ประกอบด้วย ดร.สุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดร.สุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และนายอรรถผล สังขวาสี เลขาธิการสภาการศึกษา

นางสาวตรีนุช กล่าวภายหลังการลงนามว่า การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการเป็นเรื่องสำคัญ เพราะนอกจากจะเป็นการดำเนินการตามเจตนารมณ์ของกฎหมายในการปฏิบัติราชการแผ่นดินแล้ว ยังเป็นการสะท้อนถึงผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินงานตามหน้าที่และอำนาจของแต่ละส่วนราชการ ว่าสามารถดำเนินการบรรลุตามเป้าหมายและทิศทางขององค์กร ได้อย่างมีประสิทธิผล และมีความคุ้มค่า

นางสาวตรีนุช เทียนทอง รมว.ศึกษาธิการ

 

โดยมีประสิทธิภาพในเชิงภารกิจ และการใช้งบประมาณอย่างไร การปฏิบัติตามแผนงานสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงในมิติต่างๆ ทั้งมิติด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วได้อย่างไร และยังช่วยให้สามารถค้นพบขีดสมรรถนะของบุคลากร และองค์กรที่จะนำมาปรับปรุง และต่อยอดให้การขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาของชาติ

​“การจัดทำตัวชี้วัดในประเด็นสำคัญต่างๆ เพื่อกำกับติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติราชการของแต่ละส่วนราชการว่าเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล และของกระทรวงศึกษาธิการหรือไม่ สามารถปฏิบัติงานเพื่อได้เกิดประสิทธิผล และมีประสิทธิภาพจริงอย่างไร

ผู้บริหารระดับสูงศธ.

 

ซึ่งตัวชี้วัดต้องไม่เป็นเพียงตัวหนังสือบนกระดาษ แต่ต้องมีการสื่อสารนำไปสู่พื้นที่ทุกส่วนงานทุกระดับ เพื่อให้เข้าใจ มีการดำเนินงานเชื่อมโยงบูรณาการอย่างมีเอกภาพ และมีเป้าหมายร่วมกันในการสร้างทรัพยากรบุคคลทึ่สำคัญของประเทศ” นางสาวตรีนุชกล่าว

 

นางสาวตรีนุช กล่าวต่อว่า เป้าหมายสำคัญของกระทรวงศึกษาธิการสำหรับตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติงานราชการของแต่ละส่วนราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการนั้น

 

ประกอบด้วยตัวชี้วัด 2 ส่วน ได้แก่

  • ส่วนที่ 1 เป็นตัวชี้วัดการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของกระทรวงศึกษาธิการ เป็นการประเมินประสิทธิผล และการกำกับติดตามการดำเนินงาน ซึ่งมี 10 ตัวชี้วัด
  • ส่วนที่ 2 จะเป็นตัวชี้วัดที่ตอบสนองต่อนโบบาย และจุดเน้นของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ใน 12 นโยบายหลักและ 7 วาระเร่งด่วน ซึ่งมี 15 ตัวชี้วัด โดยแต่ละส่วนราชการจะนำไปจัดทำเป็นคำรับรองตามลำดับของหน่วยรองต่อไป
logoline

ข่าวที่น่าสนใจ