ข่าว

บอร์ดใหญ่ "กองทุนฟื้นฟูฯ" เคาะกรอบวงเงิน 2,000 ลบ.แก้ "หนี้เกษตรกร"

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

"จุรินทร์" นั่งหัวโต๊ะประชุมบอร์ดใหญ่ "กองทุนฟื้นฟูฯ" เคาะกรอบวงเงิน 2,000 ลบ. แก้ปัญหาหนี้เกษตรกร 1,500 ลบ. ฟื้นฟูอาชีพกว่า 267 ลบ.

วันที่ 16 มีนาคม 2565 เวลา 09.30 น. ที่ห้องกิติยากรวรลักษณ์ ชั้น 4 กระทรวงพาณิชย์ สำนักงานกองทุน ฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร จัดประชุมคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ครั้งที่ 1/2565 ผ่านระบบ NT Conference โดยมี นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกนรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานการประชุมบอร์ด “กองทุนฟื้นฟูฯ”

นายสไกร พิมพ์บึง เลขาธิการสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร เปิดเผยว่า วันนี้ที่ประชุมได้มีมติ ที่สำคัญดังนี้

บอร์ดใหญ่ "กองทุนฟื้นฟูฯ" เคาะกรอบวงเงิน 2,000 ลบ.แก้ "หนี้เกษตรกร"

วาระเพื่อทราบ 3 วาระ ประกอบด้วย

  • 1. โครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกรสมาชิก กฟก. ลูกหนี้ธนาคารของรัฐ 4 แห่ง

 

  • 2. คำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566

 

  • 3. รายงานสถานะการเงิน งบประมาณและการบริหารงบประมาณปี 2565

วาระเพื่อพิจารณา 6 วาระ ประกอบด้วย

บอร์ดใหญ่ "กองทุนฟื้นฟูฯ" เคาะกรอบวงเงิน 2,000 ลบ.แก้ "หนี้เกษตรกร"

  • 1. เห็นชอบให้คณะกรรมการจัดการหนี้ของเกษตรกร ดำเนินการจัดการหนี้ให้เกษตรกรที่ได้ขึ้นทะเบียนหนี้ไว้กับ กฟก.
  • 2. เห็นชอบรายชื่อเกษตรกรสมาชิก กฟก. ที่เป็นหนี้ NPA (เพิ่มเติม) และอนุมัติซื้อทรัพย์ NPA คืนให้เกษตรกร ตามมติ ครม. 10 เม.ย. 55
  • 3. เห็นชอบกำหนดสถาบันเจ้าหนี้เป็นนิติบุคคล (เพิ่มเติม) จำนวน 1 แห่ง คือ บริษัทบริหารสินทรัพย์ ชโย จำกัด
  • 4. เห็นชอบระเบียบคณะกรรมการบริหาร กฟก.ว่าด้วยการช่วยเหลือบุคคลซึ่งถูกดำเนินคดีเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ พ.ศ. ...
  • 5. เห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบคณะกรรมการ กฟก.ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการทรัพย์สินหลักประกันของเกษตรกรที่ได้มีการจำหน่ายจ่ายโอนเพื่อการชำระหนี้ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. ...
  • 6. เห็นชอบกรอบแผนและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2565 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ดังนี้

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารสำนักงาน ไตรมาสที่ 3-4 (งบบุคลากร งบดำเนินงาน) งบประมาณ 230 ล้านบาท

- การแก้ไขปัญหาหนี้ เป็นเงิน1,500 ล้านบาท เกษตรกรกลุ่มเป้าหมายจำนวน 3,425 ราย

- การฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร เป็นเงิน 269 ล้านบาท เกษตรกรกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 42,034 ราย 776 องค์กร

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ