ข่าว

ประกาศ "พระราชทานยศทหาร" ข้าราชการในพระองค์ฝ่ายพลเรือน เป็นกรณีพิเศษ

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศ เรื่อง "พระราชทานยศทหาร" ข้าราชการในพระองค์ฝ่ายพลเรือน เป็นกรณีพิเศษแก่พลอากาศโท สมคิด สุขบาง กรมวังผู้ใหญ่ประจำพระองค์ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ

ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศเรื่อง "พระราชทานยศทหาร" ข้าราชการในพระองค์ฝ่ายพลเรือนเป็นกรณีพิเศษ

 

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม"พระราชทานยศทหาร"ข้าราชการในพระองค์ฝ่ายพลเรือน เป็นกรณีพิเศษ

 

อาศัยอำน าจตามความในมาตรา ๑๕ ของรัฐธร รมนูญแห่งร าชอาณาจักรไทยพุทธศักราช ๒๕๖๐ ประกอบมาตรา ๔ และมาตรา๙ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการในพระองค์ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๐ มาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๕ แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดระเบียบราชการและการบริหารงานบุคคลของราชการในพระองค์ พ.ศ. ๒๕๖๐ และมาตรา๕ แห่งพระราชบัญญัติยศทหาร พุทธศักราช ๒๔๗๙

 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศพลอากาศเอก เป็นกรณีพิเศษแก่ พลอากาศโท สมคิด สุขบาง กรมวังผู้ใหญ่ประจำพระองค์ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ซึ่งได้ปฏิบัติราชการสนองพระเดชพระคุณ
มาด้วยความวิริยอุตสาหะ จงรักภักดี เสียสละ และเป็นที่ไว้วางพระราชหฤทัย

 

 

 

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๙ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕

 

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ เป็นปีที่ ๗ ในรัชกาลปัจจุบัน

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด